Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ

Được đăng lên bởi vu-linh-hoang
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 4968 lần   |   Lượt tải: 21 lần
SƠ LƢỢC VỀ MÔ HÌNH TOÁN

Chương 1
§1

Các khái niệm cơ bản về mô hình toán

1. Mô hình toán kinh tế.
Mô hình của các đối tượng hoạt động tronglĩnh vực kinh tế gọi là mô hình kinh tế. Các
vấn đề liên quan tới kinh tế vốn dĩ là vấn đề hết sức phức tạp, do đó khi phác thảo mô hình
kinh tế chúng ta cần phải thu thập sử dụng các thông tin về những công trình nghiên cứu có
liên quan, các dữ liệu được công bố và thậm chí phải sử dụng các kiến thức của các ngành
khoa học khác.
Mô hình toán kinh tế là mô hình kinh tế được trình bày bằng ngôn ngữ toán học. Việc
sử dụng ngôn ngữ toán học tạo khả năng áp dụng các phương pháp suy luận, phân tích toán
học và kế thừa các thành tựu trong lĩnh vực này cũng như trong các lĩnh vực khoa học khac có
liên quan. Đối với các vấn đề phức tạp có nhiều mối quan hệ đan xen thậm chí tiềm ẩn mà
chúng ta cần nghiên cứu, phân tích chẳng những về mặt định tính mà cả về mặt định lượng thì
phương pháp suy nghĩ thông thường, phân tích giản đơn không đủ hiệu lực để giải quyết.
Chúng ta cần đến phương pháp suy luận toán học, đây chính là điểm mạnh của mô hình toán
kinh tế.
Ví dụ: Giả sử chúng ta muốn phân tích, nghiên cứu quá trình hình thành giá của một
loại hàng hóa A trên thị trường với giả định các yếu tố khác như điều kiện sản xuất hàng hóa
A, thu nhập sở thích của người tiêu dùng, ... đã cho trước và không thay đổi.
Đối tượng liên quan tới vấn đề nghiên cứu ở đây là thị trường hàng hóa A và sự vận
hành của nó. Chúng ta cần mô hình hóa đối tượng này
+) Mô hình bằng lời:
Xét thị trường hàng hóa A, nơi đó người bán và người mua gặp nhau và xuất hiện mức
giá ban đầu. Với mức giá đó lượng hàng hóa mà người bán muốn bán là mức cung và lượng
hàng hóa mà người mua muốn mua là mức cầu. Nếu cung lớn hơn cầu, do người bán muốn
bán được nhiều hàng hơn nên phải giảm giá vì vậy hình thành mức giá mới thấp hơn. Nếu cầu
lớn hơn cung thì người mua sẵn sàng trả giá cao hơn để mua được hàng do vậy một mức giá
cao hơn được hình thành. Với mức giá mới xuất hiện mức cung, mức cầu mới. Quá trình tiếp
diễn cho đến khi cung bằng cầu ở một mức giá gọi là giá cân bằng.
+) Mô hình bằng hình vẽ:
Vẽ đường cung S và đường cầu D trên cùng một hệ trục tọa độ trong đó trục tung thể
hiện mức giá, trục hoành thể hiện mức cung, mức cầu hàng hóa với các mức giá. Quá trình
hình thành giá được thể hiệ qua sơ đồ minh họa dưới đây:
Giải thích sơ đồ:

1

D

S

P1
P3
P0
P4
P2
Q0

Q

Nếu ở thời điểm bắt đầu xem xét thị trường, giá hàng là P1 và giả sử:
S1 = S(P1) > D1= D(P1), khi ...
1
Chương 1 SƠ LƢỢC VỀ MÔ HÌNH TOÁN
§1 Các khái niệm cơ bản về mô hình toán
1. Mô hình toán kinh tế.
Mô hình của các đối tượng hoạt động tronglĩnh vực kinh tế gọi là mô hình kinh tế. Các
vấn đề liên quan tới kinh tế vốn vấn đề hết sức phức tạp, do đó khi phác thảo hình
kinh tế chúng ta cần phải thu thập sử dụng các thông tin vnhững công trình nghiên cứu
liên quan, c dữ liệu được công bố thậm chí phải sử dụng các kiến thức của các ngành
khoa học khác.
hình toán kinh tế là mô hình kinh tế được trình bày bằng ngôn ngữ toán học. Việc
sử dụng ngôn ngữ toán học tạo khả năng áp dụng các phương pháp suy luận, phân tích toán
học và kế thừa các thành tựu trong lĩnh vực này cũng như trong các lĩnh vực khoa học khac có
liên quan. Đối với các vấn đề phức tạp nhiều mối quan hệ đan xen thậm chí tiềm ẩn
chúng ta cần nghiên cứu, phân tích chẳng những về mặt định tính mà cả về mặt định lượng thì
phương pháp suy nghĩ thông thường, phân tích giản đơn không đủ hiệu lực để giải quyết.
Chúng ta cần đến phương pháp suy luận toán học, đây chính điểm mạnh của hình toán
kinh tế.
dụ: Giả sử chúng ta muốn phân tích, nghiên cứu quá trình hình thành giá của một
loại hàng hóa A trên thị trường với giả định các yếu tố khác như điều kiện sản xuất hàng hóa
A, thu nhập sở thích của người tiêu dùng, ... đã cho trước và không thay đổi.
Đối tượng liên quan tới vấn đề nghiên cứu đây thị trường hàng hóa A sự vận
hành của nó. Chúng ta cần mô hình hóa đối tượng này
+) Mô hình bằng lời:
Xét thị trường hàng hóa A, nơi đó người bán và người mua gặp nhau và xuất hiện mức
giá ban đầu. Với mức giá đó lượng hàng hóa người bán muốn bán mức cung lượng
hàng hóa người mua muốn mua mức cầu. Nếu cung lớn hơn cầu, do người bán muốn
bán được nhiều hàng hơn nên phải giảm giá vì vậy hình thành mức giá mới thấp hơn. Nếu cầu
lớn hơn cung thì người mua sẵn sàng trả giá cao hơn để mua được hàng do vậy một mức giá
cao hơn được hình thành. Với mức giá mới xuất hiện mức cung, mức cầu mới. Quá trình tiếp
diễn cho đến khi cung bằng cầu ở một mức giá gọi là giá cân bằng.
+) Mô hình bằng hình vẽ:
Vẽ đường cung S đường cầu D trên cùng một hệ trục tọa độ trong đó trục tung thể
hiện mức giá, trục hoành thể hiện mức cung, mức cầu hàng a với các mức giá. Quá trình
hình thành giá được thể hiệ qua sơ đồ minh họa dưới đây:
Giải thích sơ đồ:
GIÁO TRÌNH MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ - Người đăng: vu-linh-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
GIÁO TRÌNH MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ 9 10 489