Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình môn học Tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi vivatrang
Số trang: 213 trang   |   Lượt xem: 6677 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chƣơng 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐA
QUỐC GIA
1.1 MỤC TIÊU CỦA MỘT CÔNG TY ĐA QUỐC GIA
Mục tiêu của công ty đa quốc gia thường là tối đa
hoá tài sản cổ đông. Như vậy, nếu mục tiêu là tối đa hoá thu
nhập trong tương lai gần, các chính sách của công ty sẽ
khác với các chính sách trong trường hợp là tối đa hoá tài
sản cổ đông.
Bất cứ chính sách nào do công ty đề nghị cũng phải
tính đến không chỉ thu nhập tiềm năng, mà cả các rủi ro.
Doanh nghiệp nên thực hiện một chính sách mà lợi ích phát
sinh từ chính sách đó vượt quá các chi phí và rủi ro tới mức
chính sách này sẽ giúp tối đa hoá tài sản cổ đông. Câu trích
dẫn sau đây từ CPC International chứng minh kinh doanh
quốc tế có thể tối đa hoá tài sản cổ đông như thế nào:”Khi
công cuộc kinh doanh quốc tế của chúng ta đã được tăng
cường và phát triển, chúng ta sẽ được lợi từ sự kiện là trong
dài hạn các nền kinh tế và giá trị các đồng tiền ở hầu hết các
nước ngoài sẽ tăng lên và như vậy sẽ làm tăng thêm giá trị
đầu tư từ các cổ đông của chúng ta”.
1

Một công ty đa quốc gia nên ra các quyết định cùng
mục tiêu như một công ty hoàn toàn nội địa. Tuy nhiên,
MNC có nhiều cơ hội hơn, nên các quyết định cũng phức
tạp hơn.
Các mâu thuẫn với mục tiêu công ty đa quốc gia.
Người ta thường lập luận rằng các giám đốc của một công
ty có thể ra các quyết định mâu thuẫn với mục tiêu của công
ty là tối đa hoá tài sản cổ đông. Thí dụ, quyết định thành lập
một công ty con ở một địa phương nào đó so với một địa
phương khác có thể dựa trên sự hấp dẫn cá nhân của địa
phương đối với giám đốc hơn là do lợi ích có thể có của địa
phương đó đối với các cổ đông. Các quyết định mở rộng
hoạt động có thể do ý muốn của các giám đốc là các bộ
phận tương ứng tăng trưởng để họ nhận được nhiều trách
nhiệm và lương bổng cao hơn. Nếu một công ty chỉ gồm
một sở hữu chủ và người này cũng là giám đốc duy nhất,
mâu thuẫn mục tiêu sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, đối với các
công ty có các cổ đông không phải là các giám đốc, có thể
có mâu thuẫn vế các mục tiêu. Mâu thuẫn này thường gọi là
vấn đề đại lý.
Các công ty dùng nhiều chiến lược để ngăn cản các
giám đốc đưa ra các quyết định không làm tối đa hoá giá trị
cổ đông. Thí dụ, các giám đốc hành động theo các mục tiêu
2

khác sẽ bị cho thôi việc hoặc nhận lương bổng thấp hơn
(các khái niệm và vấn đề quản trị tài chính đa quốc gia được
giải thích trong bài này với giả định là các giám đốc xử lý
thay mặt cho cổ đông của công ty). Tuy nhiên, cần nhấn
mạnh là tuỳ theo quy mô của một vài công ty đa quốc gia...
1
Chƣơng 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐA
QUỐC GIA
1.1 MỤC TIÊU CỦA MỘT CÔNG TY ĐA QUỐC GIA
Mục tiêu của công ty đa quốc gia thường tối đa
hoá tài sản cổ đông. Như vậy, nếu mục tiêu là tối đa hoá thu
nhập trong tương lai gần, các chính sách của công ty sẽ
khác vi các chính sách trong trường hợp tối đa hoá tài
sản cổ đông.
Bất cứ chính sách nào do công ty đề nghị cũng phải
tính đến không chỉ thu nhập tiềm năng, mà cả các rủi ro.
Doanh nghiệp nên thực hiện một chính sách lợi ích phát
sinh từ chính sách đó vượt quá các chi prủi ro tới mức
chính sách này sẽ giúp tối đa hoá tài sản cổ đông. Câu trích
dẫn sau đây từ CPC International chứng minh kinh doanh
quốc tế thể tối đa hoá tài sản cổ đông như thế nào:”Khi
công cuộc kinh doanh quốc tế của chúng ta đã được tăng
cường và phát triển, chúng ta sẽ được lợi từ sự kiện trong
dài hạn các nền kinh tế và giá trị các đồng tiền ở hầu hết các
nước ngoài sẽ tăng lên như vậy sẽ m tăng thêm gtrị
đầu tư từ các cổ đông của chúng ta”.
Giáo trình môn học Tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình môn học Tài chính quốc tế - Người đăng: vivatrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
213 Vietnamese
Giáo trình môn học Tài chính quốc tế 9 10 657