Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F7G

GIAÙO TRÌNH

NGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNG
THÖÔNG MAÏI

LEÂ TRUNG THAØNH

2002

Nghieäp vuï ngaân haøng thöông maïi

-1-

MUÏC LUÏC

LÔØI MÔÛ ÑAÀU ...............................................................................................................4
CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI ..........................5
I. NGAÂN HAØNG TRONG NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG ................................5
1. Vai troø cuûa ngaân haøng trong neàn kinh teá thò tröôøng.........................................5
2. Toå chöùc heä thoáng ngaân haøng trong neàn kinh teá thò tröôøng ..............................6
II. CHÖÙC NAÊNG CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI .........................................7
1. Chöùc naêng taïo tieàn ............................................................................................7
2. Chöùc naêng taïo cô cheá thanh toaùn .....................................................................8
3. Chöùc naêng huy ñoäng tieát kieäm .........................................................................9
4. Chöùc naêng môû roäng tín duïng ............................................................................9
5. Chöùc naêng taøi trôï ngoaïi thöông ......................................................................10
6. Chöùc naêng uûy thaùc...........................................................................................10
7. Chöùc naêng baûo quaûn an toaøn vaät coù giaù.........................................................10
8. Chöùc naêng moâi giôùi ........................................................................................11
III. KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG
MAÏI..........................................................................................................................11
1. Hoaït ñoäng cô baûn cuûa moät ngaân haøng............................................................12
2. Söï thay ñoåi cuûa hoaït ñoäng ngaân haøng thöông maïi trong thôøi gian gaàn ñaây .13
CHÖÔNG II: QUAÛN LYÙ TAØI SAÛN - NGUOÀN VOÁN CUÛA NGAÂN HAØNG
THÖÔNG MAÏI ............................................................................................................15
I. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN CUÛA NGAÂN HAØNG ...........................................15
II. QUAÛN LYÙ TAØI SAÛN..........................................................................................16
1. Khaùi quaùt ............................................................
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F 7 G
GIAÙO TRÌNH
NGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNG
THÖÔNG MAÏI
LEÂ TRUNG THAØNH
2002
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại 9 10 342