Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 12886 lần   |   Lượt tải: 74 lần
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích
và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết
lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định.
Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo
tài chính. Dù cho đó là nhà đầu tư cổ phần vốn có tiềm năng, một nhà cho vay tiềm tàng,
hay một nhà phân tích tham mưu của một công ty đang được phân tích, thì mục tiêu cuối
cùng đều như nhau - đó là cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định hợp lý. Các quyết định
xem nên mua hay bán cổ phần, nên cho vay hay từ chối hoặc nên lựa chọn giữa cách tiếp
tục kiểu trước đây hay là chuyển sang một quy trình mới, tất cả sẽ phần lớn sẽ phụ thuộc
vào các kết quả phân tích tài chính có chất lượng. Loại hình quyết định đang được xem xét
sẽ là yếu tố quan trọng của phạm vi phân tích, nhưng mục tiêu ra quyết định là không thay
đổi. Chẳng hạn, cả những người mua bán cổ phần lẫn nhà cho vay ngân hàng đều phân tích
các báo cáo tài chính và coi đó như là một công việc hỗ trợ cho việc ra quyết định, tuy
nhiên phạm vị chú ý chính trong những phân tích của họ sẽ khác nhau. Nhà cho vay ngân
hàng có thể quan tâm nhiều hơn tới khả năng cơ động chuyển sang tiền mặt trong thời kỳ
ngắn hạn và giá trị lý giải của các tài sản có tính cơ động. Còn các nhà đầu tư cổ phần
tiềm năng quan tâm hơn đến khả năng sinh lợi lâu dài và cơ cấu vốn. Tuy nhiên, trong cả
hai trường hợp, sự định hướng vào việc ra quyết định của công tác phân tích là đặc trưng
chung.
Có hai mục đích hoặc mục tiêu trung gian trong phân tích báo cáo tài chính, đồng
thời là mối quan tâm cho mọi nhà phân tích thông minh. Thứ nhất, mục tiêu ban đầu của
việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để "hiểu được các con số" hoặc để "nắm chắc các
con số", tức là sử dụng các công cụ phân tích tài chính như là một phương tiện hỗ trợ để
hiểu rõ các số liệu tài chính trong báo cáo. Như vậy, người ta có thể đưa ra nhiều biện
pháp phân tích khác nhau nhằm để miêu tả những quan hệ có nhiều ý nghĩa và chắt lọc
thông tin từ các dữ liệu ban đầu. Thứ hai, do sự định hướng của công tác phân tích tài
chính nhằm vào việc ra quyết định, một mục tiêu quan trọng khác là nhằm đưa ra một cơ
sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai. Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định,
phân tích tài chính hay tất cả những việc tương tự đều nhằm hướ...
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính
Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghthuật phân ch
giải tch các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết
lập mt quy tnh hthống logic, thể sử dụng làm sở cho việc ra quyết định.
Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chyếu của phân tích báo cáo
tài chính. cho đó n đầu cổ phần vốn tiềm năng, một nhà cho vay tiềm tàng,
hay mt nphân tích tham mưu của một ng ty đang được phân tích, thì mục tiêu cuối
cùng đều như nhau - đó cung cấp sở cho việc ra quyết định hợp lý. Các quyết định
xem nên mua hay bán cổ phần, nên cho vay hay tchối hoặc n lựa chn giữa cách tiếp
tục kiểu trước đây hay là chuyển sang mt quy trình mới, tất cả sẽ phần lớn sẽ phthuộc
o các kết quả phân tích tài chính có chất lượng. Loại nh quyết đnh đang được xem xét
sẽ là yếu t quan trọng của phạm vi phân tích, nhưng mục tiêu ra quyết đnh là không thay
đổi. Chẳng hạn, cả những người mua bán cổ phần lẫn nhà cho vay ngân hàng đều phân tích
các báo cáo tài chính coi đó như là mt công việc h trcho việc ra quyết định, tuy
nhiên phạm vị chú ý chính trong những phân tích của h sẽ khác nhau. Nhà cho vay ngân
ng thể quan tâm nhiều hơn tới khả năng động chuyển sang tiền mặt trong thời kỳ
ngắn hạn giá tr giải của các tài sản tính động. Còn các nhà đầu tư cổ phần
tiềm năng quan tâm n đến khả năng sinh lợi lâu dài và cấu vốn. Tuy nhiên, trong cả
hai trường hợp, sự định hướng vào việc ra quyết định của công tác phân tích là đặc trưng
chung.
hai mục đích hoặc mục tiêu trung gian trong phân tích báo cáo tài chính, đồng
thời mi quan tâm cho mi nphân tích thông minh. Thứ nhất, mục tiêu ban đầu của
việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để "hiểu được các con số" hoặc đ"nắm chắc các
con số", tức là sử dụng các ng cụ phân tích tài chính như là mt phương tiện h trợ để
hiểu các số liệu tài chính trong báo cáo. Như vậy, người ta th đưa ra nhiều biện
pháp phân tích khác nhau nhằm để miêu tnhững quan hệ nhiều ý nghĩa và chắt lc
thông tin tcác dữ liệu ban đầu. Thứ hai, do sự định hướng của công tác phân tích tài
chính nhằm vào việc ra quyết định, một mục tiêu quan trọng khác là nhằm đưa ra mt
sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai. Trên thực tế, tất cả các ng việc ra quyết định,
phân tích tài chính hay tất cả những việc tương t đều nhằm hướng vào tương lai. Do đó,
người ta sử dụng các ng cụ và kĩ thuật phân tích báo cáo tài chính nhằm cố gắng đưa ra
đánh giá có căn cứ về tình hình tài chính tương lai của công ty, dựa trên phân tích tình hình
Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính 9 10 979