Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2535 lần   |   Lượt tải: 4 lần
-----ššššš-----

Giáo trình

Tài chính
doanh nghiệp
Tài liệu kế toán

Biên soạn: Nguyễn Tuyết Khanh

Chương 1
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
1.1.1. Bản chất và mục đích của bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn
bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó vào một thời điểm nhất định
(thường vào cuối kỳ kinh doanh).
Bảng cân đối kế toán dùng tiền để biểu hiện giá trị tài sản dưới hai góc độ: hình thái tồn
tại của tài sản và nguồn hình thành tài sản đó. Thông qua số liệu trên bảng cân đối kế toán,
người sử dụng báo cáo tài chính có thể nhận xét, đánh giá khái quát thực trạng tài chính
của doanh nghiệp vào thời điểm báo cáo.
1.1.2 Nội dung và kết cấu của bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán được chia thành hai phần: Tài sản và nguồn vốn
- Phần tài sản: Các chỉ tiêu ở phần tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của
doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại của chúng trong
quá trình sản xuất kinh doanh. Tài sản được chia thành:
 A: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 B: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
- Phần nguồn vốn (nguồn hình thành tài sản) phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có
của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp
lý của doanh nghiệp đối với tài sản mà mình đang quản lý và sử dụng. Nguồn vốn được
chia thành:
 A: Nợ phải trả
 B: Vốn chủ sở hữu
- Mối quan hệ chủ yếu giữa các chỉ tiêu trên BCĐKT bao gồm:
 Tài sản =

Nguồn vốn = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Biên soạn: Nguyễn Tuyết Khanh

 Vốn chủ sở hữu = Tài sản - Nợ phải trả
 Vốn lưu động ròng = Tài sản lưu động - Nợ ngắn hạn
- Nội dung tóm lược của bảng cân đối kế toán như sau:
Đơn vị:…

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày… tháng… năm…
Đơn vị tính:
KHOẢN MỤC

MÃ SỐ

TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
I. Tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
III. Các khoản phải thu
IV. Hàng tồn kho
V. Tài sản lưu động khác
VI. Chi phí sự nghiệp
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
I. tài sản cố định
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
III. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
IV. Các khoản ký quỹ ký dài hạn
Tổng cộng tài sản
NGUỒN VỐN

100
110
120
130
140
150
160
200
210
220
230
240
250

A. Nợ phải trả
I. Nợ ngắn hạn
II. Nợ dài hạn
III. Nợ khác
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
I. Nguồn vốn, quỹ
II. Nguồn kinh phí
Tổng cộng nguồn vốn

300
310
320
330
400
410
420
430

SỐ ĐẦU
NĂM

SỐ CUỐI
NĂM

Lấy ví dụ tại Công ...
----------
Giáo trình
Tài chính
doanh nghiệp
Tài liệu kế toán
Biên soạn: Nguyễn Tuyết Khanh
GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 9 10 757