Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Tài chính học

Được đăng lên bởi nguyenhuykhanh2010
Số trang: 231 trang   |   Lượt xem: 2652 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình tài chính học được biên soạn những vấn đề lý thuyết và thực
tiễn mới về tài chính của kinh tế thị trường trong nước và quốc tế để người học
và người đọc dễ hình dung những vấn đề tài chính của nền kinh tế Việt Nam
đang trong quá trình phát triển, mở cửa và hội nhập.
Giáo trình tài chính học được biên soạn nhằm cung cấp những vấn đề lý
luận cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính, thị trường tài chính và những nội
dung chủ yếu ở các lĩnh vực khác nhau của hoạt động tài chính như: Ngân sách
nhà nước, bảo hiểm, tín dụng, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế. Qua đó
giúp cho người học và người đọc có phương pháp tiếp cận dễ dàng về vấn đề lý
thuyết và thực tiễn mới về tài chính của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đang
trong quá trình phát triển, mở cửa và hội nhập. Đồng thời giúp cho người học có
nền tảng kiến thức cơ sở để tiếp cận học các môn học thuộc chuyên ngành kinh
tế.
Do đó, Tập thể tác giả đã tiến hành biên soạn “Giáo trình tài chính học”,
nhằm phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo của Trường Cao
đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng là phục vụ chủ yếu cho giảng dạy của giáo
viên và việc học tập của sinh viên trong trường.
Giáo trình tài chính học có 6 chương. Tham gia trực tiếp biên soạn các
chương gồm có:
NCS. Ths. Nguyễn Văn Huỳnh biên soạn chương 3 và chương 4
NCS.Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Nhi biên soạn chương 1 và chương 2
TS. Nguyễn Thị Thu Đông biên soạn chương 5 và chương 6
Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã có nhiều cố gắng sưu tầm tài
liệu, tổng hợp và chắt lọc toàn bộ nội dung liên quan đến tài chính trong thời đại
mới. Tuy nhiên vấn đề tài chính là một vấn đề phức tạp, chứa đựng nhiều nội
dung phong phú vì vậy, thiếu sót trong quá trình biên soạn là khó tránh khỏi.
Nhóm tác giả mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để tiếp tục
hoàn thiện.
1

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

2

Chương I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH
I. Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính
Tài chính ra đời và tồn tại trong những điều kiện kinh tế xã hội, lịch sử nhất
định khi mà ở đó xuất hiện nền sản xuất hàng hóa – tiền tệ và xuất hiện Nhà
nước.
Kinh tế chính trị Mác-LêNin đã chỉ rõ, tài chính là một phạm trù kinh tế
khách quan, thuộc phạm trù phân phối. Quá trình tái sản xuất xã hội gồm 4
khâu: sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Tài chính thuộc về phạm trù
phân phối, các quan hệ phân phối được thực hiện dưới hình thức giá trị. Như
mọi phạm trù kinh tế khách quan khác, tài chính có lịc...

 
!"#$%&'(#)*+(
(,!,$%&-./%"
%)0+1"23%4506
7"0
5891.*1'(4
,$2: &%$%4;/<
#19+"1,=1,%.01)*6>%?
@0((?080005,!,
 !"#$%&'(2-./%"%
)0+1"23%4506AB(@0(?
9&C82+05"D4&
6
E?1F50+9GHGiáo trình tài chính họcI1
7"0J0#"=4,8$%F(K%
LMNMA/O0==$9,$%
.50$%(6
?P86F%"% 0
8B"?;
/KQ6F6/!-RST8U8V
/KQ6F6/!F'>T/8W8X
FQ6/!F'FAD8Y8P
F)150+9G?*Z["
.1\0Z44,)%(
"#6F"40C01C% 4
,00@51?)&?&]6
/?"9"5&??0$%+0=
.6
W
Giáo trình Tài chính học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Tài chính học - Người đăng: nguyenhuykhanh2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
231 Vietnamese
Giáo trình Tài chính học 9 10 585