Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình tài chính

Được đăng lên bởi Long Huuangoc
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 2290 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA LUẬT

LUẬT TÀI CHÍNH
TS. Lê Thị Nguyệt Châu

NĂM 2009
1

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
CỦA GIÁO TRÌNH
(LUẬT HÀNH CHÍNH 1)
1. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

Họ và tên: LÊ THỊ NGUYỆT CHÂU
Sinh năm: 1972
Cơ quan công tác:
Bộ môn: Luật Thương mại; Khoa: Luật
Trường: Đại học Cần Thơ
Địa chỉ Email liên hệ:
nguyetchau@ctu.edu.vn

2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Giáo trình có thể dùng tham khảo cho những ngành: Ngành Luật, Ngành kinh tế.
Có thể dùng cho các trường: trường đại học luật, các trường kinh tế
Các từ khóa: pháp luật thuế, quản lý thuế, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh
nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế
nhà đất
Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này:
-

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 1, 2;

-

Luật thương mại (phần doanh nghiệp)

Đã xuất bản in chưa: chưa.

2

MỤC LỤC
BÌA....................................................................................................................................................... 1
THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ................................................................................................................. 2
MỤC LỤC........................................................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT THUẾ ........................................................ 7
1. Khái niệm về thuế........................................................................................................................... 7
1.1. Lược sử sự hình thành và phát triển của thuế ............................................................................7
1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế ....................................................................................9
2. Phân loại thuế ............................................................................................................................... 11
2.1. Phân loại thuế dựa trên mục đích điều tiết ...............................................................................11
2.2. Phân loại thuế dựa trên đối tượng tính thuế .............................................................................11
3. Các nguyên tắc xây dựng luật thuế............................................................................................. 12
3.1. Nguyên tắc công bằng......................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA LUT
LUT TÀI CHÍNH
TS. Lê Th Nguyt Châu
NĂM 2009
1
giáo trình tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình tài chính - Người đăng: Long Huuangoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
giáo trình tài chính 9 10 558