Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tài liệu học chứng khoán

Được đăng lên bởi Lorenanguyen
Số trang: 291 trang   |   Lượt xem: 4148 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN PHÒNG OBT
 
 

TÀI LIỆU HỌC CHỨNG
KHOÁN 
Được tài trợ bởi nhãn hiệu cơm văn phòng Obento  
www.obento.com.vn 

2008

Địa chỉ: 3/143 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội – SĐT(04) 7.26.39.26 – Email: info@obento.com.vn

Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ tr−êng chøng kho¸n

Ch−¬ng 1

Tæng quan vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n
1.1. §¹i c−¬ng vÒ thÞ tr−êng tµi chÝnh
1.1.1. Kh¸i niÖm thÞ tr−êng tµi chÝnh
Nhu cÇu vÒ vèn ®Ó tiÕn hµnh ®Çu t− vµ c¸c nguån tiÕt kiÖm cã thÓ ph¸t
sinh tõ c¸c chñ thÓ kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ. Trong ®ã, th−êng x¶y ra
t×nh huèng: nh÷ng ng−êi cã c¬ héi ®Çu t− sinh lêi th× thiÕu vèn, tr¸i l¹i
nh÷ng ng−êi cã vèn nhµn rçi l¹i kh«ng cã c¬ héi ®Çu t− hoÆc kh«ng biÕt ®Çu
t− vµo ®©u. Tõ ®ã h×nh thµnh nªn mét c¬ chÕ chuyÓn ®æi tõ tiÕt kiÖm sang
®Çu t−. C¬ chÕ ®ã ®−îc thùc hiÖn vµ ®iÒu chØnh trong khu«n khæ mét thÞ
tr−êng ®ã lµ thÞ tr−êng tµi chÝnh. Trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh, nh÷ng ng−êi
thiÕu vèn huy ®éng vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh ra c¸c c«ng cô tµi chÝnh nh−
cæ phiÕu, tr¸i phiÕu.... Nh÷ng ng−êi cã vèn d− thõa, thay v× trùc tiÕp ®Çu t−
vµo m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x−ëng ®Ó s¶n xuÊt hµng hãa hay cung cÊp dÞch vô,
sÏ ®Çu t− (mua) c¸c c«ng cô tµi chÝnh ®−îc ph¸t hµnh bëi nh÷ng ng−êi cÇn
huy ®éng vèn.
VËy, thÞ tr−êng tµi chÝnh lµ n¬i diÔn ra sù chuyÓn vèn tõ nh÷ng ng−êi
d− thõa vèn tíi nh÷ng ng−êi thiÕu vèn. ThÞ tr−êng tµi chÝnh còng cã thÓ
®−îc ®Þnh nghÜa lµ n¬i ph¸t hµnh, mua b¸n, trao ®æi vµ chuyÓn nh−îng c¸c
c«ng cô tµi chÝnh theo c¸c quy t¾c, luËt lÖ ®· ®−îc Ên ®Þnh.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng tµi
chÝnh lµ tÊt yÕu kh¸ch quan. Ho¹t ®éng trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh cã nh÷ng
t¸c ®éng, hiÖu øng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ ®Çu t− cña c¸c c¸ nh©n cña c¸c
doanh nghiÖp vµ hµnh vi cña ng−êi tiªu dïng, vµ tíi ®éng th¸i chung cña
toµn bé nÒn kinh tÕ.
1.1.2. Chøc n¨ng cña thÞ tr−êng tµi chÝnh
- Huy ®éng vµ dÉn vèn tõ n¬i thõa vèn sang n¬i thiÕu vèn
ThÞ tr−êng tµi chÝnh cã chøc n¨ng c¬ b¶n lµ dÉn vèn tõ nh÷ng ng−êi d−
thõa vèn sang nh÷ng ng−êi cÇn vèn. Víi nh÷ng ng−êi d− thõa vèn, thu nhËp
lín h¬n chi tiªu, nh÷ng ng−êi nµy cã thÓ lµ ChÝnh phñ, c¸c tæ chøc hoÆc c¸
nh©n. Trong khi ®ã, do chi tiªu lín h¬n thu nhËp, chÝnh phñ, c¸c tæ chøc vµ
Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n

5

Gi¸o tr×nh ThÞ tr−êng chøng kho¸n

c¸ nh©n kh¸c l¹i cÇn vèn. Sù chuyÓn dÞch vèn nµy ®−îc thùc hiÖn theo s¬ ®å
sau:
S¬ ®å: Chøc n¨ng dÉn chuyÓn vèn cña thÞ tr−êng tµi chÝnh
tµi TRî gi¸n tiÕp

vèn

vèn

Ng−êi cho vay vèn
1. Hé gia ®×nh
2. Doanh nghiÖp
3. ...
CÔNG
TY C PHN DCH V VĂN PHÒNG OBT
2008
TÀI LIU HC CHNG
KHOÁN
Được tài tr bi nhãn hiu cơm văn phòng Obento
www.obento.com.vn
Địa ch: 3/143 Kim Mã, Ba Đình, Hà Ni – SĐT(04) 7.26.39.26 – Email: info@obento.com.vn
Giáo trình tài liệu học chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tài liệu học chứng khoán - Người đăng: Lorenanguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
291 Vietnamese
Giáo trình tài liệu học chứng khoán 9 10 551