Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thẩm định tín dụng ACB

Được đăng lên bởi thucuoin93
Số trang: 215 trang   |   Lượt xem: 4582 lần   |   Lượt tải: 6 lần
GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG
MỤC LỤC

PHẦN VIII.

1

THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

NỘI DUNG CHI TIẾT..................................................................................................................15
I. MỤC TIÊU CỦA MỘT KHOẢN VAY...............................................................................15
II. 6 NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY....................................................16
1. Thẩm định tư cách khách hàng............................................................................................17
2. Thẩm định năng lực khách hàng..........................................................................................17
3. Thẩm định năng lực tài chính / sản xuất kinh doanh.........................................................17
4. Thẩm định tài sản bảo đảm..................................................................................................18
5. Thẩm định phương án / dự án và các yếu tố tác động........................................................18
6. Các biện pháp kiểm soát.......................................................................................................18
III.VẬN DUNG 6 NGUYÊN TẮC VÀO VIỆC THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY.........19
1. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN..................................................................................................19
a. Thẩm định tư cách khách hàng.............................................................................................19
Tham khảo Phụ Lục số 8A. : GIAO TIẾP VÀ LƯỢNG ĐỊNH KHÁCH HÀNG QUA GIAO
TIẾP.............................................................................................................................19
b. Đánh giá năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự, năng lực điều hành và quản lý sản
xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, bố trí lao động...............................................................19
(1) Xác định năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự................................................19
(2) Mô hình tổ chức, bố trí lao động của khách hàng vay (đối với khách hàng vay vốn
phục vụ sản xuất kinh doanh)......................................................................................20
(3) Khả năng quản trị.........................................................................................................20
c. Thẩm định năng lực tài chính / sản xuất kinh doanh..........................................................21
(1) Kiểm tra tính chính xác của báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh..........
GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG
MỤC LỤC
1
PHẦN VIII. THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY
NỘI DUNG CHI TIẾT..................................................................................................................15
I. MỤC TIÊU CỦA MỘT KHOẢN VAY...............................................................................15
II. 6 NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY....................................................16
1. Thẩm định tư cách khách hàng............................................................................................17
2. Thẩm định năng lực khách hàng..........................................................................................17
3. Thẩm định năng lực tài chính / sản xuất kinh doanh.........................................................17
4. Thẩm định tài sản bảo đảm..................................................................................................18
5. Thẩm định phương án / dự án và các yếu tố tác động........................................................18
6. Các biện pháp kiểm soát.......................................................................................................18
III.VẬN DUNG 6 NGUYÊN TẮC VÀO VIỆC THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY.........19
1. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN..................................................................................................19
a. Thẩm định tư cách khách hàng.............................................................................................19
Tham khảo Phụ Lục số 8A. : GIAO TIẾP LƯỢNG ĐỊNH KHÁCH HÀNG QUA GIAO
TIẾP.............................................................................................................................19
b. Đánh giá năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự, năng lực điều hành quản sản
xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, bố trí lao động...............................................................19
(1) Xác định năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự................................................19
(2) Mô hình tổ chức, bố trí lao động của khách hàng vay (đối với khách hàng vay vốn
phục vụ sản xuất kinh doanh)......................................................................................20
(3) Khả năng quản trị.........................................................................................................20
c. Thẩm định năng lực tài chính / sản xuất kinh doanh..........................................................21
(1) Kiểm tra tính chính xác của báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh..............................21
(2) Phân tích đánh giá tình hình hoạt động và khả năng tài chính....................................22
(a) Đối với các khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh.................................................22
- Tình hình sản xuất........................................................................................................23
- Tình hình bán hàng......................................................................................................23
(b) Tìm hiểu và phân tích về tài chính khách hàng...........................................................25
Người soạn thảo :
Người duyệt :
Ngày soạn thảo : …/…/…..
Ngày tu chỉnh : …/…/…..
Tu chỉnh lần :
Giáo trình thẩm định tín dụng ACB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thẩm định tín dụng ACB - Người đăng: thucuoin93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
215 Vietnamese
Giáo trình thẩm định tín dụng ACB 9 10 226