Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về 5s

Được đăng lên bởi hoaithu268-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 64 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
I. Thông tin chung:
Vị trí: Giám Đốc Tài Chính
Bộ phận: Tài chính kế toán
Người quản lý trực tiếp: Tổng Giám Đốc
II. Trách nhiệm:
- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và
điểm yếu của doanh nghiệp.
- Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.
- Đánh giá các chương trình hoạt động của Doanh nghiệp trên phương diện tài chính.
- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu
ngân quỹ đột xuất.
- Thiết lập cơ cấu tư bản của Doanh nghiệp.
- Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Doanh
nghiệp.
- Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
- Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và
sinh lợi.
- Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Doanh nghiệp nhằm đảm bảo có đủ
lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
- Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của Kế toán trưởng, Phòng Kế toán, Phòng Tài vụ,
Phòng Xuất Nhập khẩu và các Chuyên viên kiểm toán, ngân quỹ … trên cơ sở bảo toàn và phát
triển vốn Công ty, đồng thời cam kết:
- Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của các Đơn vị Sản xuất, Phòng Sản xuất và Phòng
Kinh Doanh
– Tiếp thị trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn hoạt động đồng thời cam kết nguyên tắc đảm bảo
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM và hiệu quả cuối cùng.

- Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và
thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt
hại.
- Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt
động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công ty.
- Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt
III. Quyền hạn:
- Ký duyệt các văn bản Kế hoạch tài chính
– Ngân sáchvà những quy định về quản lý tài chính – ngân sách.
- Xem xét và trình Giám đốc phê duyệt các ĐĐH và Hợp đồng SXKD về năng lực tài chính của
Công ty.
- Xem xét và phê duyệt chi tiêu tài chính – ngân sách đối với mọi hoạt động của Công ty trên cơ
sở quản lý kế hoạch và định mức tài chính được quy định cho từng đối tượng theo nguyên tắc
đảm bảo CLSP và hiệu quả cuối cùng.
- Yêu cầu các Giám đốc Xí nghiệp phụ trách nhiệm vụ kế hoạch Tài chính
– Ngân sách Yêu cầu các Giám đốc Xí nghiệp hay Phụ trách các Đơn vị sản xuất kinh doanh, các
Trưởng Phòng, Ban liên quan thực hiện Mục tiêu, Chính sác...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
I. Thông tin chung:
Vị trí: Giám Đốc Tài Chính
Bộ phận: Tài chính kế toán
Người quản lý trực tiếp: Tổng Giám Đốc
II. Trách nhiệm:
- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và
điểm yếu của doanh nghiệp.
- Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.
- Đánh giá các chương trình hoạt động của Doanh nghiệp trên phương diện tài chính.
- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu
ngân quỹ đột xuất.
- Thiết lập cơ cấu tư bản của Doanh nghiệp.
- Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Doanh
nghiệp.
- Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
- Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và
sinh lợi.
- Thiết lập thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Doanh nghiệp nhằm đảm bảo đủ
lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
- Phụ trách quản chỉ đạo hoạt động của Kế toán trưởng, Phòng Kế toán, Phòng Tài vụ,
Phòng Xuất Nhập khẩu các Chuyên viên kiểm toán, ngân quỹ trên sở bảo toàn phát
triển vốn Công ty, đồng thời cam kết:
- Phụ trách quản chỉ đạo hoạt động của các Đơn vị Sản xuất, Phòng Sản xuất Phòng
Kinh Doanh
– Tiếp thị trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn hoạt động đồng thời cam kết nguyên tắc đảm bảo
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM và hiệu quả cuối cùng.
Giới thiệu về 5s - Trang 2
Giới thiệu về 5s - Người đăng: hoaithu268-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giới thiệu về 5s 9 10 493