Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI THIỆU VỀ MÔN TOÁN TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi saobangkhoc
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 4355 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƢƠNG 1 :

GIỚI THIỆU VỀ MÔN TOÁN TÀI CHÍNH
1.1-KHÁI NIỆM, ĐỐI TƢỢNG & ỨNG DỤNG CỦA
TOÁN TC:
1.2- CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA TOÁN TC :
1.3- CÁC BẢNG TÍNH TÀI CHÍNH CĂN BẢN :
1.4- SỬ DỤNG BẢNG TÍNH MS. EXCEL TRONG TOÁN
TC :

1

CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ MÔN TOÁN TÀI CHÍNH
1.1 KHÁI NIỆM-ĐỐI TƢỢNG & ỨNG DỤNG CỦA TOÁN TC

1.1.1 Khái niệm :

Toán TC là một môn khoa học tính toán về TC phục vụ
cho các hoạt động KD và đầu tƣ trong nền kinh tế.
1.1.2 Đối tƣợng của toán TC :

Là tính toán về lãi suất, tiền lãi, giá trị của tiền tệ theo
thời gian, giá trị của các công cụ TC...
1.1.3 Ứng dụng của toán TC :

Chủ yếu trong lĩnh vực TC - Ngân hàng. Ngoài ra, còn
ứng dụng trong thẩm định dự án đầu tƣ, định giá TS, mua
bán trả góp…
2

1.2 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA TOÁN TÀI CHÍNH

1.2.1 Thời gian dùng trong toán tài chính

TG dùng trong toán TC là khoảng TG dùng để tính
toán tiền lãi của việc sử dụng tiền và xác định giá trị của
tiền tệ trên thang TG đầu tƣ.
TG đầu tƣ của một dự án thƣờng bao gồm nhiều chu
kỳ TG nhỏ tƣơng ứng với khoảng TG đƣợc dùng để tính lãi
theo qui định.
1 chu kỳ
= 6 tháng

2 năm = 4 chu kỳ

3

1.2 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA TOÁN TÀI CHÍNH (Tiếp)

1.2.2 Tiền lãi và lãi suất
Tiền lãi là CP mà ngƣời đi vay phải trả cho ngƣời cho vay
(CSH vốn) để đƣợc quyền sử dụng vốn trong một khoảng TG
nhất định.
Tiền lãi = Vốn đầu tƣ × Lãi suất × Thời gian
Vốn tích lũy = Vốn đầu tƣ + Tiền lãi
Lãi suất là tỷ suất giữa phần lợi tức phát sinh trong một đơn
vị TG và số vốn ban đầu (vốn gốc).

Tieàn laõi trong 1 ñôn vò thôøi gian
Laõi suaát 
100%
Voán ñaàu tö

4

1.2.3 Phƣơng thức tính lãi dùng trong toán tài chính
1.2.3.1 Phương thức tính lãi theo lãi đơn
Vốn đầu tƣ : 1.000 với i = 2% /tháng và n = 3 tháng.
Lãi của tháng thứ 1 : 1000 × 2% = 20
Lãi của tháng thứ 2 : 1000 × 2% = 20 Tổng tiền lãi = 60
Lãi của tháng thứ 3 : 1000 × 2% = 20
Vốn đầu tƣ

Lãi
Lãi

n chu kỳ
………

Lãi

Lãi sau n chu kỳ
Giá trị đầu tƣ sau n chu kỳ

5

1.2.3 Phƣơng thức tính lãi dùng trong toán tài chính (Tiếp)
1.2.3.2 Phương thức tính lãi theo lãi kép
Vốn đầu tƣ : 1.000 với i = 2% /tháng và n = 3 tháng.
Lãi của tháng thứ 1 : 1000 × 2%
= 20
Lãi của tháng thứ 2 : (1000 + 20) × 2%
= 20,4
Lãi của tháng thứ 3 : (1000 + 20 + 20,4) × 2% = 20,808
Tổng tiền lãi sau 3 tháng
:
61,208
Vốn đầu tƣ

Lãi 1
n chu kỳ
Lãi 2

………….

Lãi n
Giá trị đầu tƣ sau n chu kỳ

6

1.3 CÁC BẢNG TÍNH TÀI CHÍNH CƠ BẢN

1.3.1 Bảng tính tài chính số 1: Vn  V0  1  in

1
2
3
4
5
…

1%
1,010000
1,020100
1,030301
1,040604
1,051010
…

1,5%
1,0...
1
CHƢƠNG 1 :
GIỚI THIỆU VỀ MÔN TOÁN TÀI CHÍNH
1.1-KHÁI NIỆM, ĐỐI TƢỢNG & ỨNG DỤNG CỦA
TOÁN TC:
1.2- CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA TOÁN TC :
1.3- CÁC BẢNG TÍNH TÀI CHÍNH CĂN BẢN :
1.4- SỬ DỤNG BẢNG TÍNH MS. EXCEL TRONG TOÁN
TC :
GIỚI THIỆU VỀ MÔN TOÁN TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIỚI THIỆU VỀ MÔN TOÁN TÀI CHÍNH - Người đăng: saobangkhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
GIỚI THIỆU VỀ MÔN TOÁN TÀI CHÍNH 9 10 496