Ktl-icon-tai-lieu

Gợi ý chuyên đề tốt nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenhoangyen195
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GỢI Ý CÁC CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
A/ Các chuyên đề phân tích định tính, tình huống sâu một doanh nghiệp, ngân
hàng
1/ Phân tích hiệu quả hoạt động của đơng vị thực tập (Chi nhánh NH, NHTM,
doanh nghiệp) hoặc một đơn vị lựa chọn
2/ Phân tích hiệu quả và chất lượng hoạt động tín dụng tại NH…..
3/ Phân tích tình hình rủi ro thanh khoản tại NH….
4/ Phân tích tình hình tài chính tại NH hay doanh nghiệp…..
5/ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại DN hay NH
6/ Phân tích quản trị rủi ro tín dụng tại NH….
7/ Phân tích cơ cấu thu chi ngân sách trong mối quan hệ với GDP tại tỉnh hay quốc
gia…
8/ Phân tích cán cân thanh toán, cán cân vốn trong phát triển kinh tế VN
B/ Các chuyên đề phân tích định lượng
1/ Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTM
2/ Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành….
3/ Mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro của các cổ phiếu ngành…..
4/ Các yếu tố tác động đến xác suất phá sản của các khách hàng doanh nghiệp
5/ Các yếu tố tác động đến xác suất vỡ nợ của các khách hàng cá nhân
6/ Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn các công ty ngành….
7/ Đo lường hiệu quả kỹ thuật của các NH hay các công ty ngành…
8/ Mô hình ngưỡng nợ công
9/ Mối quan hệ giữa chỉ số chứng khoán và các biến vĩ mô (tỷ giá, lãi suất, GDP,
lạm phát…)

10/ Mối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động và việc tăng vốn điều lệ.

...
GỢI Ý CÁC CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
A/ Các chuyên đề phân tích định tính, tình huống sâu một doanh nghiệp, ngân
hàng
1/ Phân tích hiệu quả hoạt động của đơng vị thực tập (Chi nhánh NH, NHTM,
doanh nghiệp) hoặc một đơn vị lựa chọn
2/ Phân tích hiệu quả và chất lượng hoạt động tín dụng tại NH…..
3/ Phân tích tình hình rủi ro thanh khoản tại NH….
4/ Phân tích tình hình tài chính tại NH hay doanh nghiệp…..
5/ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại DN hay NH
6/ Phân tích quản trị rủi ro tín dụng tại NH….
7/ Phân tích cơ cấu thu chi ngân sách trong mối quan hệ với GDP tại tỉnh hay quốc
gia…
8/ Phân tích cán cân thanh toán, cán cân vốn trong phát triển kinh tế VN
B/ Các chuyên đề phân tích định lượng
1/ Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTM
2/ Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành….
3/ Mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro của các cổ phiếu ngành…..
4/ Các yếu tố tác động đến xác suất phá sản của các khách hàng doanh nghiệp
5/ Các yếu tố tác động đến xác suất vỡ nợ của các khách hàng cá nhân
6/ Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn các công ty ngành….
7/ Đo lường hiệu quả kỹ thuật của các NH hay các công ty ngành…
8/ Mô hình ngưỡng nợ công
9/ Mối quan hệ giữa chỉ số chứng khoán và các biến vĩ mô (tỷ giá, lãi suất, GDP,
lạm phát…)
Gợi ý chuyên đề tốt nghiệp - Trang 2
Gợi ý chuyên đề tốt nghiệp - Người đăng: nguyenhoangyen195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Gợi ý chuyên đề tốt nghiệp 9 10 676