Ktl-icon-tai-lieu

Hach toán BOP

Được đăng lên bởi gianghuong2812
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cán cân
CA

KB

FB

OFB

Dòng tiền vào ghi CÓ (+)
Xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ

Dòng tiền ra ghi NỢ (-)
Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ

Thu nhập của người cư trú

Chi trả thu nhập cho người không cư trú

Thu từ nhận chuyển tiền một chiều

Chi chuyển tiền một chiều

Bán TS phi tài chính, phi sản xuất

Mua TS phi tài chính, phi sản xuất

Thu chuyển giao vốn

Chi chuyển giao vốn

Được nước ngoài xóa nợ

Xóa nợ cho nước ngoài

TSN tăng: nhận FDI, đi vay, phát hành giấy tờ có

TSN giảm: thoái vốn FDI, trả nợ vay, thanh toán giấy

giá, nhận tiền gửi, mua hàng trả chậm và các khoản

tờ có giá, hoàn trả tiền gửi, thanh toán tiền trả chậm và

phải trả khác.

thanh toán các khoản phải trả khác.

TSC giảm: thu hồi FDI, thu hồi nợ cho vay, bán giấy TSC tăng: đầu tư FDI ra nước ngoài, cho vay, mua
tờ có giá, thu hồi tiền gửi ở nước ngoài, thu hồi tiền

giấy tờ có giá, gửi tiền ra nước ngoài, bán hàng trả

bán trả chậm và thu hồi các khoản thu khác

chậm và các khoản phải thu khác.

Dự trữ ngoại hối giảm

Dự trữ ngoại hối tăng

Vay IMF (TSN tăng)

Trả nợ IMF (TSN giảm)

...
Cán cân
Dòng tiền vào ghi CÓ (+)
Dòng tiền ra ghi NỢ (-)
CA
Xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ
Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ
Thu nhập của người cư trú
Chi trả thu nhập cho người không cư trú
Thu từ nhận chuyển tiền một chiều
Chi chuyển tiền một chiều
KB
Bán TS phi tài chính, phi sản xuất
Mua TS phi tài chính, phi sản xuất
Thu chuyển giao vốn
Chi chuyển giao vốn
Được nước ngoài xóa n
Xóa nợ cho nước ngoài
FB
TSN tăng: nhận FDI, đi vay, phát hành giấy tờ có
giá, nhận tiền gửi, mua hàng trả chậm và các khoản
phải trả khác.
TSN giảm: thoái vốn FDI, trả nợ vay, thanh toán giấy
tờ có giá, hoàn trả tiền gửi, thanh toán tiền trả chậm và
thanh toán các khoản phải trả khác.
TSC giảm: thu hồi FDI, thu hồi nợ cho vay, bán giấy
tờ có giá, thu hồi tiền gửi ở nước ngoài, thu hồi tiền
bán trả chậm và thu hồi các khoản thu khác
TSC tăng: đầu tư FDI ra nước ngoài, cho vay, mua
giấy tờ có giá, gửi tiền ra nước ngoài, bán hàng tr
chậm và các khoản phải thu khác.
OFB
Dự trữ ngoại hối giảm
Dự trữ ngoại hối tăng
Vay IMF (TSN tăng)
Trả nợ IMF (TSN giảm)
Hach toán BOP - Người đăng: gianghuong2812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hach toán BOP 9 10 766