Ktl-icon-tai-lieu

Hai chỉ thị quan trọng của NHNN

Được đăng lên bởi thanhmy-dhqn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hôm qua (27/01/2015), Thống đốc NHNN đã ban hành 2 Chỉ thị đầu tiên cho
năm 2015 đề ra nhiều mục tiêu quan trọng cho ngành trong năm tài chính.
Ngày 27/01/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số
01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân
hàng an toàn, hiệu quả năm 2015.
Theo Chỉ thị, để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hộinăm 2015, Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo
điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2015, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc NHNN, các tổ
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) thực hiện tốt các giải pháp
điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2015 nhằm mục tiêu kiểm
soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.
Cụ thể, thực hiện điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt
chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm pháp theo mục tiêu đề ra (dưới
5%), ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý (6,2%), bảo
đảm thanh khoản của các TCTD và nền kinh tế, duy trì ổn định mặt bằng lãi suất,
phấn đấu tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung, dài hạn thêm từ 1%/năm
đến 1,5%/năm, hỗ trợ thị trường tài chính trong huy động vốn cho đầu tư phát triển.
Năm 2015 định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%, tín dụng
tăng khoảng 13-15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế; ổn định
tỷ giá (mức điều chỉnh không quá 2%), thị trường ngoại tệ, thị trường vàng.
Tổ chức thực hiện các giải pháp về tiền tệ, hoạt động ngân hàng để tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn tín dụng
phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho các TCTD mở rộng tín
dụng đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh
tế. Ưu tiên tập trung tín dụng cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu,

công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công
nghệ cao.

Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2015 sẽ xuống dưới 3%?!

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện thể chế, công tác thanh
tra, kiểm tra, giám sát để đảm bảo hoạt động của hệ thống các TCTD an toàn, tuân
thủ theo quy định của pháp luật. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với
cơ cấu lại TCTD, phấn đấu đến cuối năm đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%. Tiếp tục
triển khai Đề án cơ cấu lại hệ...
Hôm qua (27/01/2015), Thống đốc NHNN đã ban hành 2 Chỉ thị đầu tiên cho
năm 2015 đề ra nhiều mục tiêu quan trọng cho ngành trong năm tài chính.
Ngày 27/01/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số
01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ bảo đảm hoạt động ngân
hàng an toàn, hiệu quả năm 2015.
Theo Chỉ thị, để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế
- hộinăm 2015, Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo
điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - hội dự toán ngân sách nhà
nước năm 2015, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc NHNN, các tổ
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) thực hiện tốt các giải pháp
điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2015 nhằm mục tiêu kiểm
soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.
Cụ thể, thực hiện điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt
chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm pháp theo mục tiêu đề ra (dưới
5%), ổn định kinh tế , hỗ trợ ng trưởng kinh tế mức hợp (6,2%), bảo
đảm thanh khoản của các TCTD nền kinh tế, duy trì ổn định mặt bằng lãi suất,
phấn đấu tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung, dài hạn thêm từ 1%/năm
đến 1,5%/năm, hỗ trợ thị trường tài chính trong huy động vốn cho đầu tư phát triển.
Năm 2015 định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%, n dụng
tăng khoảng 13-15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế; ổn định
tỷ giá (mức điều chỉnh không quá 2%), thị trường ngoại tệ, thị trường vàng.
Tổ chức thực hiện các giải pháp về tiền tệ, hoạt động ngân hàng để tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn tín dụng
phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho các TCTD mở rng tín
dụng đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh
tế. Ưu tiên tập trung tín dụng cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu,
Hai chỉ thị quan trọng của NHNN - Trang 2
Hai chỉ thị quan trọng của NHNN - Người đăng: thanhmy-dhqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hai chỉ thị quan trọng của NHNN 9 10 557