Ktl-icon-tai-lieu

Hàng hóa công cộng

Được đăng lên bởi Ngô Héo
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1519 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Phần 3: Hàng hóa công cộng
----------------------------------Thành viên nhóm:
1.
2.
3.
4.

Phạm Thị Xuân
Vũ Thị Thủy
Phạm Thu Uyên
Nguyễn Thị Hiền

CQ534580
CQ533797
CQ534448
CQ531268

BÀI THUYẾT TRÌNH
Bài 2: Các thất bại do tính phi hiệu quả của thị trường và sự can thiệp của
Chính phủ
PHẦN 3: HÀNG HÓA CÔNG CỘNG

1

Phần 3: Hàng hóa công cộng
----------------------------------Mục lục
A.
B.
I.
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.
4.1
4.1.1

Lời nói đầu
Nội dung
Lý thuyết về hàng hóa công cộng (HHCC)
Khái niệm và thuộc tính cơ bản của HHCC
Phân biệt các loại hàng hóa
HHCC thuần túy và hàng hóa cá nhân (HHCN) thuần túy
HHCC thuần túy và không thuần túy
Một số lưu ý về khái niệm HHCC
Nguyên nhân ra đời HHCC
Cung cấp HHCC
Các mô hình cung cấp HHCC điển hình trên thế giới
Mô hình “Nhà nước cung ứng tài chính và Nhà nước tổ chức cung

cấp HHCC”
4.1.2 Mô hình “Khu vực tư cung ứng tài chính và khu vực tư tổ chức
cung cấp HHCC”
4.1.3 Mô hình “Nhà nước và khu vực tư nhân cùng liên kết cung ứng tài
chính và tổ chức cung cấp HHCC”
4.1.4 Mô hình “Lấp chỗ trống”
4.2 Cung cấp HHCC và vấn đề tổn thất phúc lợi xã hội
4.2.1 Cung cấp HHCC thuần túy
4.2.2 Cung cấp HHCC không thuần túy
4.2.2.1
Cung cấp HHCC có thể loại trừ bằng giá
4.2.2.2
Cung cấp HHCC mà loại trừ rất tốn kém
II.
Một số ví dụ điển hình về HHCC ở Việt Nam và các nước trên thế
giới
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2

Trên thế giới
Y tế và du lịch y tế ở Cuba
Nghiên cứu cơ bản ở Nhật Bản và Mỹ
Chi tiêu cho quốc phòng của thế giới
Ở Việt Nam
Một số HHCC điển hình
Giáo dục
Y tế
Giao thông vận tải
Bưu chính viễn thông
Một số HHCC khác
Thực trạng chung
Hiệu quả cung cấp HHCC thấp
Bộ máy hành chính còn nhiều bất cập
2

Phần 3: Hàng hóa công cộng
----------------------------------2.2.3
III.
1.
2.
2.1

Thiếu hụt ngân sách trong cung cấp HHCC
Đổi mới cung cấp HHCC
Sự cần thiết phải đổi mới cung cấp HHCC
Biện pháp đổi mới cung cấp HHCC
Đẩy mạnh sự tham gia của khu vực phi nhà nước trong cung cấp

HHCC
2.2 Cải thiện chất lượng HHCC của khu vực Nhà nước
2.3 Tăng cường giám sát của cộng đồng đối với việc hoạch định chính
sách và đảm bảo chất lượng dịch vụ công
C.
Kết luận

3

Phần 3: Hàng hóa công cộng
----------------------------------A.

LỜI NÓI ĐẦU

Thất bại của thị trường là những trường hợp mà thị trường cạnh tranh
không thể sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ ở mức hiệu quả xã hội. Có 5 loại thất
bại thị trường là:
 Độc quyền thị trường
 Ngoại ứng
 Hàng hóa công cộng
 Thông tin không hoàn hảo
 ...
Phần 3: Hàng hóa công cộng
-----------------------------------
Thành viên nhóm:
1. Phạm Thị Xuân CQ534580
2. Vũ Thị Thủy CQ533797
3. Phạm Thu Uyên CQ534448
4. Nguyễn Thị Hiền CQ531268
BÀI THUYẾT TRÌNH
Bài 2: Các thất bại do tính phi hiệu quả của thị trường và sự can thiệp của
Chính phủ
PHẦN 3: HÀNG HÓA CÔNG CỘNG
1
Hàng hóa công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàng hóa công cộng - Người đăng: Ngô Héo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Hàng hóa công cộng 9 10 919