Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống bài tập môn Ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi Hua Vinh Viet Anh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống bài tập môn Ngân hàng thương
mại
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
-

Quản trị Ngân hàng thương mại, PGS. TS. Phan Thị Thu Hà (chủ biên), NXB GTVT 2009

-

Ng©n hµng th¬ng m¹i, Edward Reed vµ Edward Gill, NXB TP HCM 1993

-

Qu¶n trÞ Ng©n hµng th¬ng m¹i, Peter Rose, NXB Tµi chÝnh 2000

-

T¹p chÝ Ng©n hµng

-

T¹p chÝ ThÞ trêng tµi chÝnh tiÒn tÖ

-

Thêi b¸o Ng©n hµng

-

Các văn bản pháp luật trong hoạt động của NHTM

-

Websites của NHTM và NHNNVN

…….

BÀI TẬP
Bµi 1: Mét ng©n hµng ®ang tiÕn hµnh huy ®éng
- TiÕt kiÖm 9 th¸ng, 0,65%/th¸ng, tr¶ l·i 3 th¸ng/lÇn.
- Kú phiÕu ng©n hµng 12 th¸ng, l·i suÊt 8%/n¨m, tr¶ l·i tríc.
- TiÕt kiÖm 12 th¸ng, l·i suÊt 8,5%/n¨m, tr¶ l·i 6 th¸ng/lÇn.
Biết tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc 5%, dù tr÷ vượt mức 5%. H·y so s¸nh chi phÝ cña c¸c c¸ch huy ®éng.
Bµi 2: NHTM Quèc tÕ më ®ît huy ®éng víi nh÷ng ph¬ng thøc thanh to¸n nh sau:
a. TiÒn göi lo¹i 18 th¸ng.
b. TiÒn göi lo¹i 12 th¸ng.
- Tr¶ l·i 6 lÇn trong kú, l·i suÊt 0,7%/th¸ng.
- Tr¶ l·i 2 lÇn trong kú, l·i suÊt 0,67%/th¸ng
- Tr¶ l·i cuèi kú, l·i suÊt 0,75%/th¸ng.
- Tr¶ l·i cuèi kú, l·i suÊt 0,72%/th¸ng.
- Tr¶ l·i tríc, l·i suÊt 0,68%/th¸ng.
- Tr¶ l·i tríc, l·i suÊt 0,65%/th¸ng.
BiÕt tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc víi tiÒn göi 12 th¸ng lµ 10%, víi tiÒn göi 18 th¸ng lµ 5%.
H·y so s¸nh chi phÝ huy ®éng cña ng©n hµng gi÷a c¸c h×nh thøc tr¶ l·i ®èi víi tõng lo¹i tiÒn göi vµ
nªu u thÕ cña tõng c¸ch thøc tr¶ l·i.
Bµi 3: Mét ng©n hµng ®ang tiÕn hµnh huy ®éng
- Kú phiÕu ng©n hµng 12 th¸ng, l·i suÊt 17,2%/n¨m, tr¶ l·i tríc.
- TiÕt kiÖm 12 th¸ng, l·i suÊt 16,5%/n¨m, tr¶ l·i 6 th¸ng/lÇn.
H·y tÝnh l·i suÊt t¬ng ®¬ng tr¶ hµng th¸ng vµ so s¸nh u thÕ cña mçi c¸ch huy ®éng trong tõng trêng
hîp ®èi víi c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng.
Bài 4: Mét ng©n hµng ®ang tiÕn hµnh huy ®éng
- Tiền gửi tiết kiệm, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 0,72%/tháng, lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ.
Lãi không được rút ra hàng tháng sẽ được đưa vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách
hàng với lãi suất 0,25%/tháng.
1

- Trái phiếu NH 2 năm, lãi suất 9,2%/năm, lãi trả đầu hàng năm, gốc trả cuối kỳ.
BiÕt tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc víi tiÒn göi 12 th¸ng trở xuống lµ 3%, víi tiÒn göi trên 12 th¸ng lµ 1%. H·y
so s¸nh chi phÝ huy ®éng cña ng©n hµng giữa các nguồn trên.
Bµi 5: Ng©n hµng A cã c¸c sè liÖu sau: (sè d b×nh qu©n n¨m, l·i suÊt b×nh qu©n n¨m, ®¬n vÞ tû ®ång)
LS (%)
Tµi s¶n
Sè d
Nguån vèn
Sè d LS (%)
TiÒn mÆt
1.050
TiÒn göi thanh to¸n
3.550
2
TiÒn göi t¹i NHNN
580
1
TiÒn göi tiÕt kiÖm ng¾n h¹n
3.850
6,5
TiÒn göi t¹i TCTD kh¸c
820
2
TGTK...
H th ng b i t p môn Ngân h ng th ng à à ươ
m i
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Quản trị Ngân hàng thương mi, PGS. TS. Phan Th Thu Hà (ch biên), NXB GTVT 2009
- Ng©n hµng th¬ng m¹i, Edward Reed vµ Edward Gill, NXB TP HCM 1993
- Qu¶n trÞ Ng©n hµng th¬ng m¹i, Peter Rose, NXB Tµi chÝnh 2000
- T¹p chÝ Ng©n hµng
- T¹p chÝ ThÞ trêng tµi chÝnh tiÒn tÖ
- Thêi b¸o Ng©n hµng
- Các văn bn pháp lut trong hot động ca NHTM
- Websites ca NHTM và NHNNVN
…….
BÀI TẬP
Bµi 1: Mét ng©n hµng ®ang tiÕn hµnh huy ®éng
- TiÕt kiÖm 9 th¸ng, 0,65%/th¸ng, tr¶ l·i 3 th¸ng/lÇn.
- Kú phiÕu ng©n hµng 12 th¸ng, l·i suÊt 8%/n¨m, tr¶ l·i tríc.
- TiÕt kiÖm 12 th¸ng, l·i suÊt 8,5%/n¨m, tr¶ l·i 6 th¸ng/lÇn.
Biết tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc 5%, dù tr÷ vượt mức 5%. H·y so s¸nh chi phÝ cña c¸c c¸ch huy ®éng.
Bµi 2: NHTM Quèc tÕ më ®ît huy ®éng víi nh÷ng ph¬ng thøc thanh to¸n nh sau:
a. TiÒn göi lo¹i 18 th¸ng.
- Tr¶ l·i 6 lÇn trong kú, l·i suÊt 0,7%/th¸ng.
- Tr¶ l·i cuèi kú, l·i suÊt 0,75%/th¸ng.
- Tr¶ l·i tríc, l·i suÊt 0,68%/th¸ng.
b. TiÒn göi lo¹i 12 th¸ng.
- Tr¶ l·i 2 lÇn trong kú, l·i suÊt 0,67%/th¸ng
- Tr¶ l·i cuèi kú, l·i suÊt 0,72%/th¸ng.
- Tr¶ l·i tríc, l·i suÊt 0,65%/th¸ng.
BiÕt tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc víi tiÒn göi 12 th¸ng lµ 10%, víi tiÒn göi 18 th¸ng lµ 5%.
H·y so s¸nh chi phÝ huy ®éng cña ng©n hµng gi÷a c¸c h×nh thøc tr¶ l·i ®èi víi tõng lo¹i tiÒn göi
nªu u thÕ cña tõng c¸ch thøc tr¶ l·i.
Bµi 3: Mét ng©n hµng ®ang tiÕn hµnh huy ®éng
- Kú phiÕu ng©n hµng 12 th¸ng, l·i suÊt 17,2%/n¨m, tr¶ l·i tríc.
- TiÕt kiÖm 12 th¸ng, l·i suÊt 16,5%/n¨m, tr¶ l·i 6 th¸ng/lÇn.
H·y tÝnh l·i suÊt t¬ng ®¬ng tr¶ hµng th¸ng so s¸nh u thÕ cña mçi c¸ch huy ®éng trong tõng trêng
hîp ®èi víi c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng.
B à i 4: Mét ng©n hµng ®ang tiÕn hµnh huy ®éng
- Tiền gửi tiết kiệm, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 0,72%/tháng, lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ.
Lãi không được rút ra hàng tháng sẽ được đưa o tài khoản tiền gửi thanh toán của khách
hàng với lãi suất 0,25%/tháng.
1
Hệ thống bài tập môn Ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống bài tập môn Ngân hàng thương mại - Người đăng: Hua Vinh Viet Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hệ thống bài tập môn Ngân hàng thương mại 9 10 408