Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG BÀI TẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Được đăng lên bởi bravenguyen13
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1351 lần   |   Lượt tải: 6 lần
HỆ THỐNG BÀI TẬP
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Mục lục
A. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................1
B. BÀI TẬP...........................................................................................................................................2
C. MỘT SỐ CÔNG THỨC TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...........................................8
D. VI DU TINH NEC.........................................................................................................................11
E. CÂU HỎI THẢO LUẬN.................................................................................................................12
F. ĐÁP ÁN BÀI TẬP............................................................................................................................14
A. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
-

Giáo trình Ngân hàng thương mại, PGS. TS. Phan Thị Thu Hà (chủ biên), NXB ĐH KTQD
2013,

-

Quản trị Ngân hàng thương mại, PGS. TS. Phan Thị Thu Hà (chủ biên), NXB GTVT 2009,

-

Ngân hàng thương mại, Edward Reed và Edward Gill, NXB TP HCM 1993,

-

Quản trị Ngân hàng thương mại, Peter Rose, NXB Tài chínhh 2000,

-

Tạp chí Ngân hàng,

-

Tạo chí Thị trường Tài chính – Tiền tệ,

-

Thời báo Ngân hàng,

-

Các văn bản pháp luật trong hoạt động của NHTM,

-

Websites của các NHTM và NHNNVN,

-

….

1

B. BÀI TẬP
Bài 1: Một ngân hàng đang tiến hành huy động:
- Tiết kiệm 9 tháng, lãi suất 0,65%/tháng, trả lãi 3 tháng/lần.
- Kỳ phiếu ngân hàng 12 tháng, lãi suất 8%/năm, trả lãi trước.
- Tiết kiệm 12 tháng, lãi suất 8,5%/năm, trả lãi 6tháng/lần.
Biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 5%, dự trữ vượt mức 5%. Hãy so sánh chi phí của các cách huy động trên.
Bài 2:

NHTM Quốc tế mở đợt huy động với những phương án trả lãi như sau:

a. Tiền gửi loại 18 tháng.

b. Tiền gửi loại 12 tháng.

- Trả lãi 6 lần trong kỳ, lãi suất 0,7%/tháng.

- Trả lãi 2 lần trong kỳ, lãi suất 0,67%/ tháng

- Trả lãi cuối kỳ, l lãi suất 0,75%/tháng.

- Trả lãi cuối kỳ, lãi suất 0,72%/ tháng.

- Trả lãi trước, l lãi suất 0,68%/ tháng.

- Trả lãi trước, lãi suất 0,65%/ tháng.

Biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc với tiền gửi 12 tháng là 10%, với tiền gửi 18 tháng là 5%.
Hãy so sánh chi phí của ngân hàng giữa các hình thức trả lãi đối với từng loại tiền gửi và nêu ưu thế
của từng cách thức trả lãi.
Bài 3: Một ngân hàng đang tiến hành huy động:
- Kỳ phiếu ngân hàng 12 tháng, lãi suất 11,2%/năm, trả lãi trước.
- Tiết kiệm 12 tháng, lãi suất 11,5%/năm, trả lãi 6 tháng/...



 .......................................................................................1
 ...........................................................................................................................................2
  !"#...........................................8
 V D T NH NECI U I .........................................................................................................................11
$%.................................................................................................................12
&'((............................................................................................................................14
 
- Giáo trình Ngân hàng thương mại, PGS. TS. Phan Thị Thu Hà (chủ biên), NXB ĐH KTQD
2013,
- Quản trị Ngân hàng thương mại, PGS. TS. Phan Thị Thu Hà (chủ biên), NXB GTVT 2009,
- Ngân hàng thương mại) Edward Reed và Edward Gill, NXB TP HCM 1993,
- Quản trị Ngân hàng thương mại, Peter Rose, NXB Tài chínhh 2000,
- Tạp chí Ngân hàng,
- Tạo chí Thị trường Tài chính – Tiền tệ,
- Thời báo Ngân hàng,
- Các văn bản pháp luật trong hoạt động của NHTM,
- Websites của các NHTM và NHNNVN,
- ….
1
HỆ THỐNG BÀI TẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG BÀI TẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - Người đăng: bravenguyen13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
HỆ THỐNG BÀI TẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9 10 632