Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống bài tập tài chính doanh nghiệp phần thuế và các báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi Bunny Smile
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
PHẦN THUẾ VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bài 1
Ngày cuối năm N-1, một doanh nghiệp thương mại có số vốn góp là
30.000 đvtt. Doanh nghiệp này đầu tư vào một quyền thuê 7.000 đvtt, dự trữ
hàng hoá 15.000 đvtt. Ngày 1/1/N, doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. Cho biết
những thông tin sau:
1. Tiền bán hàng (chưa có VAT) 25.000 đvtt/tháng. Khách hàng trả ngay 40%
tiền hàng, phần còn lại trả sau một tháng.
2. Mua hàng hoá, vật tư có thuế (theo giá thanh toán) 16.500 đvtt/tháng. Trong
đó, doanh nghiệp trả ngay 50%, còn lại trả sau một tháng.
3. Tiền thuê chưa có VAT 2.000 đvtt/tháng, được trả 2 tháng một lần, lần đầu
thực hiện vào tháng 1.
4. Tiền lương 5.500 đvtt/tháng, trả ngay từng tháng.
5. Chi phí BHXH hàng tháng bằng 25% lương tháng, được trả theo quý và trả
vào tháng đầu của quý sau.
6. Mua ngoài khác cộng cả VAT: 660 đvtt/tháng và được trả sau một tháng.
7. Dự trữ hàng hoá cuối quý 16.000 đvtt.
8. Thuế TNDN có thuế suất 20%, được nộp vào quý sau.
9. VAT tính theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10% được áp dụng chung
cho cả hoạt động mua, bán, thuê và mua ngoài khác. VAT thu hộ và VAT nộp
hộ được tính ngay trong tháng phát sinh hoạt động bán hàng và mua vật tư. VAT
còn phải nộp được nộp chậm một tháng.
10. Bỏ qua thuế trong hàng tồn kho.
Yêu cầu:
a.
b.
c.
d.

Lập BCĐKT ngày 1/1/N và ngày 31/3/N.
Lập BCKQKD quý 1 năm N.
Lập Ngân quỹ từng tháng quý 1 năm N.
Nhận xét các kết quả tính được.

Bài 2
Doanh nghiệp B có tình hình tài chính ngày 1/1/N như sau (đơn vị: đvtt)
Vốn góp: 50.000

Vay ngắn hạn NH: 18.000

Phải trả: 26.000

Phải thu: 32.500

TSCĐ (giá trị còn lại): 25.000

Tiền: 9.500

Dự trữ hàng hoá: 27.000
Cho biết các thông tin về hoạt động kinh doanh trong quý 1/N:
1.
Tiền bán hàng có thuế (theo giá thanh toán) mỗi tháng 99.000 đvtt, khách
hàng trả ngay 70% tiền hàng, còn lại trả chậm 1 tháng.
2.

Khấu hao TSCĐ 2.000 đvtt/tháng.

3.
Mua vật tư, hàng hoá từ thị trường trong nước có thuế (theo giá thanh
toán) bằng 60% tiền bán hàng mỗi tháng. Doanh nghiệp thanh toán ngay 50%
tiền mua vật tư, phần còn lại trả vào tháng sau.
4.

Lương 10.000 đvtt/tháng, trả theo tháng.

5.

Tiền thuê ngoài có VAT 5.500 đvtt/tháng, trả chậm một tháng.

6.

Dự trữ hàng hoá cuối quý 29.000 đvtt.

7.
Lãi suất vay ngắn hạn ngân hàng 1%/tháng. Lãi được trả hàng tháng, gốc
vay trả vào ngày cuối cùng của quý.
8.

Thuế suất thuế TNDN là 25%. Thuế này được nộp vào quý sau.

9.
Doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất 10% áp
dụng ch...
HỆ THỐNG BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
PHẦN THUẾ VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bài 1
Ngày cuối năm N-1, một doanh nghiệp thương mại số vốn góp
30.000 đvtt. Doanh nghiệp này đầu vào một quyền thuê 7.000 đvtt, dự trữ
hàng hoá 15.000 đvtt. Ngày 1/1/N, doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. Cho biết
những thông tin sau:
1. Tiền bán hàng (chưa VAT) 25.000 đvtt/tháng. Khách hàng trả ngay 40%
tiền hàng, phần còn lại trả sau một tháng.
2. Mua hàng hoá, vật thuế (theo giá thanh toán) 16.500 đvtt/tháng. Trong
đó, doanh nghiệp trả ngay 50%, còn lại trả sau một tháng.
3. Tiền thuê chưa VAT 2.000 đvtt/tháng, được trả 2 tháng một lần, lần đầu
thực hiện vào tháng 1.
4. Tiền lương 5.500 đvtt/tháng, trả ngay từng tháng.
5. Chi phí BHXH hàng tháng bằng 25% lương tháng, được trả theo quý trả
vào tháng đầu của quý sau.
6. Mua ngoài khác cộng cả VAT: 660 đvtt/tháng và được trả sau một tháng.
7. Dự trữ hàng hoá cuối quý 16.000 đvtt.
8. Thuế TNDN có thuế suất 20%, được nộp vào quý sau.
9. VAT tính theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10% được áp dụng chung
cho cả hoạt động mua, bán, thuê mua ngoài khác. VAT thu hộ VAT nộp
hộ được tính ngay trong tháng phát sinh hoạt động bán hàng và mua vật tư. VAT
còn phải nộp được nộp chậm một tháng.
10. Bỏ qua thuế trong hàng tồn kho.
Yêu cầu:
a. Lập BCĐKT ngày 1/1/N và ngày 31/3/N.
b. Lập BCKQKD quý 1 năm N.
c. Lập Ngân quỹ từng tháng quý 1 năm N.
d. Nhận xét các kết quả tính được.
Hệ thống bài tập tài chính doanh nghiệp phần thuế và các báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống bài tập tài chính doanh nghiệp phần thuế và các báo cáo tài chính - Người đăng: Bunny Smile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hệ thống bài tập tài chính doanh nghiệp phần thuế và các báo cáo tài chính 9 10 932