Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống quản lý văn bản & hồ sơ công việc

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 5896 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Chương trình tổng thể Cải cách hành chính của Chính phủ

BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ

GIẢI PHÁP KHẢ THI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
VÀ HỒ SƠ CÔNG VIỆC
CỦA TỈNH (TP) ........
TÀI LIỆU MẪU

Hà Nội, 2004

BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ

LỜI GIỚI THIỆU
Tài liệu này do Tổ HTTT thuộc BĐH Đề án 112 Chính phủ biên soạn nhằm cung
cấp một tài liệu mẫu cho Giải pháp khả thi xây dựng phần mềm dùng chung “Hệ
thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc”. Các tỉnh, thành phố sử dụng tài liệu
này làm căn cứ để xây dựng hoặc hoàn chỉnh tài liệu Giải pháp khả thi (giai đoạn
1), trên cơ sở đó triển khai giai đoạn 2 và các giai đoạn tiếp theo. Khi sử dụng tài
liệu mẫu này, các cơ quan có thể điều chỉnh cho phù hợp hơn với thực tiễn của địa
phương mình.
Tài liệu được viết trên cơ sở tham khảo, chọn lọc từ nội dung của các tài liệu Giải
pháp khả thi “Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc” của các tỉnh, thành
phố thí điểm đã được thẩm định tại Hội đồng thẩm định của BĐH Đề án 112 Chính
phủ, cũng như từ các kết quả của các đợt khảo sát và làm việc trực tiếp với các cơ
quan, đơn vị sẽ tham gia vận hành hệ thống tại một số tỉnh, thành phố.
Trong quá trình sử dụng tài liệu này, nếu có những vấn đề cần thảo luận hoặc
điều chỉnh, đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục trao đổi, góp ý với Tổ HTTT để
trên cơ sở đó tổ sẽ chỉnh sửa làm cho tài liệu này được hoàn thiện hơn.
Trong tài liệu này, các phần chữ nghiêng (Italic) là những gợi ý hoặc để tham khảo.

Giải pháp khả thi "Hệ thống Quản lý VB&HSCV" - Tài liệu mẫu

I

BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

Văn phòng UBND ........
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:

Công ty ...........
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:

PHIÊN BẢN TÀI LIỆU
Ngày lập

Phiên bản

Mô tả thay đổi

Người lập

Giải pháp khả thi "Hệ thống Quản lý VB&HSCV" - Tài liệu mẫu

Người ký duyệt

II

BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ

MỤC LỤC
TÓM TẮT DỰ ÁN................................................................................................................... 1
Phần 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ........................................................................................................ 2
Phần 2. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN................................................................................................ 3
I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT......................................................................................................3
II. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỤ THỂ........................................................
Chương trình tổng thể Cải cách hành chính của Chính phủ
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ
GIẢI PHÁP KHẢ THI
H THNG QUN LÝ VĂN BN
VÀ H SƠ CÔNG VIC
CA TNH (TP) ........
TÀI LIỆU MẪU
Hà Nội, 2004
Hệ thống quản lý văn bản & hồ sơ công việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống quản lý văn bản & hồ sơ công việc - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Hệ thống quản lý văn bản & hồ sơ công việc 9 10 763