Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Thống Tài Chính

Được đăng lên bởi trinhnguyens2303-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống tài chính
Hệ thống tài chính là tổng thể các hoạt động tài chính trong các lĩnh vực khác nhau của nền
kinh tế quốc dân, nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau về việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền
tệ ở các chủ thể kinh tế - xã hội hoạt động trong lĩnh vực đó. Hệ thống tài chính bao gồm:


Tài chính công (gồm ngân sách nhà nước và các quỹ ngoài ngân sách);



Tài chính doanh nghiệp;



Thị trường tài chính (gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn);



Tài chính quốc tế;



Tài chính hộ gia đình, cá nhân;



Tài chính các tổ chức xã hội;



Tài chính trung gian (bao gồm tín dụng, bảo hiểm).

Các thành phần này có quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của tài
chính.

Các yếu tố cấu thành hệ thống tài chính
a) Ngân sách nhà nước và chính sách tài khoá
Ngân sách nhà nước:
Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các
chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.
Trong hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước là bộ phận chủ đạo, là điều kiện vật chất quan
trọng để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước do Hiến pháp quy định. Ngân sách nhà nước còn
là công cụ quan trọng của Nhà nước có tác dụng điều tiết vĩ mô đời sống kinh tế, xã hội và bảo
đảm an ninh- quốc phòng.
Cơ cấu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu và chi. Các khoản thu gồm có :
+Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí.
+Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước.
+Các khoản viện trợ và vay nợ của chính phủ.
+Thu từ hoạt động sự nghiệp.

+Các khoản đóng góp tự nguyện.
+Thu từ quỹ dự trữ tài chính.( Quỹ BHXH, Quỹ dự trữ Quốc gia,Quỹ bình ổn giá, Quỹ bảo
trợ trẻ em, Quỹ viễn thông công ích,…).
+Thu kết dư ngân sách.( kết dư NS địa phương,…).
+Thu từ các khoản phạt, tịch thu, di sản nhà nước được hưởng.
+Thu hồi dự trữ nhà nước, thu chênh lệch giá, phụ thu, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, thu
chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang.
Các khoản chi ngân sách nhà nước gồm có:
+ Các khoản chi phát triển kinh tế - xã hội.
+ Các khoản chi bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước.
+ Các khoản chi trả nợ của Nhà nước.
+ Các khoản chi dự trữ nhà nước (từ 3% đến 5% tổng số dư).
+ Các khoản chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
Chính sách tài khoá:
-Chính sách tài khoá là chính sách của Nhà nước trong việc huy động các nguồn thu vào ngân
sách nhà nước và sử dụng nó trong thời hạn nhất định (thư...
Hệ thống tài chính
Hệ thống tài chính là tổng thể các hoạt động tài chính trong các lĩnh vực khác nhau của nền
kinh tế quốc dân, nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau về việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền
tệ ở các chủ thể kinh tế - xã hội hoạt động trong lĩnh vực đó. Hệ thống tài chính bao gồm:
Tài chính công (gồm ngân sách nhà nước các quỹ ngoài ngân sách);
Tài chính doanh nghiệp;
Thị trường tài chính (gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn);
Tài chính quốc tế;
Tài chính hộ gia đình, cá nhân;
Tài chính các tổ chức xã hội;
Tài chính trung gian (bao gồm tín dụng, bảo hiểm).
Các thành phần này có quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của tài
chính.
Các yếu tố cấu thành hệ thống tài chính
a) Ngân sách nhà nước và chính sách tài khoá
Ngân sách nhà nước:
Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các
chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.
Trong hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước là bộ phận chủ đạo, là điều kiện vật chất quan
trọng để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước do Hiến pháp quy định. Ngân sách nhà nước còn
là công cụ quan trọng của Nhà nước có tác dụng điều tiết vĩ mô đời sống kinh tế, xã hội và bảo
đảm an ninh- quốc phòng.
Cơ cấu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu và chi. Các khoản thu gồm có :
+Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí.
+Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước.
+Các khoản viện trợ và vay nợ của chính phủ.
+Thu từ hoạt động sự nghiệp.
Hệ Thống Tài Chính - Trang 2
Hệ Thống Tài Chính - Người đăng: trinhnguyens2303-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hệ Thống Tài Chính 9 10 604