Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi nttnduchuong
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1043 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Tài liệu tham khảo)
SỐ HIỆU TÀI KHOẢN

Cấp
Cấp
Cấp
I
II
III
Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư

TÊN TÀI KHOẢN

Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý

10
101
1011
1012
1013
1014
1019
103
1031
1032
1033
1039
104
1041
1043
1049
105
1051
1052
1053
1054
1058
11
111
1111
1113
1116
112
1121
1123
1126
12
121
1211
1212
122
123
129
13
131
1311
1312
132

Tiền mặt bằng đồng Việt nam
Tiền mặt tại đơn vị
Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ
Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý
Tiền mặt tại máy ATM
Tiền mặt đang vận chuyển
Tiền mặt ngoại tệ
Ngoại tệ tại đơn vị
Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ
Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ
Ngoại tệ đang vận chuyển
Chứng từ có giá trị ngoại tệ
Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại đơn vị
Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu
Chứng từ có gía trị ngoại tệ đang vận chuyển
Kim loại quý, đá quý
Vàng tại đơn vị
Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ
Vàng đang mang đi gia công, chế tác
Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển
Kim loại quý, đá quý khác
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam
Tiền gửi phong toả
Tiền gửi thanh toán
Tiền ký quỹ bảo lãnh
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ
Tiền gửi phong toả
Tiền gửi thanh toán
Tiền ký quỹ bảo lãnh
Đầu tư tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ
điều kiện để tái chiết khấu với NHNN
Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ
Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc
Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết
khấu với NHNN
Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa cầm cố
vay vốn
Dự phòng giảm giá
Tiền, vàng gửi tại TCTD khác
Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam
Tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ

1

1321
1322
133
1331
1332
1333
134
1341
1342
1343
135
1351
1352
136
1361
1362

Tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài
Tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi chuyên dùng
Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài
Tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi chuyên dùng
Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước
Vàng gửi không kỳ hạn
Vàng gửi có kỳ hạn
Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài
Vàng gửi không kỳ hạn
Vàng gửi có kỳ hạn

148
149

Chứng khoán kinh doanh
Chứng khoán Nợ
Chứng khoán Chính phủ
Chứng khoán do các TCTD khác tr...
1
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Tài liệu tham khảo)
SỐ HIỆU TÀI KHOẢN
TÊN TÀI KHON
Cấp
I
Cấp
II
Cấp
III
Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư
10
Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý
101
Tiền mặt bằng đồng Việt nam
1011
Tiền mặt tại đơn vị
1012
Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ
1013
Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý
1014
Tiền mặt tại máy ATM
1019
Tiền mặt đang vận chuyn
103
Tiền mặt ngoại tệ
1031
Ngoại tệ tại đơn v
1032
Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ
1033
Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ
1039
Ngoại tệ đang vận chuyển
104
Chứng từ có giá trị ngoại tệ
1041
Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại đơn vị
1043
Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu
1049
Chứng từ có gía trị ngoại tệ đang vận chuyển
105
Kim loại quý, đá quý
1051
Vàng tại đơn vị
1052
Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ
1053
Vàng đang mang đi gia công, chế tác
1054
Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển
1058
Kim loại quý, đá quý khác
11
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
111
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam
1111
Tiền gửi phong toả
1113
Tiền gửi thanh toán
1116
Tiền ký quỹ bảo lãnh
112
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ
1121
Tiền gửi phong toả
1123
Tiền gửi thanh toán
1126
Tiền ký quỹ bảo lãnh
12
Đầu tư tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ
điều kiện để tái chiết khấu với NHNN
121
Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ
1211
Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
1212
Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc
122
Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết
khấu với NHNN
123
Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa cầm cố
vay vốn
129
Dự phòng giảm giá
13
Tiền, vàng gửi tại TCTD khác
131
Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam
1311
Tiền gửi không kỳ hạn
1312
Tiền gửi có k hạn
132
Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN - Người đăng: nttnduchuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 9 10 560