Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống tài khoản kế toán

Được đăng lên bởi Nguyệt Ruby
Số trang: 303 trang   |   Lượt xem: 13324 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ- NHNN ngày 29/4/2004 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước )
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Hệ thống tài khoản kế toán này áp dụng đối với các Tổ chức tín dụng được
thành lập và hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng.
2. Các Tổ chức tín dụng chỉ được mở và sử dụng các tài khoản quy định trong Hệ
thống tài khoản kế toán khi đã có cơ chế nghiệp vụ và theo đúng nội dung được
cấp giấy phép hoạt động.
3. Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng gồm các tài khoản trong bảng
cân đối kế toán và các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán, được bố trí thành 9
loại:
- Các tài khoản trong bảng cân đối kế toán gồm 8 loại (từ loại 1 đến loại 8).
- Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán có 1 loại (loại 9).
- Các tài khoản trong bảng cân đối kế toán và các tài khoản ngoài bảng cân đối kế
toán (từ đây gọi tắt là tài khoản trong bảng và tài khoản ngoài bảng) được bố trí
theo hệ thống số thập phân nhiều cấp, từ tài khoản cấp I đến tài khoản cấp III, ký
hiệu từ 2 đến 4 chữ số.
- Tài khoản cấp I ký hiệu bằng 2 chữ số từ 10 đến 99. Mỗi loại tài khoản được bố
trí tối đa 10 tài khoản cấp I.
- Tài khoản cấp II ký hiệu bằng 3 chữ số, hai số đầu (từ trái sang phải) là số hiệu
tài khoản cấp I, số thứ 3 là số thứ tự tài khoản cấp II trong tài khoản cấp I, ký hiệu
từ 1 đến 9.
- Tài khoản cấp III ký hiệu bằng 4 chữ số, ba số đầu (từ trái sang phải) là số hiệu
tài khoản cấp II, số thứ 4 là số thứ tự tài khoản cấp III trong tài khoản cấp II, ký
hiệu từ 1 đến 9.

Các tài khoản cấp I, II, III là những tài khoản tổng hợp do Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước quy định, dùng làm cơ sở để hạch toán kế toán tại các Tổ chức tín dụng.
3.1- Về mở và sử dụng tài khoản cấp III:
3.1.1- Đối với Tổ chức tín dụng có khả năng ứng dụng công nghệ tin học để hạch
toán, quản lý và theo dõi được các chỉ tiêu tài khoản cấp III, đảm bảo tính chính
xác, kịp thời và đầy đủ, trên cơ sở đó, lập được các loại báo cáo theo đúng quy
định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước, thì không bắt buộc phải mở và sử dụng
các tài khoản cấp III quy định trong Hệ thống tài khoản kế toán này mà có thể sử
dụng trực tiếp các tài khoản cấp II do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định
để hạch toán; hoặc mở các tài khoản cấp III, IV, V...theo đặc thù và yêu cầu quản
lý của tổ chức mình. Để thực hiện theo quy định này, Tổ chức tín dụng cần phải:
- Có quy trình nghiệp vụ cụ thể và phần mềm nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ
thuật theo quy định hiện hành để:
+ ...
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ- NHNN ngày 29/4/2004 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước )
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Hệ thống tài khoản kế toán này áp dụng đối với các Tổ chức tín dụng được
thành lập và hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng.
2. Các Tổ chức tín dụng chỉ được mở và sử dụng các tài khoản quy đnh trong Hệ
thống tài khoản kế toán khi đã chế nghiệp vụ theo đúng nội dung được
cấp giấy phép hoạt động.
3. Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng gồm cáci khoản trong bảng
cân đối kế toán c tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán, được bố trí thành 9
loại:
- Các tài khoản trong bảng cân đối kế toán gồm 8 loại (từ loại 1 đến loại 8).
- Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán có 1 loại (loại 9).
- Các tài khoản trong bảng cân đối kế toán và các tài khoản ngoài bảng cân đối kế
toán (từ đây gọi tắt tài khoản trong bảng i khoản ngoài bảng) được bố trí
theo hệ thống số thập phân nhiều cấp, từ tài khoản cấp I đến tài khoản cấp III,
hiệu từ 2 đến 4 chữ số.
- Tài khoản cấp I hiệu bằng 2 chữ số từ 10 đến 99. Mỗi loạii khoản được bố
trí tối đa 10 tài khoản cấp I.
- Tài khoản cấp II hiệu bằng 3 chữ số, hai số đầu (từ trái sang phải) số hiệu
tài khoản cấp I, số thứ 3 là số thứ tự tài khoản cấp II trong tài khoản cấp I,hiệu
từ 1 đến 9.
- Tài khoản cấp III hiệu bằng 4 chữ số, ba số đầu (từ trái sang phải) số hiệu
tài khoản cấp II, s thứ 4 số thứ tự tài khoản cấp III trong tài khoản cấp II,
hiệu từ 1 đến 9.
hệ thống tài khoản kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống tài khoản kế toán - Người đăng: Nguyệt Ruby
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
303 Vietnamese
hệ thống tài khoản kế toán 9 10 411