Ktl-icon-tai-lieu

Hoạch định ngân sách đầu tư và rủi ro

Được đăng lên bởi Ngoc Phu
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 1 lần
10/18/2014

Principles
of
Corporate
Finance

Chương 10
Hoạch định ngân sách
đầu tư và Rủi ro

Concise Edition

Slides by
Matthew Will

McGraw Hill/Irwin

Copyright © 2009 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

10- 2

Nội dung
Công ty và chi phí vốn của dự án
Đo lường chi phí vốn tự có
Suất chiết khấu không có Beta
Dòng tiền tương đương chắc chắn
Suất chiết khấu của những dự án quốc tế

Chi phí vốn công ty

10- 3

Giá trị công ty là tổng giá trị của các tài sản
khác nhau.

Firm value  PV(AB)  PV(A)  PV(B)

1

10/18/2014

10- 4

Chi phí vốn công ty
Chi phí vốn của một công ty có thể so sánh
với suất sinh lời yêu cầu được xác định bởi
CAPM
SML

Required
return

12.9
Company Cost
of Capital

5.0

0

Project Beta

1.13

10- 5

Chi phí vốn công ty

Category
Speculative ventures
New products

Discount Rate
30%
20%

Expansion of existing business
15% (Company COC)
Cost improvement, known technology
10%

10- 6

Nợ và COC
LƯU Ý

requity = rf + Bequity ( rm - rf )
COC = rportfolio = rassets
rassets = WACC = rdebt (D) + requity (E)
(V)
(V)

E, D, và V tất cả
là giá trị thị
trường của vốn
chủ sở hữu, nợ và
tổng giá trị công
ty

After tax WACC = (1-Tc)rdebt (D) + requity (E)
(V)
(V)

2

10/18/2014

10- 7

Cấu trúc vốn & COC
Thu nhập kỳ vọng và Betas trước khi tái tài trợ vốn
Expected
return (%)

20

Requity=15
Rassets=12.2
Rrdebt=8

0
0

0.2

0.8

Bdebt

Bassets

1.2

Bequity

10- 8

Đo lường Betas
Đường SML chỉ ra mối quan hệ giữa thu
nhập và rủi ro
CAPM sử dụng Beta làm đại diện cho rủi ro
 Các phương pháp khác có thể được sử dụng
để xác định độ nghiên của đường SML hay
Beta
Phân tích hồi qui có thể sử dụng để tính
Beta

10- 9

Đo lường Betas
40.00

Intel Computer

30.00

Price data: July 1996 – June 2001

20.00

R2 = .29
B = 1.54

Intel return, %

10.00

0.00
-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

-10.00

-20.00

-30.00

-40.00

Slope determined from plotting the
line of best fit.

-50.00
Market return, %

3

10/18/2014

10- 10

Đo lường Betas
40.00

Intel Computer
30.00

Price data: July 2001 – June 2006

20.00

Intel return, %

10.00

R2 = .30

0.00
-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

-10.00

B = 2.22

-20.00

-30.00

Slope determined from plotting the
line of best fit.

-40.00
Market return, %

10- 11

Đo lường Betas
GE
20.00

Price data: July 1996 – June 2001

15.00

GE return, %

10.00

R2 = .13

5.00
0.00
-20.00

-10.00

B = 1.17

0.00
-5.00

10.00

20.00

-10.00
-15.00
-20.00
Market return, %

Slope determined from plotting the
...
10/18/2014
1
Chương 10
Principles
of
Corporate
Finance
Concise Edition
Hoạch định ngân sách
đầu tư và Rủi ro
Slides by
Matthew Will
Copyright © 2009 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
McGraw Hill/Irwin
10- 2
Nội dung
Công ty chi phí vốn của dự án
Đo lường chi phí vốn tự
Suất chiết khấu không Beta
Dòng tiền tương đương chắc chắn
Suất chiết khấu của những dự án quốc tế
10- 3
Chi phí vốn công ty
Giá trị công ty là tổng giá trị của các tài sản
khác nhau.
PV(B)PV(A)PV(AB) valueFirm
Hoạch định ngân sách đầu tư và rủi ro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạch định ngân sách đầu tư và rủi ro - Người đăng: Ngoc Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hoạch định ngân sách đầu tư và rủi ro 9 10 261