Ktl-icon-tai-lieu

hoạt động cơ bản của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Thanh Xuân

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học viện Ngân hàng

1

Khóa luận tốt nghiệp

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA NGÂN HÀNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI :
GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ
NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI CHI NHÁNH THANH XUÂN

Giáo viên hướng dẫn : Ths. Đào Thị Thanh Tú
Sinh viên thực hiện :

Lê Hải Long

Lớp

NHB – K10

:

HÀ NỘI - 04/2011

Học viện Ngân hàng

2

Khóa luận tốt nghiệp

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, số liệu
trong khóa luận là trung thực, phản ánh đúng tình hình hoạt động kinh doanh
của đơn vị thực tập- Ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh Thanh Xuân.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011
Sinh viên thực tập

Lê Hải Long

Học viện Ngân hàng

3

Khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………..1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CÁC NHTM……………………. 4
1.1.

Những vấn đề cơ bản về DNVVN.......................................................4

1.1.1. Khái niệm DNVVN…………………………………………………4
1.1.2. Đặc điểm của DNVVN……………………………………………...5
1.1.3. Vai trò của DNVVN trong nền kinh tế thị trường…………………..7
1.2.

Hoạt động tín dụng ngân hàng với DNVVN......................................9

1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng………………………………………9
1.2.1.1.Khái niệm tín dụng ngân hàng.....................................................10
1.2.1.2. Đặc trưng của tín dụng ngân hàng............................................11
1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNVVN………………….12
1.2.2.1. TDNH là đòn bẩy kinh tế hỗ trợ sự ra đời và phát triển, nâng
cao khả năng cạnh tranh của các DNVVN..............................................12
1.2.2.2. TDNH góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các
DNVVN ………………………………………………………………...12
1.2.2.3. TDNH góp phần hình thành cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp
………………………………………………………………...13
1.2.3. Khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của DNVVN ở
Việt Nam…………………………………………………………………..13
1.3.

Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với DNVVN................................14

1.3.1. Sự cần thiết việc mở rộng tín dụng NH đối với DNVVN………… 14
1.3.2. Chỉ tiêu để đánh giá mở rộng tín dụng đối với DNVVN…………. 16
1.3.2.1. Mở rộng số lượng khách hàng vay là DNVVN........................16
1.3.2.2. Mở rộng doanh số cho vay đối với các DNVVN......................17

Học viện Ngân hàng

4

Khóa luận tốt nghiệp

1.3.2.3. Mở rộng dư nợ tín dụng đối với DNVVN................................19
1.3.2.4. Kiểm soát chất...
Học viện Ngân hàng 1 Khóa luận tốt nghiệp
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA NGÂN HÀNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI :
GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ
NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI -
CHI NHÁNH THANH XUÂN
Giáo viên hướng dẫn : Ths. Đào Thị Thanh Tú
Sinh viên thực hiện : Lê Hải Long
Lớp : NHB – K10
HÀ NỘI - 04/2011
hoạt động cơ bản của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Thanh Xuân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoạt động cơ bản của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Thanh Xuân - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
hoạt động cơ bản của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Thanh Xuân 9 10 524