Ktl-icon-tai-lieu

HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY

Được đăng lên bởi nanim0811
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1250 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Ở
VIỆT NAM TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY

HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Ở
VIỆT NAM TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY

I.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ (NVTTM)

1.1. Khái niệm công cụ nghiệp vụ thị trường mở
Vì bài nghiên cứu của nhóm đề cập đến nghiệp vụ thị trường mở tại Việt Nam, nên
trong phạm vi bài nghiên cứu này, nhóm sử dụng định nghĩa nghiệp vụ thị trường mở của
NHNN Việt Nam.
Theo quan điểm của NHNN Việt Nam: “Nghiệp vụ thị trường mở là việc NHNN
thực hiện mua và bán ngắn hạn các loại giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng thông qua
hình thức đấu thầu.” 1
Như vậy, nghiệp vụ thị trường mở (Open Market Operation – OMO) có thể được
hiểu là hoạt động của NHTW thực hiện việc mua, bán các chứng khoán. Tùy vào mỗi
quốc gia mà các loại chứng khoán được giao dịch là khác nhau về loại hình và thời hạn.
Về thực chất, thông qua hành vi mua bán trên thị trường mở, NHTW đã tác động trực tiếp
đến dự trữ của hệ thống ngân hàng thương mại và gián tiếp đến lãi suất thị trường, vì thế
ảnh hưởng đến các điều kiện tiền tệ của nền kinh tế qua những ảnh hưởng về giá và
lượng.
1.2. Hàng hoá và chủ thể tham gia NVTTM
1.2.1. Điều kiện các giấy tờ có giá được giao dịch trên thị trường mở
-Có thể mua, bán được và nằm trong danh mục các loại giấy tờ có giá được giao
dịch qua nghiệp vụ thị trường mở.
- Được phát hành bằng đồng Việt Nam.
- Được lưu ký tại NHNN trước khi đăng ký bán (bao gồm giấy tờ có giá do tổ chức
tín dụng lưu ký trực tiếp tại NHNN và lưu ký tại tài khoản của NHNN mở tại Trung tâm
giao dịch chứng khoán)
- Giấy tờ có giá được mua hẳn có thời hạn tối đa là 91 ngày, giấy tờ mua bán có
thời hạn có thời gian còn lại lớn hơn thời gian mua-bán.
1 Trích từ trang web chính thức NHNN Việt Nam

1.2.2. Hàng hoá của NVTTM
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các loại giấy tờ có giá được sử dụng
trong các giao dịch nghiệp vụ thị trường mở gồm:
(1) Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.
(2) Trái phiếu Chính phủ, bao gồm: Tín phiếu Kho bạc; Trái phiếu Kho bạc; Trái
phiếu công trình Trung ương; Công trái xây dựng Tổ quốc; Trái phiếu Chính phủ do
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (trước đây là Quỹ Hỗ trợ phát triển) được Thủ tướng
Chính phủ chỉ định phát hành.
(3) Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, bao gồm: Trái phiếu do Ngân hàng Phát
triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành được Chính phủ bảo lãnh
thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn.
(4) Trái phiếu Chính quyền địa phương do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và
Ủy ban nhân dân thành phố...
HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Ở
VIỆT NAM TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY
HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY - Người đăng: nanim0811
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY 9 10 3