Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 5048 lần   |   Lượt tải: 32 lần
LỜI MỞ ĐẦU.
Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá, hệ thống ngân hàng thương
mại (NHTM) cũng ngày càng phát triển và trở thành các trung gian tài chính đưa
vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, đáp ứng được nhu cầu về vốn của các doanh
nghiệp. Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hoá
phát triển nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh là
rất lớn, tích luỹ không kịp để mở rộng sản xuất, chính vì vậy các doanh nghiệp
đã cần sử dụng vốn tín dụng thực hiện mục đích của mình. Ở nước ta hiện nay
thì chủ yếu mới chỉ có hoạt động tín dụng ngân hàng là thực hiện nhiệm vụ này,
và các NHTM ngày càng phát triển thực hiện tốt chức năng vai trò của mình
trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.
Để có thể hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng trong các NHTM và vai trò to
lớn của nó trong nền kinh tế thị trường nhằm khai thác có hiệu quả hoạt động tín
dụng ngân hàng góp phần phát triển nền kinh tế Việt Nam, em xin chọn đề tài
"Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay".
Bài viết bao gồm những nội dung sau:
- Chương I: Lý luận chung về NHTM và tín dụng ngân hàng.
- Chương II: Một số vấn đề cơ bản trong hoạt động tín dụng của NHTM ở
Việt Nam.
- Chương III: Thực trạng hoạt động tín dụng trong các NHTM ở Việt Nam
hiện nay và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng
ngân hàng.
Em hy vọng bài viết có thể làm rõ một số lý luận về NHTM, hoạt động tín
dụng ngân hàng, và thực trạng của hoạt động tín dụng trong các NHTM Việt
Nam hiện nay. Bài viết chắc còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp
ý của thầy cô và các bạn để bài viết được hoàn chỉnh hơn.

1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.
I/ Ngân hàng thương mại.
1/ Khái niệm Ngân hàng thương mại.
Ngân hàng Thương mại (NHTM) là tổ chức tài chính trung gian có vị trí
quan trọng nhất trong nền kinh tế, nó là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh
trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng. Theo pháp lệnh ngân hàng ngày 23-5-1990 của
Hội đồng Nhà nước xác định:" Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền
tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi từ khách hàng với
trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết
khấu và làm phương tiện thanh toán".
Như vậy NHTM làm nhiệm vụ trung gian tài chính đi vay để cho vay qua
đó thu lời từ chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi, nó thực sự là một
loại hình doanh nghiệp dịch vụ tài chính, mặc dù giữa ...
LỜI MỞ ĐẦU.
Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá, hệ thống ngân hàng thương
mại (NHTM) cũng ngày càng phát triển và trở thành các trung gian tài chính đưa
vốn từ nơi thừa sang i thiếu, đáp ứng được nhu cầu về vốn của các doanh
nghiệp. Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hoá
phát triển nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh
rất lớn, tích luỹ không kịp để mở rộng sản xuất, chính vậy các doanh nghiệp
đã cần s dụng vốn tín dụng thực hiện mục đích của mình. nước ta hiện nay
thì chủ yếu mới chỉ hoạt động tín dụng ngân hàng thực hiện nhiệm vụ này,
các NHTM ngày càng phát triển thực hiện tốt chức năng vai trò của nh
trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.
Để có thể hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng trong các NHTM và vai trò to
lớn của nó trong nền kinh tế thị trường nhằm khai thác có hiệu quả hoạt động tín
dụng ngân hàng góp phần phát triển nền kinh tế Việt Nam, em xin chọn đề tài
"Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay".
Bài viết bao gồm những nội dung sau:
- Chương I: Lý luận chung về NHTM và tín dụng ngân hàng.
- Chương II: Một số vấn đề cơ bản trong hoạt động tín dụng của NHTM
Việt Nam.
- Chương III: Thực trạng hoạt động tín dụng trong các NHTM ở Việt Nam
hiện nay một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng
ngân hàng.
Em hy vọng bài viết có thể làm rõ một số lý luận về NHTM, hoạt động tín
dụng ngân hàng, thực trạng của hoạt động tín dụng trong các NHTM Việt
Nam hiện nay. Bài viết chắc còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp
ý của thầy cô và các bạn để bài viết được hoàn chỉnh hơn.
1
Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 9 10 68