Ktl-icon-tai-lieu

hối phiếu

Được đăng lên bởi kimcuc2807
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 34 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1 :

Contract No. 9967HK/YAGI April 20,2004
Buyer: YAGI Co., Ltd. 228 KYUTAGO-MACHICHOU-KU OSAKA
Seller: HUU NGHI GARMENT EXPORT-IMPORT Co., 638 Nguyen Duy st. District 8, HCMC,
VIETNAM
Description of goods:
- Ladies sport wear (style No.: ATN-9828): 700 pcs,
- Unit price: US $120Amount: US$ 84,000.00 FOB Saigon Port
Place of departure: Saigon Port
Place of destination: Kobe Port
Latest shipment date: June 20,2004
Payment: (D/A) after 60 days shipment date.......................................................................
Ngày giao hàng ghi tên B/L là 18/06/2004

L/C No.: 024070296ILC 1236)
FR: BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM HO CHI MINH CITY BRANCH.
TO: THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE.JANUARY 28th, 1996
TEST 56955.824 BETWEEN OUR INTL OPE DEPT AND YOURSELVES FOR USD 892,000.00
DD28 01 1996
WE HEREBY OPEN IRREVOCABLE CREDIT NUMBER 024070296ILC 1236IN FAVOUR OF:
SALPHANT LTD 1245 PIEDAD ST. SINGAPOREAPPLICANT: AN PHU SERVICE
PRODUCTION COMPANY – ASC 606 TRAN PHU ST. DIST. 5 HCMC, VIETNAMAMOUNT: US
$ 892,000.00 CIF PORT OF VIETNAMAVAILABLE BY BENEFICIARY’S SIGHT DRAFT (S)
DRAWN ON ISSUING BANK FOR 100 PERCENT INVOICE VALUE ACCOMPANIED BY THE
FOLLOWING DOCUMENTS IN TRIPLICATE (UNLESS OTHERWISE STATED):
.............LATEST SHIPMENT: MARCH 26th, 1996THIS CREDIT VALID MAY 30th 1996 IN
VIETNAM.Döïa vaøo taøi lieäu neâu treân haõy laäp moät hoái phieáu, Bieát raèng: – Ngaøy
giao haøng laø ngaøy 25/03/1996.– Hoùa ñôn do beân baùn laäp soá AQ 1345 ngaøy
25/03/1996– Ngaân haøng thoâng baùo L/C laø NH phuïc vuï nhaø xuaát khaåu.
Xem nội dung đầy đủ tại:

...
Bài 1 :
Contract No. 9967HK/YAGI April 20,2004
Buyer: YAGI Co., Ltd. 228 KYUTAGO-MACHICHOU-KU OSAKA
Seller: HUU NGHI GARMENT EXPORT-IMPORT Co., 638 Nguyen Duy st. District 8, HCMC,
VIETNAM
Description of goods:
- Ladies sport wear (style No.: ATN-9828): 700 pcs,
- Unit price: US $120Amount: US$ 84,000.00 FOB Saigon Port
Place of departure: Saigon Port
Place of destination: Kobe Port
Latest shipment date: June 20,2004
Payment: (D/A) after 60 days shipment date.......................................................................
Ngày giao hàng ghi tên B/L là 18/06/2004
L/C No.: 024070296ILC 1236)
FR: BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM HO CHI MINH CITY BRANCH.
TO: THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE.JANUARY 28th, 1996
TEST 56955.824 BETWEEN OUR INTL OPE DEPT AND YOURSELVES FOR USD 892,000.00
DD28 01 1996
WE HEREBY OPEN IRREVOCABLE CREDIT NUMBER 024070296ILC 1236IN FAVOUR OF:
SALPHANT LTD 1245 PIEDAD ST. SINGAPOREAPPLICANT: AN PHU SERVICE
PRODUCTION COMPANY – ASC 606 TRAN PHU ST. DIST. 5 HCMC, VIETNAMAMOUNT: US
$ 892,000.00 CIF PORT OF VIETNAMAVAILABLE BY BENEFICIARY’S SIGHT DRAFT (S)
DRAWN ON ISSUING BANK FOR 100 PERCENT INVOICE VALUE ACCOMPANIED BY THE
FOLLOWING DOCUMENTS IN TRIPLICATE (UNLESS OTHERWISE STATED):
.............LATEST SHIPMENT: MARCH 26th, 1996THIS CREDIT VALID MAY 30th 1996 IN
VIETNAM.Döïa vaøo taøi lieäu neâu treân haõy laäp moät hoái phieáu, Bieát raèng: – Ngaøy
giao haøng laø ngaøy 25/03/1996.– Hoùa ñôn do beân baùn laäp soá AQ 1345 ngaøy
25/03/1996– Ngaân haøng thoâng baùo L/C laø NH phuïc vuï nhaø xuaát khaåu.
Xem nội dung đầy đủ tại:http://123doc.org/document/55525-mo-t-so-ba-i-ta-p-ve-ho-i-phie-u.htm
hối phiếu - Người đăng: kimcuc2807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
hối phiếu 9 10 750