Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng barrier

Được đăng lên bởi kyr3ss
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Knock-in Put Option
- Đây là loại option sẽ tự động trở thành option thường (vannila option) khi cặp đồng tiền
tài sản cơ sở được giao dịch với mức giá bằng hoặc vượt một mức giá nhất định trước khi
hết hạn.
- Knock-in put option được sử dụng khi các nhà đầu tư tin rằng một cặp đồng tiền sẽ đi
xuống trước khi option hết hạn đồng thời trước đó nó đi lên trước khi đi xuống. Bạn sẽ có
được lợi nhuận khi sử dụng hợp đồng knock-in put option khi cặp đồng tiền tăng giá và
chạm mức barrier, chuyển hợp đồng của bạn thành một hợp đồng put option thông
thường và sau đó quay trở lại giảm giá, vượt qua mức giá thực hiện và mức giá hoà vốn
cho tới khi hợp đồng option hết hạn.
- Đồ thị mô tả 1 hợp đồng Knock-in Put : khi giá tăng lên mức barrier khiến hợp đồng
option của bạn trở thành hợp đồng option bình thường .
- Vd : Mua một hợp đồng knock-in put option
trên cặp EUR/USD với giá thực hiện là 1.3044,
mức giá barrier là là 1.3100 và giá hoà vốn là
1.2989. Nếu cặp EUR/USD tăng lên mức
1.3100 thì hợp đồng trên trở thành hợp đồng
option thông thường, sau đó giảm trở lại và
vượt qua mức giá hoà vốn là 1.2989, bạn đạt
được lợi nhuận khi giá tại ngày đáo hạn thấp
hơn giá hoà vốn.

-

Khi giao dịch một hợp đồng knock-in put option thì có thể đạt được :
 Lời tối đa: nếu cặp đồng tiền tăng giá đụng mức barrier, kích hoạt hợp đồng put
option của bạn và sau đó quay trở lại tăng giá, vượt qua mức giá strike và giá
hoà vốn trước khi nó hết hạn.
 Lỗ một phần : cặp đồng tiền tăng giá đụng mức giá barrier, kích hoạt hợp đồng
put option của bạn và sau đó quay trở lại giảm giá, vượt qua mức giá strike
nhưng vẫn chưa qua mức giá hoà vốn trước khi hợp đồng put option hết hạn. Khi
đó, bạn sẽ bị lỗ một phần phí.
 Lỗ tối đa: cặp đồng tiền tăng lên mức giá barrier, kích hoạt hợp đồng put option
của bạn và sau đó không bao giờ quay trở lại giảm giá. Lúc này, bạn sẽ bị lỗ tối
đa chính là mức phí ban đầu bạn bỏ ra.



-

-

-

-

-

-

-

Lỗ tối đa vì hợp đồng put option không được kích hoạt: cặp đồng tiền không
tăng lên tới mức giá barrier để kích hoạt hợp đồng put option cho tới ngày đáo
hạn.

Double Knock-in Put Option
Đây là một loại option sẽ tự động trở thành option thường khi mà giá giao dịch của cặp
đồng tiền tài sản cơ sở bằng hoặc vượt quá một trong hai mức giá xác định trước trước
khi hợp đồng hết hạn.
Các nhà đầu tư sử dụng Double Knock-in Put Option khi cho rằng giá của cặp đồng tiền
sẽ đi xuống trước khi option hết hạn mà trước đó nó đi lên trước khi đi xuống. Double
knock-in ...
Knock-in Put Option
- Đây loại option sẽ tự động trở thành option thường (vannila option) khi cặp đồng tiền
tài sản cơ sở được giao dịch với mức giá bằng hoặc vượt một mức giá nhất định trước khi
hết hạn.
- Knock-in put option được sử dụng khi c nhà đầu tin rằng một cặp đồng tiền sẽ đi
xuống trước khi option hết hạn đồng thời trước đó nó đi lên trước khi đi xuống. Bạn sẽ có
được lợi nhuận khi s dụng hợp đồng knock-in put option khi cặp đồng tiền tăng giá
chạm mức barrier, chuyển hợp đồng của bạn thành một hợp đồng put option thông
thường sau đó quay trở lại giảm giá, vượt qua mức giá thực hiện mức giá hoà vốn
cho tới khi hợp đồng option hết hạn.
- Đồ thị tả 1 hợp đồng Knock-in Put : khi giá tăng lên mức barrier khiến hợp đồng
option của bạn trở thành hợp đồng option bình thường .
- Vd : Mua một hợp đồng knock-in put option
trên cặp EUR/USD với giá thực hiện 1.3044,
mức giá barrier 1.3100 và giá hoà vốn
1.2989. Nếu cặp EUR/USD tăng lên mức
1.3100 thì hợp đồng trên trở thành hợp đồng
option thông thường, sau đó giảm trở lại
vượt qua mức giá hoà vốn 1.2989, bạn đạt
được lợi nhuận khi giá tại ngày đáo hạn thấp
hơn giá hoà vốn.
- Khi giao dịch một hợp đồng knock-in put option thì có thể đạt được :
Lời tối đa: nếu cặp đồng tiền tăng giá đụng mức barrier, kích hoạt hợp đồng put
option của bạn và sau đó quay trở lại tăng giá, vượt qua mức giá strike giá
hoà vốn trước khi nó hết hạn.
Lỗ một phần : cặp đồng tiền tăng g đụng mức giá barrier, kích hoạt hợp đồng
put option của bạn và sau đó quay trở lại giảm giá, vượt qua mức giá strike
nhưng vẫn chưa qua mức giá hoà vốn trước khi hợp đồng put option hết hạn. Khi
đó, bạn sẽ bị lỗ một phần phí.
Lỗ tối đa: cặp đồng tiền tăng lên mức giá barrier, kích hoạt hợp đồng put option
của bạn sau đó không bao giờ quay trở lại giảm giá. Lúc này, bạn sẽ bị lỗ tối
đa chính là mức phí ban đầu bạn bỏ ra.
Hợp đồng barrier - Trang 2
Hợp đồng barrier - Người đăng: kyr3ss
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng barrier 9 10 727