Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng kinh tê

Được đăng lên bởi huongk51ftu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 5 tháng 9 năm 2013

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
CUNG CẤP HÀNG HÓA: CHĂN GỐI CHO HỌC SINH LỚP 1 BÁN TRÚ
NĂM HỌC 2013- 2014
Căn cứ bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ Luật thương mại số 36/2005 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ vào nghị quyết của phiên họp phụ huynh học sinh.
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của 2 bên:
Hôm nay, ngày 5/9/2013 tại trường tiểu học Tích Sơn
Địa chỉ: Đường Lam Sơn Phường Tích Sơn,
Chúng tôi gồm có:
BÊN A: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÍCH SƠN - VĨNH YÊN - VĨNH
PHÚC.
Đại diện hội phụ huynh khối 1 là:
1 - Bà: Trần Thị Loan
2 - Bà: Nguyễn Thị Hồng Hải – SĐT: 01692250353
3 - Bà: Đỗ Thị Thu Minh – SĐT: 0989737567
4 –Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyết (HT 1a3)
Đại diện giáo viên:
1 - Bà Phạm Thị Xuân - Tổ trưởng tổ 1. SĐT 0979754477
2 - Bà Trần Việt Hoa – GV
BÊN B: CỬA HÀNG
Bà: Nguyễn Thị Sinh - Chức vụ: Chủ hàng bán chăn gối tại chợ Vĩnh Yên
Điện thoại: 01689277480
Bà Cương Ngọc – Chủ cửa hàng bán rèm cửa Tích Sơn –Vĩnh Yên
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:
ĐIỀU 1:Nội dung công việc:
Bên A đồng ý mua và bên B đồng ý bán một số mặt hàng tại địa điểm của
bên A, hàng hóa mới 100%với quy cách và giá cả cụ thể như sau:

STT

TÊN HÀNG VTĐVT
SL
TBỊ
1
Gối
Chiếc
250
2
Chăn
Chiếc
135
3
Rèm cửa
Chiếc
30
4
Ghế nhựa loại 1
Chiếc
250
5
Ghế nhựa loại 2
Chiếc
50
6
Thùng rác
Chiếc
6
7
Xô
Chiếc
6
8
Thau
Chiếc
6
9
Úp cốc
Chiếc
6
10
Khăn mặt
Chiếc
180
11
Cốc uống nước
Chiếc
90
12
Cờ nhỏ
Chiếc
256
13
Chổi
Chiếc
6
14
Bảng phụ to
Chiếc
6
(CNGD)
15
Dự chi rèm cửa
Chiếc
5
thêm 1 lớp (1A7)
TỔNG CHI
(Tám mươi tư triệu tám trăm mười bốn nghìn đồng)

ĐG

Thành tiền

35.000
130.000
1.100.000
30.000
28.000
130.000
23.000
20.000
70.000
25.000
9.000
3.500
40.000
550.000

8.750.000
17.550.000
33.000.000
7.500.000
1.400.000
780.000
138.000
120.000
420.000
4.500.000
720.000
896.000
240.000
3.300.000

1.100.000

5.500.000
84.814.000

ĐIỀU 2:Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán
2.1. Giá trị hợp đồng:
Tổng giá trị hợp đồng là: VNĐ ( Bằng chữ : Bảy mươi tư triệu chín trăm bảy
mươi tám nghìn đồng )
2.2. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo giá trị cố định ( Đơn giá không
thay đổi) Quyết toán theo số lượng mua, căn cứ vào biên bản hợp đồng, bàn giao
có ký xác nhận của hai bên.
2.3. Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần sau khi bên B Giao đủ
hàng.
Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.
Hì...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 5 tháng 9 năm 2013
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
CUNG CẤP HÀNG HÓA: CHĂN GỐI CHO HỌC SINH LỚP 1 BÁN TRÚ
NĂM HỌC 2013- 2014
Căn cứ bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ Luật thương mại số 36/2005 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ vào nghị quyết của phiên họp phụ huynh học sinh.
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của 2 bên:
Hôm nay, ngày 5/9/2013 tại trường tiểu học Tích Sơn
Địa chỉ: Đường Lam Sơn Phường Tích Sơn,
Chúng tôi gồm có:
BÊN A: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÍCH SƠN - VĨNH YÊN - VĨNH
PHÚC.
Đại diện hội phụ huynh khối 1 là:
1 - Bà: Trần Thị Loan
2 - Bà: Nguyễn Thị Hồng Hải – SĐT: 01692250353
3 - Bà: Đỗ Thị Thu Minh – SĐT: 0989737567
4 –Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyết (HT 1a3)
Đại diện giáo viên:
1 - Bà Phạm Thị Xuân - Tổ trưởng tổ 1. SĐT 0979754477
2 - Bà Trần Việt Hoa – GV
BÊN B: CỬA HÀNG
Bà: Nguyễn Thị Sinh - Chức vụ: Chủ hàng bán chăn gối tại chợ Vĩnh Yên
Điện thoại: 01689277480
Bà Cương Ngọc – Chủ cửa hàng bán rèm cửa Tích Sơn –Vĩnh Yên
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:
ĐIỀU 1:Nội dung công việc:
Bên A đồng ý mua và bên B đồng ý bán một số mặt hàng tại địa điểm của
bên A, hàng hóa mới 100%với quy cách và giá cả cụ thể như sau:
Hợp đồng kinh tê - Trang 2
Hợp đồng kinh tê - Người đăng: huongk51ftu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng kinh tê 9 10 127