Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP PHẢI

Được đăng lên bởi thanh-lam-tran
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 951 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hợp đồng tín dụng và những rủi ro thường gặp phải từ cả hai bên vay và cho vay

MỞ ĐẦU
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, tín dụng ngân
hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nó
không chỉ đáp ứng được phân lớn nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh
doanh trong nền kinh tế mà thông qua hoạt động tín dụng ngân hàng còn tạo
ra một phần lợi nhuận cho các tổ chức tín dụng và chính yếu tố này lại trở
thành động lực thúc đẩy các tổ chức tín dụng huy động vốn tạm thời nhàn rỗi
trong nhân dân để mở rộng hoạt động cho vay. Kinh tế càng phát triển, nhu
cầu về vốn càng lớn thì vai trò của các tổ chức tín dụng trong việc đáp ứng
vốn cho nền kinh tế trên cơ sở hợp đồng tín dụng càng trở nên quan trọng
Chính sách tín dụng ngân hàng trở thành một vấn đề không thể xem nhẹ trong
các chính sách kinh tế của đất nước.
Một trong những đặc trưng cơ bản của hợp đồng tín dụng là sự chứa
đựngnguy cơ rủi ro rất lớn cho quyền lợi của bên cho vay vì theo cam kết
trong hợp đồng tín dụng bên cho vay chỉ có thể đòi tiền của bên vay sau mét
thời hạn nhất định, nếu thời hạn cho vay càng dài thì nguy cơ rủi ro và bất
trắc càng lớn, vì thế mà các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng cũng thường
xảy ra với số lượng và tỷ lệ lớn hơn so với các hợp đồng khác.
Thiết nghĩ việc nghiên cứu về tính chất pháp lý của hợp đồng tín dụng và
những rủi ro có thể gặp phải cho các bên chủ thể trong hợp đồng, tìm ra
nguyên nhân dẫn đến xảy ra rủi ro đó là điều hết sức quan trọng và thiết thực
trong thực tiễn. Từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục cũng như hạn chế
những rủi ro, bảo đảm quyền và lợi cho các bên chủ thể trong Hợp đồng tín
dụng, góp phần ổn định an ninh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

Trần Thị Thanh Lam

1

Lớp K35G-Hình sự

Hợp đồng tín dụng và những rủi ro thường gặp phải từ cả hai bên vay và cho vay

CHƯƠNG 1
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP PHẢI
1.1.

Khái quát hợp đồng tính dụng

 Khái niệm
Về bản chất, hợp đồng dân sự được quy định tại điều 388 Bộ luật dân sự
2005 ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc
chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên. Theo đó, hợp đồng tín dụng ngân
hàng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa ngân hàng (bên cho vay) với tổ
chức, cá nhân có đủ những điều kiện do luật định (bên vay). Căn cứ vào hợp
đồng, ngân hàng chuyển giao một số tiền cho bên vay sử dụng trong một thời
hạn nhất định, với điều kiện hoàn trả cả gốc và lãi.
Pháp luật Việt Nam không đưa ra khái ...
Hợp đồng tín dụng và những rủi ro thường gặp phải từ cả hai bên vay và cho vay
MỞ ĐẦU
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, tín dụng ngân
hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
không chỉ đáp ứng được phân lớn nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh
doanh trong nền kinh tế mà thông qua hoạt động tín dụng ngân hàng còn tạo
ra một phần lợi nhuận cho các tổ chức tín dụng chính yếu tố này lại trở
thành động lực thúc đẩy các tổ chức tín dụng huy động vốn tạm thời nhàn rỗi
trong nhân dân để mở rộng hoạt động cho vay. Kinh tế càng phát triển, nhu
cầu về vốn càng lớn thì vai trò của các tổ chức tín dụng trong việc đáp ứng
vốn cho nền kinh tế trên cơ sở hợp đồng tín dụng càng trở nên quan trọng
Chính sách tín dụng ngân hàng trở thành một vấn đề không thể xem nhẹ trong
các chính sách kinh tế của đất nước.
Một trong những đặc trưng bản của hợp đồng tín dụng sự chứa
đựngnguy rủi ro rất lớn cho quyền lợi của bên cho vay vì theo cam kết
trong hợp đồng tín dụng bên cho vay chỉ thể đòi tiền của bên vay sau mét
thời hn nhất định, nếu thời hạn cho vay càng dài thì nguy cơ rủi ro và bất
trắc càng ln, thế các tranh chp phát sinh từ hợp đồng cũng thường
xảy ra với số lượng và tỷ lệ lớn hơn so với các hợp đồng khác.
Thiết nghĩ việc nghiên cứu về tính chất pháp lý của hợp đồng tín dụng và
những rủi ro thể gặp phải cho các bên chủ thể trong hợp đồng, tìm ra
nguyên nhân dẫn đến xảy ra rủi ro đó điều hết sức quan trọng thiết thực
trong thực tiễn. Từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục cũng n hạn chế
những rủi ro, bảo đảm quyền lợi cho các bên chủ thể trong Hợp đồng tín
dụng, góp phần ổn định an ninh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.
Trần Thị Thanh Lam 1 Lớp K35G-Hình sự
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP PHẢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP PHẢI - Người đăng: thanh-lam-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP PHẢI 9 10 240