Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn giải bài tập tài chính doanh nghiệp hiện đại

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 251 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Biên Soạn : 
caotuanhiep@gmail.com

HƢỚNG DẤN GIẢI BÀI TẬP
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI
CHƢƠNG 1 ....................................................................... 2
CHƢƠNG 2 ..................................................................... 10
CHƢƠNG3 ...................................................................... 20
CHƢƠNG 4 ..................................................................... 43
CHƢƠNG 5 ..................................................................... 66
CHƢƠNG 6 ..................................................................... 86
CHƢƠNG 7 ..................................................................... 96
CHƢƠNG 8 ..................................................................... 97
CHƢƠNG 9 ................................................................... 110
CHƢƠNG 10 ................................................................. 118
CHƢƠNG 11 ................................................................. 132
CHƢƠNG 12 ................................................................. 141
CHƢƠNG 14 ................................................................. 164
CHƢƠNG 15 ................................................................. 177
CHƢƠNG 16 ................................................................. 192
CHƢƠNG 18 ................................................................. 215
CHƢƠNG 20 ................................................................. 224
CHƢƠNG 30 ................................................................. 243
CHƢƠNG 32 ................................................................. 248

TCDN4.NET
Nơi chia sẻ tài liệu và kinh nghiệp cho sinh viên TCDN - UEH

Biên Soạn : 
caotuanhiep@gmail.com

BÀI TẬP CHƯƠNG 1
XIN CẢM ƠN CHÂN THÀNH SỰ CHIA SẺ
CỦA CÁC ĐÀN ANH ĐI TRƢỚC K-32
CHƢƠNG 1
Câu 1: Điền từ vào chỗ trống
“Các công ty thường đầu tư vào các tài sản thực. Những tài sản này bao gồm
tài sản hữu hính như máy bay dân dụng và tài sản vô hính như nhãn hiệu. Để tím
nguồn vốn tài trợ cho chi phì đầu tư vào những tài sản này , các công ty phải bán
các tài sản tài chình như là các trái phiếu . Quyết định về viẹc những tài sản nào sẽ
được đầu tư thường được gọi là quyết định đầu tư hoặc là quyêt định ngân sách
vốn. Quyết định về cách gia tăng vốn như thế nào thường được gọi là quyết định
tài trợ ”
Câu 2: Giải thích các thuật ngữ
A_Tài sản tài chính và tài sản thực
Tài sản tài chình:là các loại giấy tờ có giá trị bao gồm các...
Biên Soạn : WWW.TCDN4.NET
caotuanhiep@gmail.com
TCDN4.NET
Nơi chia sẻ tài liệu và kinh nghiệp cho sinh viên TCDN - UEH
HƢỚNG DẤN GIẢI BÀI TẬP
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI
CHƢƠNG 1 ....................................................................... 2
CHƢƠNG 2 ..................................................................... 10
CHƢƠNG3 ...................................................................... 20
CHƢƠNG 4 ..................................................................... 43
CHƢƠNG 5 ..................................................................... 66
CHƢƠNG 6 ..................................................................... 86
CHƢƠNG 7 ..................................................................... 96
CHƢƠNG 8 ..................................................................... 97
CHƢƠNG 9 ................................................................... 110
CHƢƠNG 10 ................................................................. 118
CHƢƠNG 11 ................................................................. 132
CHƢƠNG 12 ................................................................. 141
CHƢƠNG 14 ................................................................. 164
CHƢƠNG 15 ................................................................. 177
CHƢƠNG 16 ................................................................. 192
CHƢƠNG 18 ................................................................. 215
CHƢƠNG 20 ................................................................. 224
CHƢƠNG 30 ................................................................. 243
CHƢƠNG 32 ................................................................. 248
hướng dẫn giải bài tập tài chính doanh nghiệp hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn giải bài tập tài chính doanh nghiệp hiện đại - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
251 Vietnamese
hướng dẫn giải bài tập tài chính doanh nghiệp hiện đại 9 10 680