Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập

Được đăng lên bởi vysadoan-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
(Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính
phủ)
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
NĂM: Người kê khai ghi năm kê khai tài sản, thu nhập
I. THÔNG TIN CHUNG
Người kê khai tài sản, thu nhập, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy
định của pháp luật) ghi thông tin cá nhân theo các tiêu chí trong mẫu Bản kê khai.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
A. Xác định phạm vi tài sản phải kê khai:
Tài sản phải kê khai gồm tài sản thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc
chồng và con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật) tại thời điểm hoàn
thành Bản kê khai được xác định như sau:
1. Tài sản kê khai là tài sản hiện có tại thời điểm kê khai, đối với các loại tài sản quy định từ
Khoản 3 đến Khoản 8 của Thông tư chỉ kê khai nếu có tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở
lên.
2. Quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với tài sản bao gồm sở hữu hay sử dụng toàn bộ hoặc
một phần đối với tài sản đó, không phân biệt tài sản đã hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận
(giấy đăng ký đối với tài sản phải đăng ký theo quy định của pháp luật), hoặc tài sản đứng tên
người khác.
3. Tài sản đang thuê, đang quản lý hộ, giữ hộ được xác định là tài sản phải kê khai nếu tổng thời
gian sử dụng tài sản đó trong kỳ kê khai từ 6 tháng trở lên.
Ví dụ 1: Công chức B thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hiện đang cùng vợ, con nhỏ ở tại nhà
bố mẹ vợ, căn nhà do bố mẹ vợ đứng tên. Công chức B phải kê khai căn nhà này bởi tuy căn nhà
thuộc quyền sở hữu của bố mẹ vợ nhưng gia đình công chức B đang ở tại đó và vợ của công
chức B là người có quyền sử dụng căn nhà nói trên.
Ví dụ 2: Ông C là công chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập, vợ là bà M nội trợ. Năm 2013,
bà M được cha mẹ cho 01 mảnh đất nhưng chưa hoàn thành thủ tục sang tên bà. Ông C phải kê
khai mảnh đất nói trên và ghi rõ vào Mục thông tin khác là mảnh đất được cha mẹ cho, đang
trong quá trình sang tên, đổi chủ.
B. Thông tin tài sản phải kê khai
1. Nhà ở, công trình xây dựng:

Người kê khai tự mô tả các loại nhà, công trình xây dựng khác của bản thân, vợ hoặc chồng, con
chưa thành niên có quyền sở hữu, sở hữu một phần hoặc có quyền sử dụng, đã được cấp hoặc
chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên
người khác.
a) Nhà ở:
- Nhà thứ nhất: Ghi địa chỉ theo số nhà (nếu có), tòa nhà, khu nhà; khu phố (hoặc thôn, xóm,
bản); xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã, thành phố ...
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
(Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính
phủ)
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
NĂM: Người kê khai ghi năm kê khai tài sản, thu nhập
I. THÔNG TIN CHUNG
Người khai tài sản, thu nhập, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy
định của pháp luật) ghi thông tin cá nhân theo các tiêu chí trong mẫu Bản kê khai.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
A. Xác định phạm vi tài sản phải kê khai:
Tài sản phải khai gồm tài sản thuộc sở hữu hoặc quyền s dụng của bản thân, của v hoặc
chồng con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật) tại thời điểm hoàn
thành Bản kê khai được xác định như sau:
1. Tài sản khai tài sản hiện tại thời điểm khai, đối với c loại tài sản quy định từ
Khoản 3 đến Khoản 8 của Thông chỉ khai nếu tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở
lên.
2. Quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với tài sản bao gồm shữu hay sử dụng toàn bộ hoặc
một phần đối với tài sản đó, không phân biệt tài sản đã hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận
(giấy đăng đối với tài sản phải đăng theo quy định của pháp luật), hoặc tài sản đứng tên
người khác.
3. Tài sản đang thuê, đang quản hộ, giữ hộ được xác định là tài sản phải kê khai nếu tổng thời
gian sử dụng tài sản đó trong kỳ kê khai từ 6 tháng trở lên.
dụ 1: Công chức B thuộc diện khai tài sản, thu nhập hiện đang cùng vợ, con nhỏ tại nhà
bố mẹ vợ, căn nhà do bố mẹ vợ đứng tên. Công chức B phải kê khai căn nhà này bởi tuy căn nhà
thuộc quyền sở hữu của bố mẹ vợ nhưng gia đình công chức B đang tại đó vợ của công
chức B là người có quyền sử dụng căn nhà nói trên.
Ví dụ 2: Ông C là công chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập, vợ làM nội trợ. Năm 2013,
M được cha mẹ cho 01 mảnh đất nhưng chưa hoàn thành thủ tục sang tên bà. Ông C phải
khai mảnh đất nói trên ghi vào Mục thông tin khác mảnh đất được cha mẹ cho, đang
trong quá trình sang tên, đổi chủ.
B. Thông tin tài sản phải kê khai
1. Nhà ở, công trình xây dựng:
hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập - Người đăng: vysadoan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập 9 10 83