Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn ôn thi bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi vangermany
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1421 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CÂU HỎI ÔN THI
Phần chính sách bảo hiểm xã hội
Câu 1: Trình bày khái niệm về bảo hiểm xã hội? Trình bày các nguyên
tắc của Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật BHXH?
Định nghĩa: theo tổ chức lao động thế giới ILO thì BHXH là sự bảo vệ
của cộng đồng XH với các thành viên của mình thông qua sự huy động các
nguồn đóng góp vào quỹ BHXH để trợ cấp trong các trường hợp ốm đau,
tai nạn, thương tật, già yếu, thất nghiệp đồng thời chăm sóc y tế và trợ cấp
cho các gia đình đông con để ổn định đời sống của các thành và bảo đảm
an toàn xã hội.
Theo quy định tại điều 3 luật Bảo hiểm xã hội: Bảo hiểm xã hội là sự
bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi
họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào
quỹ bảo hiểm xã hội.
Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội
1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời
gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo
hiểm xã hội.
2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp được
tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động. Mức đóng bảo
hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập do người lao
động lựa chọn nhưng mức thu nhập này không thấp hơn mức lương tối
thiểu chung.
3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu
trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.
4. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai,
minh bạch, được sử dụng đúng mục đích, được hạch toán độc lập theo các
quỹ thành phần của bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và
bảo hiểm thất nghiệp.
5. Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện,
bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.
1

Câu 2: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại có gì giống nhau và
khác nhau?
Sự giống nhau:
- Hai loại bảo hiểm này được thực hiện trên cùng một nguyên tắc là: có
tham gia đóng góp bảo hiểm thì mới được hưởng quyền lợi, không đóng
góp thì không được đòi hỏi quyền lợi.
- Hoạt động của hai loại bảo hiểm này đều nhằm để bù đắp tài chính
cho các đối tượng tham gia bảo hiểm khi họ gặp phải những rủi ro gây ra
thiệt hại trong khuôn khổ bảo hiểm đang tham gia.
- Phương thức hoạt động của hai loại hình bảo hiểm này đều mang tính
“cộng đồng - lấy số đông bù số ít” tức là dùng số tiền đóng góp của số
đôn...
CÂU HỎI ÔN THI
Phần chính sách bảo hiểm xã hội
Câu 1: Trình bày khái niệm về bảo hiểmhội? Trình bày các nguyên
tắc của Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật BHXH?
Định nghĩa: theo tổ chức lao động thế giới ILO thì BHXH sự bảo v
của cộng đồng XH với các thành viên của mình thông qua sự huy động các
nguồn đóng góp vào quỹ BHXH để trợ cấp trong các trường hợp ốm đau,
tai nạn, thương tật, già yếu, thất nghiệp đồng thời chăm sóc y tế trợ cấp
cho các gia đình đông con để ổn định đời sống của các thành bảo đảm
an toàn xã hội.
Theo quy định tại điều 3 luật Bảo hiểm hội: Bảo hiểm hội là sự
bảo đảm thay thế hoặc đắp một phần thu nhập của người lao động khi
họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên s đóng vào
quỹ bảo hiểm xã hội.
Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội
1. Mức ởng bảo him hội được tính trên sở mức đóng, thời
gian đóng bảo hiểm hội chia sẻ giữa những người tham gia bảo
hiểm xã hội.
2. Mức đóng bảo hiểm hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp được
tính trên s tiền lương, tiền công của người lao động. Mức đóng bảo
hiểm hội tự nguyện được tính trên s mức thu nhập do người lao
động lựa chọn nhưng mức thu nhập này không thấp hơn mức lương tối
thiểu chung.
3. Người lao động vừa thời gian đóng bảo hiểm hội bắt buộc
vừa thời gian đóng bảo him hội t nguyện được hưởng chế độ hưu
trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.
4. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản thống nhất, dân chủ, công khai,
minh bạch, được sử dụng đúng mục đích, được hạch toán độc lập theo các
quthành phần của bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và
bảo hiểm thất nghiệp.
5. Việc thực hiện bảo hiểm hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện,
bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.
1
hướng dẫn ôn thi bảo hiểm xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn ôn thi bảo hiểm xã hội - Người đăng: vangermany
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
hướng dẫn ôn thi bảo hiểm xã hội 9 10 738