Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI SẢN

Được đăng lên bởi annhumanh
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngân Hàng TMCP Đông Á

Mã số: HD-TD-002
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 22/04/2013

HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

NGƯỜI SOẠN

NGƯỜI KIỂM TRA

Ngày 28 tháng 11
năm 2011

Ngày 03 tháng 12 năm
2011

NV TT HĐTD

Phó Chủ Tịch HĐTD

(ĐÃ KÝ)

(ĐÃ KÝ)

Trần Văn Quân

Lương Ngọc Quý

Ngày 05 tháng 12 năm 2011
Phó CT Thường trực HĐTD
(ĐÃ KÝ)

Nguyễn Thị Ngọc Vân

NGƯỜI DUYỆT
Ngày 08 tháng 12 năm
2011
Chủ Tịch HĐTD
(ĐÃ KÝ)

Trần Phương Bình

Lưu ý: Cá nhân và lãnh đạo đơn vị liên quan phải đọc, hiểu và thực hiện theo đúng nội dung tài liệu này.
Trường hợp chưa hiểu rõ nội dung thì liên hệ với Đơn vị soạn thảo để được giải thích.
___________________________________________________________________________________________
1/30

Hướng dẫn thực hiện quản lý tài sản đảm bảo

HD-TD-002

MỤC LỤC
I.

Mục đích ...................................................................................................................... 04

II.

Phạm vi áp dụng ......................................................................................................... 04

III.

Từ viết tắt .................................................................................................................... 04

IV. Nội dung hướng dẫn ....................................................................................................... 05
PHẦN A: Nhận TSĐB / Giấy tờ TSĐB .......................................................................... 05
1. Hướng dẫn quy trình 1: Nhận Giấy tờ TSĐB................................................................. 05
2. Hướng dẫn quy trình 2 : Nhận TSCC là vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ ............................ 07
3. Hướng dẫn quy trình 3 : Nhận TSĐB là sổ tiết kiệm và giấy tờ có giá ........................ 07
4. Hướng dẫn quy trình 4 : Nhận TSĐB là hàng hóa cầm cố ............................................ 10
4.1 Trường hợp giải ngân trước, nhận hàng cầm cố sau .............................................. 10
4.2 Trường hợp giải ngân sau, nhận hàng cầm cố trước .............................................. 12
4.3 Trường hợp cầm cố tổng kho hàng ........................................................................ 13
PHẦN B : Quản lý TSĐB ................................................................................................ 14
5. Hướng dẫn : Kiểm tra TSĐB / Giấy tờ TSĐB ............................................................. 14
6. Hướng dẫn quy trình 5 : Hoán đổi TSĐB ...............................................
Mã số: HD-TD-002
Lần ban hành: 01
Ngân Hàng TMCP Đông Á
Ngày ban hành: 22/04/2013
Lưu ý: Cá nhân và lãnh đạo đơn vị liên quan phải đọc, hiểu và thực hiện theo đúng nội dung tài liệu này.
Trường hợp chưa hiểu rõ nội dung thì liên hệ với Đơn vị soạn thảo để được giải thích.
___________________________________________________________________________________________
1/30
HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM
NGƯỜI SOẠN NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI DUYỆT
Ngày 28 tháng 11
năm 2011
NV TT HĐTD
(ĐÃ KÝ)
Trần Văn Quân
Ngày 03 tháng 12 năm
2011
Phó Chủ Tịch HĐTD
(ĐÃ KÝ)
Lương Ngọc Q
Ngày 05 tháng 12 năm 2011
Phó CT Thường trực HĐTD
(ĐÃ KÝ)
Nguyễn Thị Ngọc Vân
Ngày 08 tháng 12 năm
2011
Chủ Tịch HĐTD
(ĐÃ KÝ)
Trần Phương Bình
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI SẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI SẢN - Người đăng: annhumanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI SẢN 9 10 445