Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH

Được đăng lên bởi annhumanh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngân Hàng TMCP Đông Á

Mã số: HD-TD-025
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 22/04/2013

HƯỚNG DẪN
THẨM ĐỊNH ĐỘNG SẢN

SOẠN THẢO

KIỂM TRA

PHÊ DUYỆT

Ngày 24 tháng 7 năm 2012
TRƯỞNG BTT HĐTD

Ngày 27 tháng 7 năm 2012
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 11 tháng 08 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Tân Sơn

Lương Ngọc Quý

Trần Phương Bình

Lưu ý: Cá nhân và lãnh đạo đơn vị liên quan phải đọc, hiểu và thực hiện theo đúng nội dung tài
liệu này. Trường hợp chưa hiểu rõ nội dung thì liên hệ với Đơn vị soạn thảo để được giải thích.

1/21

Hướng dẫn thẩm định động sản

HD-TD-025

MỤC LỤC
PHẦN I: TỔNG QUAN ................................................................................................................4
I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG ................................................................................4
1. Mục đích..................................................................................................................................4
2. Phạm vi áp dụng.....................................................................................................................4
II.
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG....................................................................................................4
III. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .............................................................................................4
IV. ĐỊNH NGHĨA .....................................................................................................................4
PHẦN II: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH ĐỘNG SẢN ...............5
I. Đối với TSBĐ do Ban TĐ TSBĐ Hội Sở thẩm định............................................................5
1. Tiếp nhận hồ sơ ......................................................................................................................5
2. Phân công hồ sơ ......................................................................................................................5
3. Thẩm định...............................................................................................................................6
4. Lập báo cáo kết quả thẩm định..............................................................................................6
5. Kiểm tra và xét duyệt báo cáo KQ TĐ .................................................................................6
6. Thông báo KQ TĐ..................................................................................................................6
II.
Đối với ...
Mã số: HD-TD-025
Lần ban hành: 01
Ngân Hàng TMCP Đông Á
Ngày ban hành: 22/04/2013
Lưu ý: nhân lãnh đạo đơn vị liên quan phải đọc, hiểu thực hiện theo đúng nội dung tài
liệu này. Trường hợp chưa hiểu rõ nội dung thì liên hệ với Đơn vị soạn thảo để được giải thích.
1/21
HƯỚNG DẪN
THẨM ĐỊNH ĐỘNG SẢN
SOẠN THẢO KIỂM TRA PHÊ DUYỆT
Ngày 24 tháng 7 năm 2012
TRƯỞNG BTT HĐTD
(Đã ký)
Nguyễn Tân Sơn
Ngày 27 tháng 7 năm 2012
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Lương Ngọc Quý
Ngày 11 tháng 08 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Phương Bình
HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH - Người đăng: annhumanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH 9 10 147