Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Được đăng lên bởi vanminhman2009
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 4955 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 156/2013/TT-BTC
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số
21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm
2002;
Căn cứ các Luật, Pháp lệnh, Nghị định về thuế, phí, lệ phí và các khoản
thu khác thuộc ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính.
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý
thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ
như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của
pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định
của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do
cơ quan thuế nội địa quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người nộp thuế bao gồm:
1

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản thu
khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;
b) Tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;
c) Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế;
d) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế, bao gồm:
d.1) Tổ chức, cá nhân là bên Việt Nam ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân
nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức,
cá nhân nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nộp
thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu;
d.2) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế khi chi trả thu nhập cho người có thu
nhập thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân;
đ) Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác
dầu khí, bao gồm:
- Người điều hành đối với hợp đồng ...
1
BTÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 156/2013/TT-BTC
Hà Ni, ngày 06 tháng 11 năm 2013
THÔNG TƯ
Hưng dn thi hành mt số điều của Lut Quản thuế;
Lut sa đi, b sung một s điu ca Luật Qun lý thuế
và Ngh đnh s 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 ca Chính ph
Căn cứ Luật Quản thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung mt số điều của Luật Quản lý thuế s
21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Ngânch nhà nước số 01/2002/QH11 ny 16 tháng 12 năm
2002;
Căn cứ các Luật, Pháp lệnh, Nghđịnh về thuế, phí, lệ phí c khoản
thu khác thuộc ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của
Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Lut
sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Ngh định s 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 m 2008 ca
Chính ph quy đnh chức năng, nhiệm v, quyn hạn cấu t chc ca B
i chính.
Theo đề ngh ca Tng cục trưởng Tng cc Thuế;
B trưởng B i chính ban hành Thông hướng dn thi hành mt s
điều ca Lut Qun thuế; Lut sửa đổi, b sung mt s điều ca Lut Qun lý
thuế Ngh đnh s 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính ph
như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này áp dụng đối với việc quản các loại thuế theo quy định của
pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà ớc theo quy định
của pháp luật về phí và l phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do
cơ quan thuế nội địa quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người nộp thuế bao gồm:
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; - Người đăng: vanminhman2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
181 Vietnamese
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 9 10 882