Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực tập tổng hợp chuyên ngành quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi dothithuylinh2011
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2296 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG & QTKD
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
---------------------

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỔNG HỢP
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

QUY NHƠN, NĂM 2014

MỤC LỤC
TIÊU ĐỀ
Trang
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA ĐỢT THỰC TẬP TỔNG HỢP.................................3
1. Đối tượng sinh viên đi thực tập tổng hợp..................................................................... 3
2. Mục đích........................................................................................................................ 3
3. Yêu cầu.......................................................................................................................... 3
3.1. Về chính trị tư tưởng...............................................................................................3
3.2. Về chuyên môn........................................................................................................ 3
II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP...........................3
1. Trang bìa và trang phụ bìa.............................................................................................4
2. Mục lục.......................................................................................................................... 4
3. Danh mục các từ viết tắt (nếu có)................................................................................. 4
4. Danh mục bảng, biểu đồ (nếu có)................................................................................. 4
5. Lời mở đầu.....................................................................................................................5
6. Các phần chính của báo cáo thực tập tổng hợp.............................................................5
7. Kết luận...................................................................................................................... 8
8. Danh mục tài liệu tham khảo.........................................................................................9
9. Phụ Lục..........................................................................................................................9
10. Nhận xét của cơ sở thực tập...................................................................................... 11
11. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn……………
……… ………………12
III. CÁC QUI ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP
TỔNG HỢP.................................................................................................................... 13
1. Đóng quy...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG & QTKD
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
---------------------
HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỔNG HỢP
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
QUY NHƠN, NĂM 2014
Hướng dẫn thực tập tổng hợp chuyên ngành quản trị kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực tập tổng hợp chuyên ngành quản trị kinh doanh - Người đăng: dothithuylinh2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hướng dẫn thực tập tổng hợp chuyên ngành quản trị kinh doanh 9 10 714