Ktl-icon-tai-lieu

Huy động vốn và quản lý tài chính cho giao thông nông thôn

Được đăng lên bởi sonle1958-gmail-com
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2392 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHUYÊN ĐỀ 02: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH XD GTNT

Chương trình khóa học: Cơ chế huy động nguồn lực & quản lý tài chính ngân
sách trong chương trình xây dựng GTNT
I. Mục tiêu của khóa học:
1. Cung cấp kiến thức cơ bản về huy động nguồn lực ( NSNN, các tổ chức kinh tế ,
tín dụng , người dân…) Cơ chế huy động đối với mỗi loại nguồnvốn
2. Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về quản lý tài chính,
kế toán cho những đối tượng là cán bộ Ban Quản lý dự án của các xã nhằm nâng
cao năng lực quản lý kinh tế tài chính .
3. Sau khi hoàn thành khóa học học viên có khả năng : Áp dụng các chuẩn mực kế
toán vào hạch toán kế toán đối với Ban Quản lý dự án , thực hiện quá trình thanh
toán theo dự án GTNT.
II. Đối tượng bồi dưỡng
Các cán bộ xã
Các đối tượng khác có nhu cầu
III. Nội dung khóa học
Khóa học Cơ chế huy động nguồn lực & quản lý tài chính ngân sách trong
chương trình xây dựng GTBT gồm 5 nội dung chính có mối quan hệ chặt chẽ với
nhau
TT Nội dung
Số tiết
1
Huy động các nguồn lực cho xây dựng GTNT , cơ chế huy
2
động đối với mỗi loại nguồn( TT03- BKHĐT ngày 07/8/2013:
QĐ 498 TTg của thủ Tướng Chính phủ ngày 21/3/2013
2
Tổng quan về quản lý tài chính dự án
3
Lập kế hoạch tài chính dự án
3
Hệ thống kế toán dự án
5
Quyết toán và kiểm toán dự án
3
Cộng
16
IV. Phương pháp , thời gian học tập
1. Khoá học theo hình thức tập trung ngắn hạn vào các ngày trong tuần hoặc ngày
thứ bẩy và chủ nhật với các phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, hỏi đáp, thảo
luận nhóm/ thực hành …, học viên lên lớp nghe giảng, nghiên cứu tài liệu tham
khảo, thảo luận, sinh hoạt khoá học.
2. Thời gian của khoá học : 2 ngày
1. Huy động các nguồn lực cho xây dựng GTNT , cơ chế huy động đối với
mỗi loại nguồn ( TT03- BKHĐT ngày 07/8/2013; QĐ 498TTg của Thủ
Tướng Chính phủ ngày 21/3/2013) .
1.1 Huy động các nguồn vốn thực hiện trong xây dựng nông thôn mới
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ
nền sản xuất nông nghiệp, đời sống người nông dân cũng như cơ sở hạ tầng giao
3
4
5

BIÊN SOẠN:CỬ NHÂN KINH TẾ. TRẦN THỊ HÒA

1

CHUYÊN ĐỀ 02: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH XD GTNT

thông nông thôn đã cơ bản thay đổi và đạt được những thành tựu to lớn . Vì vậy
phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn là yêu cầu cấp thiết và có tính chất
sống còn đối với xã hội, để xóa bỏ rào cản giữa thành thị và nông thôn, rút ngắn
khoảng cách phân hóa giàu nghèo và góp phần mang lại cho nông thôn một bộ mặt
mới, tiềm năng để phát...
1
CHUYÊN ĐỀ 02: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH XD GTNT
Chương trình khóa học: Cơ chế huy động nguồn lực & quản lý tài chính ngân
sách trong chương trình xây dựng GTNT
I. Mục tiêu của khóa học:
1. Cung cấp kiến thức cơ bản về huy động nguồn lực ( NSNN, các tổ chức kinh tế ,
tín dụng , người dân…) Cơ chế huy động đối với mỗi loại nguồnvốn
2. Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về quản lý tài chính,
kế toán cho những đối tượng là cán bộ Ban Quản lý dự án của các xã nhằm nâng
cao năng lực quản lý kinh tế tài chính .
3. Sau khi hoàn thành khóa học học viên có khả năng : Áp dụng các chuẩn mực kế
toán vào hạch toán kế toán đối với Ban Quản lý dự án , thực hiện quá trình thanh
toán theo dự án GTNT.
II. Đối tượng bồi dưỡng
Các cán bộ xã
Các đối tượng khác có nhu cầu
III. Nội dung khóa học
Khóa học Cơ chế huy động nguồn lực & quản lý tài chính ngân sách trong
chương trình xây dựng GTBT gồm 5 nội dung chính có mối quan hệ chặt chẽ với
nhau
TT Nội dung Số tiết
1 Huy động các nguồn lực cho xây dựng GTNT , cơ chế huy
động đối với mỗi loại nguồn( TT03- BKHĐT ngày 07/8/2013:
QĐ 498 TTg của thủ Tướng Chính phủ ngày 21/3/2013
2
2 Tổng quan về quản lý tài chính dự án 3
3 Lập kế hoạch tài chính dự án 3
4 Hệ thống kế toán dự án 5
5 Quyết toán và kiểm toán dự án 3
Cộng 16
IV. Phương pháp , thời gian học tập
1. Khoá học theo hình thức tập trung ngắn hạn vào các ngày trong tuần hoặc ngày
thứ bẩy chủ nhật với các phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, hỏi đáp, thảo
luận nhóm/ thực hành, học viên lên lớp nghe giảng, nghiên cứu tài liệu tham
khảo, thảo luận, sinh hoạt khoá học.
2. Thời gian của khoá học : 2 ngày
1. Huy động các nguồn lực cho xây dựng GTNT , cơ chế huy động đối với
mỗi loại nguồn ( TT03- BKHĐT ngày 07/8/2013; QĐ 498TTg của Thủ
Tướng Chính phủ ngày 21/3/2013) .
1.1 Huy động các nguồn vốn thực hiện trong xây dựng nông thôn mới
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ
nền sản xuất nông nghiệp, đời sống người nông dân cũng như sở hạ tầng giao
BIÊN SOẠN:CỬ NHÂN KINH TẾ. TRẦN THỊ HÒA
Huy động vốn và quản lý tài chính cho giao thông nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huy động vốn và quản lý tài chính cho giao thông nông thôn - Người đăng: sonle1958-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Huy động vốn và quản lý tài chính cho giao thông nông thôn 9 10 305