Ktl-icon-tai-lieu

HUY ĐỘNG VỐN

Được đăng lên bởi tuthithungan
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyeân ñeà toát nghieäp

Buøi Thò Thanh Phöông-HCÑHK14

Lôøi môû ñaàu
1. Ñaët vaán ñeà - Lyù do choïn ñeà taøi:
Ñaát nöôùc ta sau nhöõng naêm ñoåi môùi, ñang töøng böôùc tieán haønh Coâng Nghieäp
Hoùa - Hieän Ñaïi Hoùa nhaèm theo kòp caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân Theá Giôùi. Ñeå
thöïc hieän thaønh coâng chieán löôïc ñoù nhu caàu veà voán ñaàu tö laø raát lôùn vaø caàn thieát.
Voán laø nguoàn löïc voâ cuøng quan troïng, voán laø chìa khoùa, laø yeáu toá haøng ñaàu cuûa
moïi quaù trình phaùt trieån. Do ñoù chuû tröông ”Phaùt huy noäi löïc beân trong, nguoàn
voán trong nöôùc ñoùng vai troø quyeát ñònh, nguoàn voán nöôùc ngoaøi giöõ vai troø quan
troïng” luoân ñöôïc quaùn trieät trong quaûn lyù kinh teá, quaûn lyù ñaàu tö vaø ñaëc bieät
trong hoaït ñoäng tín duïng Ngaân haøng.
Thöïc hieän ñöôøng loái phaùt trieån cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc, trong nhöõng naêm
gaàn ñaây heä thoáng Ngaân haøng noùi chung vaø heä thoáng caùc Ngaân haøng thöông maïi
noùi rieâng ñaõ huy ñoäng ñöôïc khoái löôïng voán lôùn cho saûn xuaát kinh doanh vaø ñaàu
tö phaùt trieån kinh teá. Tuy nhieân ñeå taïo ñöôïc nhöõng böôùc chuyeån môùi cho neàn
kinh teá. Coâng taùc huy ñoäng voán cuûa caùc Ngaân haøng ñang ñöùng tröôùc nhöõng thaùch
thöùc môùi, ñoøi hoûi caùc Ngaân haøng phaûi thöïc söï quan taâm, chuù yù nhaèm naâng cao
hieäu quaû cuûa coâng taùc naøy.
Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa coâng taùc huy ñoäng voán trong hoaït ñoäng
cuûa Ngaân haøng. Vôùi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ôû tröôøng, cuøng vôùi nhöõng kieán thöùc
thu nhaän ñöôïc qua thöïc teá taïi Ngaân haøng TMCP Ñoâng AÙ, em ñaõ choïn ñeà taøi:
“Caùc giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû huy ñoäng voán taïi Ngaân haøng TMCP Ñoâng AÙ“.
2. Muïc ñích nghieân cöùu:
Treân cô sôû xaùc ñònh noäi dung, vai troø cuûa NHTM thoâng qua hoaït ñoäng huy
ñoäng voán ñeå ñaùp öùng nhu caàu voán cho phaùt trieån kinh teá, dòch vuï, chuyeân ñeà

Trang 1

Chuyeân ñeà toát nghieäp

Buøi Thò Thanh Phöông-HCÑHK14

nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng TMCP Ñoâng AÙ noùi chung vaø
lónh vöïc huy ñoäng voán noùi rieâng. Töø ñoù, ñöa ra moät soá giaûi phaùp vaø kieán nghò
nhaèm môû roäng hoaït ñoäng huy ñoäng voán taïi Ngaân haøng TMCP Ñoâng AÙ.
3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu:
Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa chuyeân ñeà laø nhöõng lyù luaän cô baûn veà hoaït ñoäng
huy ñoäng voán cuûa Ngaân haøng. Trong ñoù troïng taâm laø naâng cao hieäu quaû coâng taùc
huy ñoäng voán.
Phaïm vi nghieân cöùu laø khaûo saùt hoaït ñoäng cuû...
Chuyeân ñeà toát nghieäp Buøi Thò Thanh Phöông-HCÑHK14
Lôøi môû ñaàu
1. Ñaët vaán ñeà - Lyù do choïn ñeà taøi:
Ñaát nöôùc ta sau nhöõng naêm ñoåi môùi, ñang töøng böôùc tieán haønh Coâng Nghieäp
Hoùa - Hieän Ñaïi Hoùa nhaèm theo kòp caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân Theá Giôùi. Ñeå
thöïc hieän thaønh coâng chieán löôïc ñoù nhu caàu veà voán ñaàu tö laø raát lôùn vaø caàn thieát.
Voán laø nguoàn löïc voâ cuøng quan troïng, voán laø chìa khoùa, laø yeáu toá haøng ñaàu cuûa
moïi quaù trình phaùt trieån. Do ñoù chuû tröông ”Phaùt huy noäi löïc beân trong, nguoàn
voán trong nöôùc ñoùng vai troø quyeát ñònh, nguoàn voán nöôùc ngoaøi giöõ vai troø quan
troïng” luoân ñöôïc quaùn trieät trong quaûn lyù kinh teá, quaûn lyù ñaàu vaø ñaëc bieät
trong hoaït ñoäng tín duïng Ngaân haøng.
Thöïc hieän ñöôøng loái phaùt trieån cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc, trong nhöõng naêm
gaàn ñaây heä thoáng Ngaân haøng noùi chung vaø heä thoáng caùc Ngaân haøng thöông maïi
noùi rieâng ñaõ huy ñoäng ñöôïc khoái löôïng voán lôùn cho saûn xuaát kinh doanh vaø ñaàu
phaùt trieån kinh teá. Tuy nhieân ñeå taïo ñöôïc nhöõng böôùc chuyeån môùi cho neàn
kinh teá. Coâng taùc huy ñoäng voán cuûa caùc Ngaân haøng ñang ñöùng tröôùc nhöõng thaùch
thöùc môùi, ñoøi hoûi caùc Ngaân haøng phaûi thöïc söï quan taâm, chuù nhaèm naâng cao
hieäu quaû cuûa coâng taùc naøy.
Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa coâng taùc huy ñoäng voán trong hoaït ñoäng
cuûa Ngaân haøng. Vôùi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ôû tröôøng, cuøng vôùi nhöõng kieán thöùc
thu nhaän ñöôïc qua thöïc teá taïi Ngaân haøng TMCP Ñoâng AÙ, em ñaõ choïn ñeà taøi:
“Caùc giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû huy ñoäng voán taïi Ngaân haøng TMCP Ñoâng AÙ“.
2. Muïc ñích nghieân cöùu:
Treân sôû xaùc ñònh noäi dung, vai troø cuûa NHTM thoâng qua hoaït ñoäng
huy
ñoäng voán ñeå ñaùp öùng nhu caàu voán cho phaùt trieån kinh teá, dòch vuï, chuyeân ñeà
Trang 1
HUY ĐỘNG VỐN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HUY ĐỘNG VỐN - Người đăng: tuthithungan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
HUY ĐỘNG VỐN 9 10 851