Ktl-icon-tai-lieu

IQ test vào ngân hàng

Được đăng lên bởi phuongnguyen13
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 943 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: (1.1)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:

Câu 2: (7.1)
Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 3: (13.11)
Tìm số còn thiếu:

Câu 4: (2.3)
Chọn hình phù hợp trong bốn hình bên dưới để điền vào chỗ thiếu trong chuỗi hình:

Câu 5:(4.1)
Tìm những số còn thiếu trong các ô trống (Lưu ý mỗi câu có một nguyên tắc khác nhau):

Câu 6: (23.1)
Tìm số còn thiếu:

Câu 7: (21.1)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên dưới để điền vào chỗ trống:

Câu 8: (3.5)
Tìm số còn thiếu:

Câu 9: (6.1)
Điền số thích hợp vào những ô còn trống:

Câu 10: (24.3)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:

Câu 11: (8.8)
Điền số phù hợp để thay thế dấu hỏi:

Câu 12: (14.10)
Tìm số còn thiếu:

Câu 13: (16.3)
Hình nào thừa trong những hình dưới đây:

Câu 14:(5.8)
Tìm số còn thiếu trong ô trống:

Câu 15: (1.6)
Tìm những số phù hợp để thay vào dấu hỏi dưới dây:

Câu 16: (14.4)
Chọn hình phù hợp bên dưới để điền vào chỗ thiếu trong chuỗi hình:

Câu 17: (21.6)
Tìm những số còn thiếu trong ô trống (Lưu ý các câu có nguyên tắc giống nhau):

Câu 18: (3.7)
Điền số thích hợp vào ô còn trống:

Câu 19: (27.1)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:

Câu 20: (7.7)
Điền số thích hợp vào ô trống:

IQ GMAT (Thời gian: 20 phút. 20 câu hỏi)
1
45% của của 240 có giá trị là bao nhiêu?
A) 63
B) 90
C) 108
D) 140
E) 311

2
Số cổ phiếu (của công ty X) Kathy mua gấp 4 lần số cổ phiếu Carl mua, số cổ phiếu Carl mua gấp 3 lần
số cổ phiếu Tom mua. Hỏi số nào dưới đây là tỷ lệ số cổ phiếu mà Kathy mua so với số cổ phiếu mà
Tom mua?
A) 3/4
B) 4/3
C) 3/1
D) 4/1
E) 12/1

3
Biết rằng mua x quyển sách mất chi phí là $5 mỗi quyển và mua y quyển sách mất chi phí $8 mỗi quyển,
vậy chi phí trung bình (số trung bình cộng), tính theo đô la/quyển, sẽ bằng

4
Biết rằng 1/2 của số tiền trong một quỹ tín thác được đầu tư vào cổ phiếu, 1/4 được đầu tư vào trái phiếu
và 1/5 được đầu tư vào các quỹ tương hỗ, còn lại $10.000 đầu tư vào công trái chính phủ. Hỏi tổng số
tiền của quỹ tín thác là bao nhiêu?
A) $100.000
B) $150.000
C) $200.000
D) $500.000
E) $2.000.000

5
Marion thuê một xe ô tô với phí $18,00 cộng thêm $0,10 với mỗi mile sử dụng xe. Craig thuê một xe ô
tô với phí $25,00 cộng thêm $0,05 với mỗi mile sử dụng xe. Biết mỗi người lái d mile và hai người đều
phải trả số tiền thuê xe giống nhau, khi đó d bằng
A) 100
B) 120
C) 135
D) 140
E) 150

6
Máy A sản xuất bu-lông với tỷ lệ đồng loạt là cứ 40 giây được 120 bu-lông, và máy B sản xuất bu-lông
với tỷ lệ đồng loạt là ...
Câu 1: (1.1)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:
Câu 2: (7.1)
Điền số thích hợp vào ô trống:
Câu 3: (13.11)
Tìm số còn thiếu:
Câu 4: (2.3)
Chọn hình phù hợp trong bốn hình bên dưới để điền vào chỗ thiếu trong chuỗi hình:
IQ test vào ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IQ test vào ngân hàng - Người đăng: phuongnguyen13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
IQ test vào ngân hàng 9 10 247