Ktl-icon-tai-lieu

Kỳ khoản trong cho vay

Được đăng lên bởi Hoa Thủy Tiên
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
c, Kỳ hạn trả nợ:
Kỳ hạn trả nợ đều nhau (Theo tháng, theo quý, năm …)
Kỳ khoản đều nhau: Phương pháp thanh toán tiền vay này thường được sử



dụng cho những trường hợp dự án/phương án vay phát huy công suất đều nhau
trong suốt thời gian vay. Số tiền thanh toán ở mỗi kỳ hạn (bao gồm cả vốn gốc và
lãi vay) là bằng nhau. Lãi vay trả theo dư nợ thực tế.
Công thức xác định số tiền phải trả hàng kỳ
T

=

V0 * r * (1+ r)n
(1 + r) n - 1

Trong đó:
T: Số tiền thanh toán ở mỗi kỳ
V0: Vốn gốc (Số tiền vay ban đầu)
r: Lãi suất cho vay
n: Số kỳ hạn trả nợ
Ví dụ: Doanh nghiệp Y đến ngân hàng đề nghị vay với các thông tin như sau:
 Mục đích vay: Mua một thiết bị đông lạnh nhằm thay thế thiết bị đông lạnh
hiện đang được sử dụng dưới dạng đi thuê thông thường với chi phí phải trả
hàng năm là 60 triệu đồng.
 Giá bán thiết bị đông lạnh cần mua: 800 triệu đồng
 Số tiền doanh nghiệp tham gia: 300 triệu đồng
 Số tiền cần vay: 500 triệu đồng
 Thời hạn vay: 8 năm
 Lãi suất 14%/năm
Tính số tiền lãi và tổng số tiền phải trả mỗi năm của doanh nghiệp Y?
Kỳ
hạn
1
2
3
4
5
6
7
8

Dư nợ đầu kỳ
hạn
500.000.000
462.214.988
419.140.075
370.034.673
314.054.515
250.237.136
177.485.323
94.548.256
Tổng

Tiền vay phải thanh toán
Tổng số
Vốn gốc
Lãi
107.785.012
37.785.012 70.000.000
107.785.012
43.074.914 64.710.098
107.785.012
49.105.401 58.679.610
107.785.012
55.980.158 51.804.854
107.785.012
63.817.380 43.967.632
107.785.012
72.751.813 35.033.199
107.785.012
82.937.067 24.847.945
107.785.012
94.548.256 13.236.756
862.280.095 500.000.000 362.280.095

Dư nợ cuối
kỳ hạn
462.214.988
419.140.075
370.034.673
314.054.515
250.237.136
177.485.323
94.548.256
0

Kỳ khoản giảm dần: Vốn gốc chia đều cho mỗi kỳ hạn còn tiền lãi được tính



theo số dư nợ giảm dần. Phương pháp tính tiền vay này còn được gọi là phương
pháp lãi đơn. Theo phương pháp này, số tiền thanh toán ở các kỳ đầu cao hơn số
tiền thanh toán ở các kỳ sau. Thường được áp dụng trong trường hợp công suất của
dự án/phương án vay vốn phát huy hiệu quả giảm dần trong thời hạn vay.
Công thức tính số tiền phải trả kỳ t:
Tt = Tv + TL(t)
Trong đó:
Tt : Số tiền thanh toán ở kỳ t
Tv = V0/n : Vốn gốc thanh toán mỗi kỳ hạn
TL(t) = (V0 – (t – 1) Tv )*r : Tiền lãi kỳ t
V0: Vốn gốc
r: lãi suất cho vay
Ví dụ: Vẫn thông tin ở ví dụ trước, với kỳ khoản giảm dần, hãy tính số tiền lãi và vốn
gốc doanh nghiệp Y phải trả mỗi năm?
ĐVT: 1000 đồng
Kỳ hạn

Dư nợ đầu kỳ
hạn
500.000
437.500
375.000
312.500
250.000
187.500
125.000
62.500

1
2
3
4
5
6
7
8
Tổng...
c, Kỳ hạn trả nợ:
Kỳ hạn trả nợ đều nhau (Theo tháng, theo quý, năm …)
Kỳ khoản đều nhau: Phương pháp thanh toán tiền vay này thường được sử
dụng cho những trường hợp dự án/phương án vay phát huy công suất đều nhau
trong suốt thời gian vay. Số tiền thanh toán mỗi kỳ hạn (bao gồm cả vốn gốc
lãi vay) là bằng nhau. Lãi vay trả theo dư nợ thực tế.
Công thức xác định số tiền phải trả hàng kỳ
T =
V
0
* r * (1+ r)
n
(1 + r)
n
- 1
Trong đó:
T: Số tiền thanh toán ở mỗi kỳ
V
0
: Vốn gốc (Số tiền vay ban đầu)
r: Lãi suất cho vay
n: Số kỳ hạn trả nợ
Ví dụ: Doanh nghiệp Y đến ngân hàng đề nghị vay với các thông tin như sau:
Mục đích vay: Mua một thiết bị đông lạnh nhằm thay thế thiết bị đông lạnh
hiện đang được sử dụng dưới dạng đi thuê thông thường với chi phí phải trả
hàng năm là 60 triệu đồng.
Giá bán thiết bị đông lạnh cần mua: 800 triệu đồng
Số tiền doanh nghiệp tham gia: 300 triệu đồng
Số tiền cần vay: 500 triệu đồng
Thời hạn vay: 8 năm
Lãi suất 14%/năm
Tính số tiền lãi và tổng số tiền phải trả mỗi năm của doanh nghiệp Y?
Kỳ
hạn
Dư nợ đầu kỳ
hạn
Tiền vay phải thanh toán Dư nợ cuối
kỳ hạn
Tổng số Vốn gốc Lãi
1 500.000.000 107.785.012 37.785.012 70.000.000 462.214.988
2 462.214.988 107.785.012 43.074.914 64.710.098 419.140.075
3 419.140.075 107.785.012 49.105.401 58.679.610 370.034.673
4 370.034.673 107.785.012 55.980.158 51.804.854 314.054.515
5 314.054.515 107.785.012 63.817.380 43.967.632 250.237.136
6 250.237.136 107.785.012 72.751.813 35.033.199 177.485.323
7 177.485.323 107.785.012 82.937.067 24.847.945 94.548.256
8 94.548.256 107.785.012 94.548.256 13.236.756 0
Tổng 862.280.095 500.000.000 362.280.095
Kỳ khoản trong cho vay - Trang 2
Kỳ khoản trong cho vay - Người đăng: Hoa Thủy Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kỳ khoản trong cho vay 9 10 320