Ktl-icon-tai-lieu

kế toàn tài chính doanh nghiệp p1 chương 4

Được đăng lên bởi pham-diem
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

2013
MỤC LỤC

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN
PHẦN 1: LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN
4.1 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn(121)
Chứng từ kế toán
121

Quy trình kế toán
Định khoản

4.1.1 Nghiệp vụ làm tăng TK 121
Quy trình:
Ngày 03/09/2012 Công ty TNHH Công Nghệ môi trường EAP mua 200 cổ phiếu của
Ông Ba để đầu tư ngắn hạn,giá mua 200.000 đ/cp,chưa thanh toán .chi phí môi giới là
2.000.000 đ đã thanh toán bằng tiền mặt Ngay sau đó Công ty TNHH Công Nghệ môi
trường EAP xuất Phiếu Chi cho Ông Ba Công ty TNHH Công Nghệ môi trường EAP
Định khoản:
+Mua cổ phiếu đầu tư ngắn hạn :
Nợ 121: 40.000.000
Có 331:

(200*200.000)

40.000.000

+ Chi phí môi giới :
Nợ 635: 2.000.000
GVHD: Nguyên Thi Thu Hiên
̃
̣
̀

Trang 1

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

2013
Có 111:

2.000.000

Các chứng từ liên quan:

4.1.2 Nghiệp vụ làm giảm TK 121
Quy trình:
VP Bank chuyển nhượng 10 cổ phiếu với giá 10.500.000đồng /cổ phiếu cho Công ty
cổ phần sữa Vinamilk. Hai ngày sau VP Bank nhận được giấy báo có. Giá gốc của lô
chứng khoán này 10.000.000 đồng/cổ phiếu. Chi phí môi giới thanh toán bằng tiền mặt là
1.500.000 đồng
Định khoản:
+Nợ TK 112 10x10.500.000 = 105.000.000
GVHD: Nguyên Thi Thu Hiên
̃
̣
̀

Trang 2

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

2013
Có TK 121

10x10.000.000 = 100.000.000

Có TK 515

5.000.000

+ Nợ TK 635 1.500.000
Có TK 111

1.500.000

Các chứng từ liên quan:

4.2 Đầu tư ngắn hạn khác(128)
Chứng từ kế toán
128

Quy trình kế toán
Định khoản

4.2.1 Nghiệp vụ làm tăng TK 128
Quy trình:

GVHD: Nguyên Thi Thu Hiên
̃
̣
̀

Trang 3

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

2013
Doanh nghiệp Hừng Đông cho công ty TMDV Hoàng Long vay thời hạn 12 tháng, số
tiền 400.000.000đ
Sau khi nhận được lệnh của Giám đốc về việc chi tiền cho Doanh nghiệp Hoàng Long
vay có kèm theo Hợp đồng Cho vay, kế toán tiền mặt lập phiếu chi, chuyển cho thủ quỹ
ký tên, đồng thời xuất tiền mặt. Sau đó, chuyển lên cho Kế toán trưởng xem xét, nếu
không có gì sai sót thì ký tên, sau đó trình lên cho Giám đốc ký tên, đóng dấu. Bên
Doanh nghiệp Hừng Đông đã nhận được tiền
Định khoản:
Căn cứ các chứng từ trên Kế toán tiền mặt ghi nhận:
Nợ 128
Có 111

400.000.000
400.000.000

Các chứng từ liên quan:
•

Hợp đồng cho vay tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc...
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN
2013
MỤC LỤC
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN
PHẦN 1: LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN
4.1 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn(121)
Chứng từ kế toán
121 Quy trình kế toán
Định khoản
4.1.1 Nghiệp vụ làm tăng TK 121
Quy trình:
Ngày 03/09/2012 Công ty TNHH Công Nghệ môi trường EAP mua 200 cổ phiếu của
Ông Ba để đầu ngắn hạn,giá mua 200.000 đ/cp,chưa thanh toán .chi phí môi giới
2.000.000 đ đã thanh toán bằng tiền mặt Ngay sau đó Công ty TNHH Công Nghệ môi
trường EAP xuất Phiếu Chi cho Ông Ba Công ty TNHH Công Nghệ môi trường EAP
Định khoản:
+Mua cổ phiếu đầu tư ngắn hạn :
Nợ 121: 40.000.000 (200*200.000)
Có 331: 40.000.000
+ Chi phí môi giới :
Nợ 635: 2.000.000
GVHD: Nguyên Thi Thu Hiêñ ̣̀ Trang 1
kế toàn tài chính doanh nghiệp p1 chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toàn tài chính doanh nghiệp p1 chương 4 - Người đăng: pham-diem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
kế toàn tài chính doanh nghiệp p1 chương 4 9 10 242