Ktl-icon-tai-lieu

kế toán tài sản cố định

Được đăng lên bởi Cáo Zà
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1487 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH








Những vấn đề chung về TSCĐ
Kế toán biến động tăng giảm TSCĐ
Kế toán thuê ngoài và cho thuê
TSCĐ
Hao mòn và khấu hao TSCĐ
Kế toán sửa chữa TSCĐ

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ







Khái niệm và điều kiện nhận biết
TSCĐ
Đặc điểm của TSCĐ
Phân loại TSCĐ trong DN
Xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ




Khái niệm: TSCĐ là những tư liệu lao
động có giá trị lớn và có thời gian sử
dụng lâu dài
Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ





4

Giá trị lớn (từ 30 triệu VNĐ trở lên)
Giá trị được xác định một cách đáng tin
cậy
Thời gian sử dụng ước tính > 1 năm
Chắc chắn thu được lợi ích trong tương
lai từ việc sử dụng tài sản.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ

Đặc điểm của TSCĐ





5

Tham gia vào nhiều chu kì kinh doanh
Khi tham gia vào quá trình kinh doanh,
TSCĐ bị hao mòn, giá trị hao mòn sẽ
được chuyển dần vào chi phí dưới hình
thức khấu hao
TSCĐ không bị thay đổi hình thái vật
chất cho đến lúc hư hỏng

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ


Phân loại TSCĐ





6

Theo hình thái biểu hiện
Theo quyền sở hữu
Theo công dụng và tình hình sử dụng
Theo nguồn hình thành

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ


Phân loại TSCĐ Theo hình thái biểu hiện
TSCĐ hữu hình







Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải,
truyền dẫn
Thiết bị quản lý
Cây lâu năm, súc vật
làm việc cho sản phẩm
TSCĐHH khác

TSCĐ vô hình








7

Quyền sử dụng đất
Quyền phát hành
Bản quyền, bằng sáng
chế
Nhãn hiệu hàng hóa
Phần mềm máy tính
Nhượng quyền thương
mại
TSCĐ vô hình khác

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ


Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu

TSCĐ thuộc quyền sở hữu
của DN
Có

quyền sử dụng và
quyền sở hữu TS
Nguồn: Tự có, góp vốn
liên doanh, vay…

8

TSCĐ thuê ngoài

Có

quyền sử dụng,
không có quyền sở hữu.
Nguồn: Thuê hoạt động,
thuê tài chính.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ


Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng






TSCĐ dùng cho sản xuất – kinh doanh
TSCĐ dùng cho xây dựng cơ bản
TSCĐ dùng cho phúc lợi
TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp
TSCĐ chờ xử lí

Biên soạn: TS. Phạm Thành Long

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ


Phân loại TSCĐ theo nguồn hình
thành





10

TSCĐ thuộc vốn ngân sách cấp
TSCĐ thuộc vốn tự bổ sung
TSCĐ thuộc vốn vay, nợ
TSCĐ thuộc nguồn vốn liên doanh

Biên soạn: TS. Phạm Thành Long

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ


11

Xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ
 TSCĐ được ghi sổ theo:
 Nguyên giá (NG)
 Hao mòn (HM)
 Giá trị còn lại (GTCL)

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ


Xác...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán tài sản cố định - Người đăng: Cáo Zà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
kế toán tài sản cố định 9 10 814