Ktl-icon-tai-lieu

Key term TA chuyên ngành Bảo hiểm

Được đăng lên bởi anh-dam
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm

Key term
Accidental death benefit
account
accountability
accounting
accounting conservation
Acquisition
active management strategy
Activity based costing
actuarial assumptions
actuary
adequate rate
admitted asset
advanced underwriting Dept
agency -building distribution sys
agency contract
Agency law
agency office
Agency relationship
Agent
Agent - broker
Agent's statement
aggressive financial strategy
alien corporation
amortization
annual report
Annual Return
Annual Statement
antiselection
application software
appointed actuary
appointment
arbitration
arbitrator

Thuật ngữ
Quyền lợi BH chết do tai nạn
Tài khoản
Khả năng đảm đương công việc
Kế toán
Nguyên tắc thận trọng trong kế toán
Sự mua lại quyền kiểm soát
Chiến lược quản lý năng động
Phương pháp xác định chi phí theo hoạt
động
Các giả định tính phí
Định phí viên
Tỷ lệ phí thích hợp
Tài sản được thừa nhận
Phòng đánh giá rủi ro cao cấp
Hệ thống phân phối thông qua đại lý
Hợp đồng đại lý
Luật về đại lý
Văn phòng đại lý
Quan hệ đại lý
Đại lý
Đại lý - Môi giới
Báo cáo đại lý
Chiến lược tài chính táo bạo
Doanh nghiệp nước ngoài (Mỹ)
Trả dần
Báo cáo thường niên
Báo cáo hoạt động hàng năm ( Canada)
Báo cáo tình hình hoạt động ( Mỹ)
sự lựa chọn bất lợi
Phần mềm ứng dụng
Đinh phí viên được chỉ định
Sự chỉ định
Phân xử tranh chấp thông qua trọng tài
Trọng tài (thẩm phán)

1

Biªn so¹n & H­íng DÉn : §Æng §×nh ChÝnh
Email: dangdinhchinh1988@ gmail.com

Tell: 0979 77 22 85
04 33 530 780

Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm
Key term
articles of incorporation
artificial intelligence (AI)
Asset fluctuation reserve
Asset- liability management (ALM)
Asset manager
Asset risk ( C-1 Risk)
assets
Asset share
Asset share model
Asset valuation
assignment
attending physician's statement
auditing
Auditor's report
authority
authorization to release information
automated workflow
automatic call distribution
automatic reinsurance
Balance sheet
bankinsurance
bar examination
Basic mortality table
benchmark
binding limit
blended rating
Block of policies
Board of director
Bond
bondholder
Bond rating
branch office
branch office system
brokerage company
brokerage distribution system
broker - dealer

Thuật ngữ
Hồ sơ đăng ký kinh doanh
Trí tuệ nhân tạo
Dự phòng biến động về tài sản
Quản lý tài sản - nợ
Nguười quản lý tài sản
Rủi ro về tài sản
Tài sản
Phần tài sản tích luỹ của hợp đồng
Mô hình xác định phần tài sản tích luỹ
Định giá tài sản
Chuyển nhượng
Bá...
Bản Quyền Thuộc Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm
Biªn so¹n & Híng DÉn : §Æng §×nh ChÝnh Tell: 0979 77 22 85
Email: dangdinhchinh1988@ gmail.com 04 33 530 780
1
Key term
Thuật ngữ
Accidental death benefit
Quyn lợi BH chết do tai nạn
account
Tài khon
accountability
Khả năng đảm đương công việc
accounting
Kế toán
accounting conservation
Nguyên tắc thận trọng trong kế toán
Acquisition
Sự mua lại quyền kiểm soát
active management strategy
Chiến lược quản lý năng động
Activity based costing
Phương pháp xác định chi phí theo hoạt
động
actuarial assumptions
Các giả định tính phí
actuary
Định phí viên
adequate rate
Tỷ lệ phí thích hợp
admitted asset
Tài sản được thừa nhận
advanced underwriting Dept
Phòng đánh giá rủi ro cao cấp
agency -building distribution sys
Hệ thống phân phối thông qua đại lý
agency contract
Hợp đồng đại lý
Agency law
Luật về đại lý
agency office
Văn phòng đại lý
Agency relationship
Quan hđại lý
Agent
Đại lý
Agent - broker
Đại lý - Môi giới
Agent's statement
Báo cáo đại lý
aggressive financial strategy
Chiến lược tài chính táo bạo
alien corporation
Doanh nghiệp nước ngoài (Mỹ)
amortization
Trả dần
annual report
Báo cáo thường niên
Annual Return
Báo cáo hoạt động hàng năm ( Canada)
Annual Statement
Báo cáo tình hình hot động ( Mỹ)
antiselection
sự lựa chọn bất lợi
application software
Phần mềm ứng dụng
appointed actuary
Đinh phí viên được chỉ định
appointment
Sự chỉ định
arbitration
Phân xử tranh chấp thông qua trọng tài
arbitrator
Trọng tài (thẩm phán)
Key term TA chuyên ngành Bảo hiểm - Người đăng: anh-dam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Key term TA chuyên ngành Bảo hiểm 9 10 267