Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm KTHD

Được đăng lên bởi ng-q-huyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 30 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để nói về kiểm toán hoạt động, có rất nhiều khái niệm được đề cập tới.
Đầu tiên, theo IIA: “ Kiểm toán hoạt động là quá trình kiểm tra, đánh giá hiệu lực,
hiệu quả của các hoạt động, các giải pháp kĩ thuật, các phương án sản xuất, các quy
chế quản lý … đã và đang được áp dụng tại một đơn vị. Nó là quá trình đánh giá
mang tính hệ thống về tính hiệu quả, tính hiệu năng và tính kinh tế các hoạt động
của đơn vị dưới góc độ của kiểm soát quản lý và báo cáo cho các cá nhân thích hợp
về kết quả của quá trình đánh giá cùng với những kiến nghị để cải thiện chúng”
Theo Alvin A.Arens và James K.Loebbecke, kiểm toán hoạt động là việc kiểm tra
các trình tự và các phương pháp tác nghiệp ở một bộ phận nào đó của một tổ chức
nhằm đánh giá hiệu quả và hiệu năng.
Còn theo Jean Ragegean và Fernand’ Dubois, kiểm toán hoạt động là nhận định
thành tích và hiệu quả của doanh nghiệp, trong đó: Đánh giá thành tích là đi vào
các hệ thống thông tin và tổ chức hoặc các kết quả hoặc các lựa chọn phát triển và
chiến lược.
Cuối cùng, khái niệm chung về kiểm toán hoạt động: “kiểm toán hoạt động là một
loại hình kiểm toán hướng vào việc đánh giá tính hiệu lực của hệ thống thông tin
và quản trị nội bộ, hiệu quả của hoạt động và hiệu năng của quản lý các hoạt động
đã và đang diễn ra trong một tổ chức”.
Tài liệu tham khảo:
Bài viết: “ chương 1: tổng quan về kiểm toán hoạt động”


...
Để nói về kiểm toán hoạt động, có rất nhiều khái niệm được đề cập tới.
Đầu tiên, theo IIA: “ Kiểm toán hoạt động là quá trình kiểm tra, đánh giá hiệu lực,
hiệu quả của các hoạt động, các giải pháp kĩ thuật, các phương án sản xuất, các quy
chế quản lý … đã và đang được áp dụng tại một đơn vị. Nó là quá trình đánh giá
mang tính hệ thống về tính hiệu quả, tính hiệu năng và tính kinh tế các hoạt động
của đơn vị dưới góc độ của kiểm soát quản lý và báo cáo cho các cá nhân thích hợp
về kết quả của quá trình đánh giá cùng với những kiến nghị để cải thiện chúng”
Theo Alvin A.Arens và James K.Loebbecke, kiểm toán hoạt động là việc kiểm tra
các trình tự và các phương pháp tác nghiệp ở một bộ phận nào đó của một tổ chức
nhằm đánh giá hiệu quả và hiệu năng.
Còn theo Jean Ragegean và Fernand’ Dubois, kiểm toán hoạt động là nhận định
thành tích và hiệu quả của doanh nghiệp, trong đó: Đánh giá thành tích là đi vào
các hệ thống thông tin và tổ chức hoặc các kết quả hoặc các lựa chọn phát triển và
chiến lược.
Cuối cùng, khái niệm chung về kiểm toán hoạt động: “kiểm toán hoạt động là một
loại hình kiểm toán hướng vào việc đánh giá tính hiệu lực của hệ thống thông tin
và quản trị nội bộ, hiệu quả của hoạt động và hiệu năng của quản lý các hoạt động
đã và đang diễn ra trong một tổ chức”.
Tài liệu tham khảo:
Bài viết: “ chương 1: tổng quan về kiểm toán hoạt động”
http://www.wattpad.com/2126487-ch%C6%B0%C6%A1ng-1-t%E1%BB%95ng-
quan-v%E1%BB%81-ki%E1%BB%83m-to%C3%A1n-ho%E1%BA%A1t-
%C4%91%E1%BB%99ng/page/2
Khái niệm KTHD - Người đăng: ng-q-huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Khái niệm KTHD 9 10 253