Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm tài chính công

Được đăng lên bởi Xuan Lam
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tài chính công là gì?
Thứ nhất, Tài chính công là một phạm trù lịch sử và mang bản chất giai cấp của nhà nước. “Thật
vậy, do mang đậm bản chất chính trị, có lịch sử phát triển lâu đời…” Hay “…Điều quan trọng và
trước hết là phải đặt Tài chính công trong khuôn khổ của một quá trình vận hành chính trị, được
hiểu theo nghĩa rộng là đời sống và tổ chức của một xã hội xét trên tổng thể”
Thứ hai, chỉ rõ vị trí của Tài chính công là công cụ quan trọng để nhà nước quản lý điều hành
nền kinh tế. “Tài chính công vẫn được xem là một công cụ được sử dụng nhiều nhất để phân tích
hay tạo dựng các mô hình xã hội có cơ cấu tổ chức chính trị chặt chẽ; qua đó Tài chính công
không chỉ cho thấy các cơ chế mà đồng thời cho phép đưa ra các quan niệm và phương pháp
mới”
Thứ ba, nội dung chính của cuốn sách dành phân tích cách thức lựa chọn để đưa ra các quyết
định về chi tiêu hay thu thuế của nhà nước trung ương và địa phương nên như thế nào cho công
bằng và hiệu quả; đặc biệt đề cao vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong quản lý tài
chính.
Với cách trình bày dẫn dắt vấn đề nghiên cứu của nhóm tác giả như trên, khi tập hợp lại người ta
đã có thể hình dung được khái niệm tài chính công với đầy đủ các bộ phận cấu thành và bản chất
của nó.
- Toàn quốc, toàn xã hội, cả cộng đồng.
các đặc trưng của Tài chính công là:
- Về sở hữu: Các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ trong Tài chính công thuộc sở hữu công cộng,
sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện, thường gọi là sở hữu nhà nước.
- Về mục đích: Các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ trong Tài chính công được sử dụng vì lợi ích
chung của toàn xã hội, của toàn quốc, của cả cộng đồng, vì các mục tiêu kinh tế vĩ mô, không vì
mục tiêu lợi nhuận.
- Về chủ thể: Các hoạt động thu, chi bằng tiền trong Tài chính công do các chủ thể công tiến
hành. Các chủ thể công ở đây là Nhà nước hoặc các cơ quan, tổ chức của Nhà nước được Nhà
nước giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động thu, chi đó (gọi chung là Nhà nước).
- Về mặt pháp luật: Các quan hệ Tài chính công chịu sự điều chỉnh bởi các “luật công”, dựa trên
các quy phạm pháp luật mệnh lệnh – quyền uy. Khác với Tài chính công, các quan hệ tài chính
tư được điều chỉnh bởi các “luật tư”, dựa trên các quy phạm pháp luật hướng dẫn, thoả thuận.
Các quan hệ Tài chính công là các quan hệ kinh tế nảy sinh gắn liền với việc tạo lập và sử dụng
các quỹ công mà một bên của quan hệ là các chủ thể công.
Trong thực tiễn đời sống xã hội, hoạt động tài chính thể hiện ra như là các hiện tượng thu, chi
bằng t...
Tài chính công là gì?
Thứ nhất, Tài chính công là một phạm trù lịch sử và mang bản chất giai cấp của nhà nước. “Thật
vậy, do mang đậm bản chất chính trị, có lịch sử phát triển lâu đời…” Hay “…Điều quan trọng và
trước hết phải đặt Tài chính công trong khuôn khổ của một quá trình vận hành chính trị, được
hiểu theo nghĩa rộng là đời sống và tổ chức của một xã hội xét trên tổng thể”
Thứ hai, chỉ vị trí của i chính công công cụ quan trọng để nhà nước quản điều hành
nền kinh tế. “Tài chính công vẫn được xem là một công cụ được sử dụng nhiều nhất để phân tích
hay tạo dựng các hình hội cấu tổ chức chính trị chặt chẽ; qua đó Tài chính công
không chỉ cho thấy các chế mà đồng thời cho phép đưa ra các quan niệm phương pháp
mới”
Thứ ba, nội dung chính của cuốn sách dành phân tích cách thức lựa chọn để đưa ra các quyết
định về chi tiêu hay thu thuế của nhà nước trung ương địa phương nên nthế nào cho công
bằng hiệu quả; đặc biệt đề cao vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong quảntài
chính.
Với cách trình bày dẫn dắt vấn đề nghiên cứu của nhóm tác giả như trên, khi tập hợp lại người ta
đã có thể hình dung được khái niệm tài chính công với đầy đủ các bộ phận cấu thành và bản chất
của nó.
- Toàn quốc, toàn xã hội, cả cộng đồng.
các đặc trưng của Tài chính công là:
- Về sở hữu: Các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ trong Tài chính công thuộc sở hữu công cộng,
sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện, thường gọi là sở hữu nhà nước.
- Về mục đích: Các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ trong Tài chính công được sử dụng vì lợi ích
chung của toàn xã hội, của toàn quốc, của cả cộng đồng, các mục tiêu kinh tế vĩ mô, không
mục tiêu lợi nhuận.
- Về chủ thể: Các hoạt động thu, chi bằng tiền trong i chính công do các chủ thể công tiến
hành. Các chủ thể công đây Nhà nước hoặc các quan, tổ chức của N nước được Nhà
nước giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động thu, chi đó (gọi chung là Nhà nước).
- Về mặt pháp luật: Các quan hệ Tài chính công chịu sự điều chỉnh bởi các “luật công”, dựa trên
các quy phạm pháp luật mệnh lệnh quyền uy. Khác với Tài chính công, các quan hệ tài chính
được điều chỉnh bởi các “luật tư”, dựa trên các quy phạm pháp luật hướng dẫn, thoả thuận.
Các quan hệ Tài chính công các quan hệ kinh tế nảy sinh gắn liền với việc tạo lập sử dụng
các quỹ công mà một bên của quan hệ là các chủ thể công.
Trong thực tiễn đời sống hội, hoạt động i chính thể hiện ra như các hiện tượng thu, chi
bằng tiền- sự vận động của các nguồn tài chính, gắn liền với việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ
tiền tệ nhất định. Trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế, gắn liền với sự hoạt động của các chủ thể
trong các lĩnh vực kinh tế hội khác nhau các quỹ tiền tệ khác nhau được hình thành
được sử dụng. Có thể kể như: Quỹ tiền tệ của các hộ gia đình; quỹ tiền tệ của các doanh nghiệp;
quỹ tiền tệ của các tổ chức bảo hiểm, tín dụng; các quỹ tiền tệ công (gọi tắt là các quỹ công). Các
quỹ công là một bộ phận của hệ thống các quỹ tiền tệ trong nền kinh tế và có mối quan hệ hữu cơ
với quỹ tiền tệ khác đi liền với mối quan hệ ràng buộc, phụ thuộc giữa các chủ thể kinh tế
hội trong khi tham gia phân phối các nguồn tài chính.
Gắn với chủ thể Nhà nước, các quỹ công được tạo lậpsử dụng gắn liền với quyền lực kinh
tế và chính trị của Nhà nước và việc thực hiện các chức năng kinh tế – xã hội của Nhà nước. Nói
một cách khác, các quỹ công tổng số các nguồn lực tài chính đã được tập trung vào trong tay
Nhà nước và được Nhà nước sử dụng cho việc thực hiện các sứ mệnh xã hội của mình.
Khái niệm tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái niệm tài chính công - Người đăng: Xuan Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Khái niệm tài chính công 9 10 467