Ktl-icon-tai-lieu

khoa học quản lý thuyết trình

Được đăng lên bởi subasa1507
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các Thành Viên Trong Nhóm
• 1 – Nguyễn Thị Hòa
• 2 – Nguyễn Thị Thanh Thanh
• 3 – Nguyễn Hải Nam

Bài thuyết trình môn: Khoa Học Quản Lý

Nhóm 1 lớp TC15_02
Nội dung thuyết trình: Thuyết quản lý
theo chức năng

Henry Fayol (1841-1925)
là một kĩ sư mỏ người Pháp được học
hành chính quy từ nhỏ.
Năm 25 tuổi, sau khi ông tốt nghiệp kỹ
sư mỏ được 5 năm, ông đã là giám đốc
mỏ, đến năm 47 tuổi ông đã là tổng giám đốc một
công ty khai thác mỏ và luyện kim quy mô lớn. Ông
đã áp dụng những biện phái tiên tiến để đưa công ty
từ chỗ sắp phá sản trở thành một công ty hưng
thịnh. Nhưng năm cuối đời ông dành thời gian để
viết sách và giảng dạy quản lý…..

Kiểm tra
- Xác định khả năng đạt
mục tiêu
- Điều chỉnh kế hoạch

Thực hiện
Tổ chức nguồn
lực

CHU TRÌNH HOẠCH
ĐỊNH
Kế hoạch
- Xác định mục tiêu
- Xác định phương án
tổ
chức nguồn
lực
Sơ đồ chu trinh hoạch định

Dự báo và phân
tích
- Phân tích bối
cảnh
- Dự báo
- Đánh giá nguồn
lực

Bước 1: Nhận thức cơ hội
Điểm mạnh
Điểm yếu
Bối cảnh

Bước 5: So sánh các phương án
Đánh giá các phương án
So sánh các phương án

Bước 2: Xác định mục tiêu
Mục tiêu gì
Thứ tự ưu tiên
Thời gian thực hiện

Bước 6: Chọn phương án tốt
nhất
Chọn phương án và chương
trình hành tổ chức thực hiện

Bước 3: Xem xét các điều ki ện
Môi trường bên trong
Môi trường bên ngoài

Bước 4: Xác định các phương
án
Các phương án có thể

Sơ đồ 8 bước của quy trình hoạch định

Bước 7: Xây dựng các kế hoạch
hỗ trợ
Thiết bị, vật liệu
Nhân lực
Phát triển các sản phẩm mới
Bước 8: Kế hoạch ngân sách
Ngân sách thực hiện
Chi phí tác nghiệp
Chi phí trang thiết b ị
Hiệu quả

CHỨC
NĂNG
HoẠCH
ĐỊNH

- Các mục tiêu
- Các phương án
huy động nguồn lực
- Lộ trình thực hiện

CHỨC NĂNG
LÃNH ĐẠO
VÀ KiỂM TRA

CHỨC NĂNG TỔ
CHỨC

a) Xác
định
các
chức
năng
cụ thể,
các
công
việc
cụ thể

b) Lựa
chọn
cơ cấu
phù
hợp

c)
Phân
chia
quyền
hạn và
trách
nhiệm

Sơ đồ chức năng tổ chức

d) Bố
trí
nhân
lực và
xác lập
các
quan
hệ
ngang

Lãnh
đạo,
khích lệ,
động
viên

Kiểm tra,
giám sát

Sơ đồ chức năng kiểm tra

Mục tiêu

Điều chỉnh

Đo lường

Đề ra biện pháp

So sánh

Xác định
nguyên nhân

Xác định
chênh lệch

...
Các Thành Viên Trong Nhóm
1 – Nguy n Th Hòa
2 – Nguy n Th Thanh Thanh
3 – Nguy n H i Nam
khoa học quản lý thuyết trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khoa học quản lý thuyết trình - Người đăng: subasa1507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
khoa học quản lý thuyết trình 9 10 314