Ktl-icon-tai-lieu

Khóa sổ và lập BCTC

Được đăng lên bởi TrúcAnh Nguyễn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10/03/2016

Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán

Chương 4

Khoá sổ và
Lập Báo cáo tài chính

Mục tiêu
 Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có
thể:
o Giải thích được các nguyên tắc kế toán áp
dụng trong việc xác định lợi nhuận trong một
thời kỳ.
o Thực hiện các bút toán điều chỉnh và khóa sổ
cơ bản.
o Sử dụng bảng cân đối tài khoản điều chỉnh
để hoàn thành chu trình kế toán.
o Lập các báo cáo tài chính đơn giản.
o Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản của BCTC.

1

10/03/2016

Nội dung
• Các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác
định lợi nhuận
• Các khoản điều chỉnh và các bút toán điều
chỉnh
• Các bút toán khóa sổ và kết chuyển

• Hoàn thành chu trình kế toán
• Lập BCTC đơn giản
• Một số tỷ số tài chính

Các nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến
xác định lợi nhuận
• Lợi nhuận và cơ sở dồn tích.
• Kỳ kế toán.
• Nguyên tắc ghi nhận doanh thu.
• Nguyên tắc phù hợp
• Kỳ kế toán và lợi nhuận

2

10/03/2016

Lợi nhuận và cơ sở dồn tích


Xác định lợi nhuận là xác định thời điểm ghi
nhận các nghiệp vụ.



Có 2 cơ sở kế toán để ghi nhận các nghiệp vụ:
-

Cơ sở dồn tích: thời điểm ghi nhận nghiệp vụ
là ngay khi nó phát sinh, chứ không căn cứ
vào thời điểm thực tế thu hoặc chi tiền

-

Cơ sở tiền: thời điểm ghi nhận các nghiệp vụ
vào thời điểm thu hoặc chi tiền
5

Lợi nhuận và cơ sở dồn tích
Kế toán theo cơ sở dồn tích
• Ghi nhận doanh thu khi phát sinh,
không căn cứ vào thời điểm thu tiền
• Ghi nhận chi phí khi phát sinh, không
căn cứ vào thời điểm chi tiền

Kế toán theo cơ sở tiền
• Ghi nhận doanh thu khi thu tiền.
• Ghi nhận chi phí khi chi tiền.
6

3

10/03/2016

Ví dụ 1
Công ty Kho Vận Ngoại Thương cho Cty Thủy
Sản Nam Việt thuê kho lạnh với giá 12.000.000

đồng/tháng. Ngày 2 tháng 1, Cty Nam Việt trả
ngay 36.000.000 đồng cho thời gian thuê kho từ
1/1 đến 31/3.
• Ghi nhận doanh thu, chi phí theo cơ sở dồn tích
và theo cơ sở tiền cho mỗi trường hợp tại cả

hai công ty?

7

Kỳ kế toán
• Kỳ kế toán là khoảng thời gian hoàn thành một
chu trình kế toán:
Mở sổ kế toán

Lập Báo cáo tài chính

Ghi chép các nghiệp
vụ phát sinh

Khóa sổ

• Kỳ kế toán cơ bản là 12 tháng, gọi là niên độ kế
toán hay năm tài chính.
8

4

10/03/2016

Kỳ kế toán (tiếp)
• Kỳ kế toán bảo đảm thông tin được báo cáo
thường xuyên.
• Việc phân chia các nghiệp vụ vào từng kỳ kế
toán không đúng sẽ làm giảm sự trung thực của
thông tin trên BCTC
– Năm 1, trả trước tiền thuê văn phòng trong 3 năm 
chi phí của Năm 1 chỉ được tính 1/ 3 của số tiền đã
trả.
– Năm 1, chi tiền mua TSCĐ  kế ...
10/03/20 16
1
Chương 4
Khoá sổ và
Lập Báo cáo tài chính
Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán
Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn
thể:
o Giải thích được các nguyên tắc kế toán áp
dụng trong việc xác định lợi nhuận trong một
thời kỳ.
o Thực hiện các bút toán điều chỉnh khóa sổ
bản.
o Sử dụng bảng cân đối tài khoản điều chỉnh
để hoàn thành chu trình kế toán.
o Lập các báo cáo tài chính đơn giản.
o Phân tích một số chỉ tiêu bản của BCTC.
Khóa sổ và lập BCTC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa sổ và lập BCTC - Người đăng: TrúcAnh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Khóa sổ và lập BCTC 9 10 780