Ktl-icon-tai-lieu

KHỦNG HOẢNG KHU VỰC ĐỒNG TIỀN CHUNG CHÂU ÂU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAMTRONG VIỆC KIỂMSOÁT NGUY CƠ KHỦNG HOẢNG NỢ

Được đăng lên bởi Ha Nguyen
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 3219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ƯỜ
NG ĐẠ
ẠI TH
ƯƠ
NG
TR
TRƯỜ
ƯỜNG
ĐẠII HỌC NGO
NGOẠ
THƯƠ
ƯƠNG
ÂN HÀNG
KHOA TÀI CH
CHÍÍNH NG
NGÂ
-------***-------

ÓA LU
ẬN TỐT NGHI
ỆP
KH
KHÓ
LUẬ
NGHIỆ

Chuy
huyêên ng
ngàành: Ng
Ngâân hàng

ỦNG HO
ẢNG KHU VỰC ĐỒ
NG TI
ỀN
KH
KHỦ
HOẢ
ĐỒNG
TIỀ
ÂU ÂU VÀ BÀI HỌC KINH NGHI
ỆM
CHUNG CH
CHÂ
NGHIỆ
ỆT NAM TRONG VI
ỆC KI
ỂM SO
ÁT
CHO VI
VIỆ
VIỆ
KIỂ
SOÁ
ỦNG HO
ẢNG NỢ
NGUY CƠ KH
KHỦ
HOẢ

Họ và tên sinh vi
viêên

: Hà Thu Trang

Mã sinh vi
viêên

: 0853030177

Lớp

: Anh 2 - Kh
Khốối 1 TC

óa
Kh
Khó

: 47

ườ
ng dẫn khoa học
Ng
Ngườ
ườii hướ
ướng

: ThS. Tr
Trầần Ng
Ngọọc Hà

Hà Nội, th
thááng 5 năm 2012

MỤC LỤC
ẾT TẮT
DANH MỤC TỪ VI
VIẾ
DANH MỤC BẢNG BI
ỂU
BIỂ
U............................................................................................................ 1
LỜI MỞ ĐẦ
ĐẦU
ƯƠ
NG 1: CƠ SỞ LÝ LU
ẬN VỀ NỢ CÔNG
CH
CHƯƠ
ƯƠNG
LUẬ
NG................................................... 3
ủng ho
ảng nợ công
1.1. Kh
Kháái ni
niệệm và đặ
đặcc điểm của kh
khủ
hoả
ng...................................... 3

1.1.1. Khái niệm nợ công và khủng hoảng nợ công............................................. 3
1.1.1.1. Khái niệm nợ công............................................................................... 3
1.1.1.2. Khái niệm khủng hoảng nợ công......................................................... 8

1.1.2. Đặc điểm của khủng hoảng nợ công.......................................................... 9
n kh
ủng ho
ảng nợ công
1.2. Nguy
Nguyêên nh
nhâân dẫn đế
đến
khủ
hoả
ng............................................. 10

1.2.1. Thâm hụt ngân sách nhà nước................................................................. 11
1.2.1.1. Sự gia tăng mạnh trong chi tiêu từ ngân sách của chính phủ............ 11
1.2.1.2.Các nguồn thu cho ngân sách nhà nước tăng chậm hơn nhu cầu chi. 12

1.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn vay thấp................................................................ 13
1.2.3.Sự thiếu minh bạch về quản lý nợ công.....................................................14
ng của kh
ủng ho
ảng nợ công đố
1.3. Tác độ
động
khủ
hoả
đốii với nền kinh tế...........................15

1.3.1.Tác động đến các chỉ số kinh tế vĩ mô.......................................................15
1.3.1.1. Lạm phát............................................................................................ 15
1.3.1.2.Tốc độ tăng trưởng GDP.....................................................................16
1.3.1.3. Đầu tư quốc tế........................................................
TR
TR
TR
TRƯỜ
ƯỜ
ƯỜ
ƯỜNG
NG
NG
NGĐẠ
ĐẠ
ĐẠ
ĐẠI
I
I
IH
H
H
H
C
C
C
CNGO
NGO
NGO
NGO
I
I
I
ITH
TH
TH
THƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠNG
NG
NG
NG
KHOA
KHOA
KHOA
KHOAT
T
T
TÀ
À
À
ÀI
I
I
ICH
CH
CH
CHÍ
Í
Í
ÍNH
NH
NH
NHNG
NG
NG
NGÂ
Â
Â
ÂN
N
N
NH
H
H
HÀ
À
À
ÀNG
NG
NG
NG
-------***-------
-------***-------
-------***-------
-------***-------
KH
KH
KH
KHÓ
Ó
Ó
ÓA
A
A
ALU
LU
LU
LU
N
N
N
NT
T
T
T
T
T
T
TNGHI
NGHI
NGHI
NGHI
P
P
P
P
C
C
C
Chuy
huy
huy
huyê
ê
ê
ên
n
n
nng
ng
ng
ngà
à
à
ành:
nh:
nh:
nh:Ng
Ng
Ng
Ngâ
â
â
ân
n
n
nh
h
h
hà
à
à
àng
ng
ng
ng
KH
KH
KH
KH
NG
NG
NG
NGHO
HO
HO
HO
NG
NG
NG
NGKHU
KHU
KHU
KHUV
V
V
V
C
C
C
CĐỒ
ĐỒ
ĐỒ
ĐỒNG
NG
NG
NGTI
TI
TI
TI
N
N
N
N
CHUNG
CHUNG
CHUNG
CHUNGCH
CH
CH
CHÂ
Â
Â
ÂU
U
U
UÂ
Â
Â
ÂU
U
U
UV
V
V
VÀ
À
À
ÀB
B
B
BÀ
À
À
ÀI
I
I
IH
H
H
H
C
C
C
CKINH
KINH
KINH
KINHNGHI
NGHI
NGHI
NGHI
M
M
M
M
CHO
CHO
CHO
CHOVI
VI
VI
VI
T
T
T
TNAM
NAM
NAM
NAMTRONG
TRONG
TRONG
TRONGVI
VI
VI
VI
C
C
C
CKI
KI
KI
KI
M
M
M
MSO
SO
SO
SOÁ
Á
Á
ÁT
T
T
T
NGUY
NGUY
NGUY
NGUYC
C
C
CƠ
Ơ
Ơ
ƠKH
KH
KH
KH
NG
NG
NG
NGHO
HO
HO
HO
NG
NG
NG
NGN
N
N
N
H
H
H
H
v
v
v
và
à
à
àt
t
t
tê
ê
ê
ên
n
n
nsinh
sinh
sinh
sinhvi
vi
vi
viê
ê
ê
ên
n
n
n:
:
:
:H
H
H
Hà
à
à
àThu
Thu
Thu
ThuTrang
Trang
Trang
Trang
M
M
M
Mã
ã
ã
ãsinh
sinh
sinh
sinhvi
vi
vi
viê
ê
ê
ên
n
n
n:
:
:
:0853030177
0853030177
0853030177
0853030177
L
L
L
L
p
p
p
p:
:
:
:Anh
Anh
Anh
Anh2
2
2
2-
-
-
-Kh
Kh
Kh
Kh
i
i
i
i1
1
1
1TC
TC
TC
TC
Kh
Kh
Kh
Khó
ó
ó
óa
a
a
a:
:
:
:47
47
47
47
Ng
Ng
Ng
Ngườ
ườ
ườ
ười
i
i
ih
h
h
hướ
ướ
ướ
ướng
ng
ng
ngd
d
d
d
n
n
n
nkhoa
khoa
khoa
khoah
h
h
h
c
c
c
c:
:
:
:ThS.
ThS.
ThS.
ThS.Tr
Tr
Tr
Tr
n
n
n
nNg
Ng
Ng
Ng
c
c
c
cH
H
H
Hà
à
à
à
H
H
H
Hà
à
à
àN
N
N
N
i,
i,
i,
i,th
th
th
thá
á
á
áng
ng
ng
ng5
5
5
5n
n
n
nă
ă
ă
ăm
m
m
m2012
2012
2012
2012
KHỦNG HOẢNG KHU VỰC ĐỒNG TIỀN CHUNG CHÂU ÂU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAMTRONG VIỆC KIỂMSOÁT NGUY CƠ KHỦNG HOẢNG NỢ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHỦNG HOẢNG KHU VỰC ĐỒNG TIỀN CHUNG CHÂU ÂU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAMTRONG VIỆC KIỂMSOÁT NGUY CƠ KHỦNG HOẢNG NỢ - Người đăng: Ha Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
KHỦNG HOẢNG KHU VỰC ĐỒNG TIỀN CHUNG CHÂU ÂU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAMTRONG VIỆC KIỂMSOÁT NGUY CƠ KHỦNG HOẢNG NỢ 9 10 194