Ktl-icon-tai-lieu

Kiềm chế lạm phát

Được đăng lên bởi rogerfededuc1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Năm 2011: (LP 18,13%) thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Sau khi tăng lãi
suất (LS) cơ bản tháng 11/2010, điều chỉnh giảm giá VND (giảm 9,3% giá trị VND so
với USD) và thu hẹp biên độ giao động (từ +- 3% xuống +-1%) vào ngày 11/2/2011,
tiếp tục siết chặt CSTT, đồng thời áp dụng một loạt giải pháp hành chính hỗ trợ, cụ thể
như: kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%, tổng phương tiện
thanh toán khoảng 15-16%; tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản
xuất kinh doanh, nông nghiệp, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; giảm tốc độ và tỷ
trọng vay vốn tín dụng của khu vực phi sản xuất;
Năm 2012: ( LP 6,81%) Tiếp tực thực thi CSTT thắt chặt, NHNN đã kiên trì chính
sách điều tiết hợp lý của việc cung tiền. Năm 2012, tổng phương tiện thanh toán M2
tăng 22,4%, thấp hơn so với các năm trước đây, điển hình là việc áp dụng các mức
hạn mức tín dụng khác nhau cho các NHTM, góp phần điều tiết hiệu quả lượng cung
tiền ra nền kinh tế.
Năm 2013: (LP 6,04%) mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong công tác điều hành của
NHNN là lạm phát đã được kiềm chế, diễn biến theo xu hướng giảm và khá ổn định.
Chính sách lãi suất được điều hành phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, đặc biệt là
diễn biến của lạm phát. Trong năm 2013, các mức lãi suất điều hành của NHNN được
điều chỉnh giảm hai lần. Hoạt động trên thị trường tiền tệ nhìn chung diễn biến khá
tích cực, phản ánh sự chủ động của NHNN trong công tác kiểm soát khối lượng tiền
cung ứng, hoạt động bơm, hút tiền trên thị trường mở cũng rất nhịp nhàng, kiểm soát
tốt lượng tiền cung ứng. Đi kèm theo đó là các giải pháp tiết giảm tình trạng đô la hóa
và vàng hóa, ổn định thị trường ngoại hối được NHNN thực hiện nhịp nhàng cùng với
các giải pháp điều hành chính sách tỷ giá chủ động, mang tính dẫn dắt thị trường;
chính sách đấu thầu vàng đảm bảo sự ổn định của thị trường, kiềm chế lạm phát.
Năm 2014: (LP 4,09%) Trong điều kiện áp lực lạm phát đã có sự suy giảm, chính
sách tiền tệ đã chuyển từ việc điều hành một cách "thận trọng, linh hoạt" sang "chủ
động, linh hoạt". Trên cơ sở dự báo lạm phát tiếp tục có xu hướng giảm, các mức lãi
suất điều hành của NHNN đã được xác định và điều chỉnh phù hợp với mục tiêu kiểm
soát lạm phát và hỗ trợ nền kinh tế nhưng vẫn đảm bảo duy trì trật tự thị trường tiền

tệ. Lãi suất tái CK, tái cấp vốn, tiền gửi = VND đc điều chỉnh giảm. Bên cạnh đó, lượng
tiền cung ứng được điều hành hợp lý giữa các kênh, đảm bảo kiểm soát tiền tệ phù
hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát trong điều kiệ...
 !"#$%&
"' ()*$+,"-$*$./$*0$12./3
456 /47"89):,;$!3,;$<=>?"@$=>473$7A++
B9CBD EE,F$G9HC$;%3I$*997J1KCL
M#L3@,;$1MN$OHC$HM5P$9M($
!3#3*$Q>RST91"$M":4@OHC$9C4C91L*
?"'#H3!U$$9?"'#V"H3!$9W474<!S$*@,;47X
1Y$4!A4@OHC$Z!#"49*?"'S
REB9D EE[,&#:1\
,"BK9%]Z!4"$P$9M($!3^
$_'9(3451M5,`A,L\%749HC$a
IaOHC$#!"3[E^$b99c,"B"d"*%MK$"$
1!#B
R_C:"M":7$,c"13$U$,"7Z!
[%7%I9,&,MK#BHe)Bf3?"M5$$*47#P,2
D%&"',MK,"79gK945He)B#B4hU,)%7
He)BZ!%I9E13$a%&"',"7Z![,MK
,"-$*!%c[3I,;$1:21MG$\"$He)B#
O9*Z,;$Z![13$U$#L3#@%MK$
"$a$3I,;$)(i1:21MG$Nj$1'297$#L3
@%MK$"$a$k#lf3,b%7$*99B$*m1I$,U%!b!
4747$b!P,221MG$$3I@,MK[297$g$45
$*99,"7X$Z,;$!$OHnH21MG$S
,'"c"47$,*)*3P,2Z!21MG$#B%I9
__0E13$,"#9%%I9,&b"A$*
,&"AL<4,"7;oT1Y$%3Io!$oZ
,;$%3IoE1:(NH)3%I9B9Cb?"M5$$*a%&
"',"7Z![,&,MK?,247,"-9gK945C:"#L
3%I947J1K#BM$4n,*)*3H"A1\1T21MG$
Kiềm chế lạm phát - Trang 2
Kiềm chế lạm phát - Người đăng: rogerfededuc1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiềm chế lạm phát 9 10 654